Pravilnik o prostornim standardima, normativima te urbanističko-tehničkim uvjetima za planiranje mreže športskih objekata

NN 38/1991 (31.7.1991.), Pravilnik o prostornim standardima, normativima te urbanističko-tehničkim uvjetima za planiranje mreže športskih objekata

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE

Na temelju članka 70. Zakona o športu ("Narodne novine", broj 59/90) i članka 76. Zakona o prostornom planiranju i uređivanju prostora ("Narodne novine", broj 54/80, 16/86 i 18/89) Ministarstvo prosvjete i kulture uz suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog planiranja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

o prostornim standardima, normativima te urbanističko-tehničkim uvjetima za planiranje mreže športskih objekata

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom određuju se minimalni sadržaji i način utvrđivanja mreže objekata, prostorni standardi, normativi i uvjeti za planiranje mreže športskih objekata (u daljem tekstu: mreža objekata).

Članak 2.

Mrežu objekata, u smislu ovog pravilnika, određuju vrsta, broj, veličina odnosno kapacitet i razmještaj postojećih i planiranih športskih objekata na području općine odnosno grada Zagreba.

Športskim objektima prema odredbama Zakona o športu, smatraju se uređene i opremljene površine i objekti koji udovoljavaju uvjetima za obavljanje djelatnosti športa (u daljem tekstu: objekti).

Površinama u smislu stavka 2. ovog članka smatraju se i:

- područja pogodna za zimske športove sa neprekidnim snježnim pokrivačem u trajanju najmanje 90 dana;

- područja pogodna za planinarenje;

- veće vodene površine (mora, jezera i rijeke) i njihove obale pogodne za šport i rekreaciju;

- druga veća područja pogodna za šport i rekreaciju.

Članak 3.

Mreža objekata utvrđuje se na temelju potreba stanovništva za aktivnostima športa iskazanih u mjeri sat-korisnik.

Sat-korisnik predstavlja potrebu jednog stanovnika za aktivnostima športa u trajanju jednog sata.

II. PLANIRANJE MREŽE OBJEKATA

Članak 4.

Mreža objekata je sastavni dio prostornih planova društveno-političkih zajednica.

Članak 5.

Pravovremenu izradu mreže objekata i njeno korištenje u pripremi i izradi prostornih planova osiguravaju organi uprave općine odnosno grada Zagreba nadležni za poslove športa te Ministarstvo prosvjete i kulture.

Članak 6.

- Prijedlog mreže objekata izrađuje se na temelju analiza potreba stanovništva za objektima, prostornih uvjeta i ograničenja, te analize postojeće mreže objekata općine odnosno grada u skladu s odredbama ovog pravilnika, kao i s drugim propisima i pravilima struke.

Članak 7.

Analiza potreba stanovništva za objektima temelji se na demografskoj prognozi broja i dobnoj strukturi stanovništva na području za koje se donosi mreža objekata i na normativima određenim ovim pravilnikom.

Članak 8.

Analiza prostornih uvjeta i ograničenja sadrži ocjenu prirodnogeografskih uvjeta te izgrađene i planirane komunalne infrastrukture s činiocima ograničenja za planiranje mreže objekata.

Članak 9.

Analiza postojeće mreže objekata temelji se na evidenciji izgrađenih i planiranih objekata donesenim prostornim planovima, sadrži osobito:

- vrstu i kapacitet objekta;

- razmještaj objekta;

- veličinu gravitacionog područja objekta.

Članak 10.

Mreža objekata osigurava uvjete za svakodnevno tjelesno vježbanje ukupnom broju djece i omladine, športsku rekreaciju za 50% stanovništva najmanje tri puta tjedno i aktivnost odgovarajućeg broja športaša.

III. PROSTORNI STANDARDI, NORMATIVI I UVJETI

Članak 11.

Kod izbora vrste objekata za mrežu objekata treba osigurati da njihov broj i mogućnost korištenja omogučava tjedno slijedeći broj sati korisnika na svakih 1.000 stanov- nika pojedine dobne skupine:

_________________________________________________________________
Za 1.000 stanovnika               Sati-korisnika
dobne skupine                  ljeti      zimi
_________________________________________________________________
od 7 do 10 godina               7.500      4.700
od 11do 14 godina                10200      4.900
od 15 do 18 godina               10.650     5.150
od 19 do 25 godina               4.750      3.450
od 25 do 34 godine               3.450      2.350
od 35 do 44 godine               2.950      2.100
od 45 do 59 godina               2.400      1.750
od 60 i više godina               1.600      1.150
_________________________________________________________________

Osim navedenih kapaciteta za polaznike organizacija višeg i visokog obrazovanja koji se nalaze na istom području na kojem oni i stanuju,osigurava se dodatno:

_________________________________________________________________
Za svakih 1.000             Sati-korisnika
studenata                    Ijeti      zimi
_________________________________________________________________
viša - VI.stupanj                2.400      1.000
visoka - VII.stupanj              1.600      400
_________________________________________________________________

Članak 12.
Ako na području za koje se planira mreža objekata postoje organizacije odgoja i obrazovanja koje pohadaju djeca i omladina koja na tom području ne stanuju,osiguravaju se na tom području dodatni objekti slijedećih kapaciteta:

_________________________________________________________________
Za 1.000učenika             Sati-korisnika
ili studenata                  ljeti      zimi
_________________________________________________________________
osnovno I.- IV.razreda         3.650      3.650
osnovno V.- VIII.razreda            5.150      3.650
usmjereno                    5.600      3.850
više - VI.stupanj                7.000      4.650
visoko - VII.stupanj              6.150      3.100
_________________________________________________________________

Članak 13.
Ako dio djece i omladine sa područja za koje se radi mreža objekata pohađa organizacije odgoja i obrazovanja izvan tog područja, smanjuje se potreban kapacitet objekata kako slijedi:

_________________________________________________________________
Za svakih 1.000 učenika             Smanjuje se broj
ili studenata                      ljeti      zimi
_________________________________________________________________
osnovno I. - IV. razred             3.650      3.650
osnovno V. - VIIl. razred                5.150      3.650
usmjereno                        5.600      3.850
više - VI. stupanj                   4.250      3.450
visoko VII. stupanj                   4.750      3.450
_________________________________________________________________

Članak 14.
Pri planiranju mreže objekata za pojedino područje na svakih 1.000 stanovnika pojedine dobne skupine osigurava se broj jedinica objekata u skladu s tabelom broj 1.

Članak 15.
Ako na području za koje se planira mreža objekata postoji organizacija odgoja i obrazovanja koju pohađaju djeca i omladina koja na tom području ne stanuju osiguravaju se dodatne jedinice objekata, a za one koji ne pohađaju obrazovne organizacije na područ

Članak 16.
Iznimno od članka 14. ovoga pravilnika, na području na kojem postoji po tradiciji i drugim pokazateljima veći interes za pojedine aktivnosti povećavaju se kapaciteti objekata za te aktivnosti.
U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka potrebno je smanjiti kapacitete ostalih objekata ali ne više od 10% u odnosu na kapacitete utvrđene na način iz članka 14. ovoga pravilnika.

Broj jedinica objekata na 1.000 stanovnika dobne skupine            Tabela broj 1
                Dob (od-do godina)               Dodatak
______________________________________________________________________________
                                    60 i  studenti    studenti
Objekt     7-10  11-14  15-18  19-24  25-34  35-44  45-59  više  VI       VII.
                                    god.  stupanj     stupanj
______________________________________________________________________________
Dvorane 1.30  1.65  1.80  0.85  0.48  0.30  0.15  0.03  0.20      0.10
Zatvoreni
bazeni     0.080  0.065  0.075  0.045  0.020  0.0135 0.010  0.005  0.045      0.020
Otvoreni
bazeni     0.165  0.180  0.195  0.045  0.027  0.017  0.0125 0.008  0.055      0.055
Zračne
streljane    0    0.90  0.95  0.75  0.75  0.65  0.45  0.08  0.30      0.30
Streljane
ostale     0    0.165  0.45  0.45  0.35  0.165  0.120  0.008  0        0
Kuglane 0    0.125  0.145  1.00  1.00  1.00  0.80  0.10  0.05      0.05
Klizališta   0.020  0.030  0.040  0.015  0.005  0.003  0.0015 0.001  0.015      0.015
Ostali
zatvoreni    0    0.125  0.140  0.20  0.14  0.13  0.05  0.025  0        0.
Atletika    0    0.085  0.095  0.035  0.006  0.003  0    0    0.075      0.040
Nogomet 0    0.43  0.48  0.72  0.43  0.12  0.03  0    0.10      0.05
Mali nogomet,
rukomet,odbo-
jka,košarka   5.10  8.60  8.90  2.00  1.40  0.90  0.30  0    1.55      1.65
Tenis      0    0.40  0.50  0.75  0.75  0.85  0.75  0.22  0.25      0.30
Boćanje 0    0    0    0.30  0.35  0.55  0.60  0.22  0.15      0.15
Ostali
otvoreni    0.13  1.15  1.25  0.55  0.27  0.14  0,07  0.045  0.05      0.05
Skijanje
alpsko     0.09  0.145  0.155  0.130  0.060  0.045  0.015  0.003  0.025      0.025
Slobodne povr-
šine ljeti   800   720   720   715   690   840   1040  1185  0        0
- zimi     320   1300  1300  920   750   820   890   900   80       0
____________________________________________________________________________


Broj jedinica objekata na 1.000 učenika - studenata                   Tabela broj 2
____________________________________________________________________________
                            Dodaje se:
____________________________________________________________________________
        Osnov- Osnov-     Više  Viso-  Osnov- Osnov  -    Više  Viso
Objekt     no   no V-  Usmje-VI    ko VII no   no V-  Usmje- VI   ko VII
        I-IV.  VIII.  reno  stu-  stu-  I-IV  VII   reno  stu-  stu-
        raz.  raz.      panj  panj  raz.  raz       panj  panj
____________________________________________________________________________
Dvorane 1.30  1.65  1.80  1.05  0.95  1.30  1.65  1.80  0.85  0.85
Zatvoreni
bazeni     0.070  0.055  0.065  0.09  0.65  0.070  0.035  0.065  0.45  0.45
Otvoreni
bazeni     0    0.045  0.060  0.10  0.10  0    0.45  0.060  0.45  0.45
Zračne
streljane,   0    0.26  0.31  0.05  0.05  0    0    0    0.45  0.45
Streljane
ostale     0    0    0    0.45  0.45  0    0    0    0.45  0.45
Kuglane 0    0.125  0.145  0.05  1.05  0    0.125  0.145  1.0   1.0
Klizališta   0.14  0.027  0.035  0.03  0.03  0.014  0.027  0.035  0.15  0.15
Ostali
zatvoreni    0    0.125  0.140  0.20  0.20  0    0.125  0.140  0.20  0.20
Atletika    0    0.085  0.095  0.11  0.075  0    0.085  0.095  0.035  0.035
Nogomet 0    0.43  0.48  0.82  0.77  0    0.43  0.48  0.72  0.72
Mali nogomet,
rukomet
odbojka,
košarka 3.35  4.35  4.65  3.35  3.65  3.35  4.35  4.65  2.00  2.00
Tenis      0    0.40  0.50  1.00  1.05  0    0.40  0.50  0.75  0.75
Boćanje 0    0    0    0.45  0.45  0    0    0    0.30  0.30
Ostali otvoreni 0    0    0    0.60  0.60  0    0    0    0.55  0.55
Skijanje
alpsko     0    0    0    0.164  0.164  0    0    0    0.13  0.13
Slobodne površine
- ljeti     0    0    0    575   575   0    0    0    715   715
- zimi     0    920   920   1000  185   0    920   920   920   920

Članak 17.
Pri planiranju razmještaja odgojno-obrazovnih objekata osigurava se zadovoljavanje potreba programa tjelesne i zdravstvene kulture prema tabeli broj 3.


                                        Tabela broj 3.

Ukupne potrebe iz tabele broj 3 dane su pod uvjetom de se nastava odvija u dvije smjene
____________________________________________________________________________
Osnovno školstvo            Dvoranske jed. Broj igrališta
Veličina školskog objekta        optim  minim      odbo  koša  ruko  mali
                                jka   rka   met   nogomet
____________________________________________________________________________
Školska zgrada sa 5 učionica      0.60  0.45          1    1
Školska zgrada sa 6 učionica      0.95  0.55          1    1
Školska zgrada sa 8 učionica      1.25  0.75          1    1
Školska zgrada sa 10 učionica      1.60  1.95          1        1
Školska zgrada sa 12 učionica      1.90  1.15          1        1
Školska zgrada sa 14 učionica      2.20  1.30      1    1        1
Školska zgrada sa 16 učionica      2.50  1.30      1    1        1
Školska zgrada sa 20 učionica      3.10  1.90      1    2        1
Školska zgrada sa 24 učionica      3.75  2.25      1    2    1    1
Usmjereno školstvo
Školska zgrada sa 6 učionica      1.20  0.65      1    1    1
Školska zgrada sa 8 učionica      1.50  0.85      1    1    1
Školska zgrada sa 10 učionica      1.90  1.10      1    1    1
Školska zgrada sa 12 učionica      2.30  1.30      1    1        1
Školska zgrada sa 14 učionica      2.65  1.50      1    1        1
Školska zgrada sa 16 učionica      3.05  1.75      1    1    1    1
Školska zgrada sa 20 učionica      3.80  2.15      1    1    1    1
Školska zgrada sa 24 učionica      4.50  2.60      1    2    1    1
Školska zgrada sa 28 učionica      5.30  3.05      2    2    1    1
Školska zgrada sa 32 učionica      6.10  3.45      2    2    2    1
Školska zgrada sa 36 učionica      6.80  3.90      2    2    2    1
Školska zgrada sa 40 učionica      7.60  4.35      2    2    2    2

Članak 18.
Pod jedinicom pojedinog objekta podrazumijeva se:
1. DVORANSKA JEDINICA, dvorana veličine 15 x 27 m koja raspolaže s odgovarajućim prostorom za uskladištenje opreme, dvije svlačionice kapaciteta 30 korisnlka, sa WC-om i praonicom koje se mogu koristiti iz obje svlačionice.
Tjedni prosječni kapacitet dvoranske jedinlce je 1500 sati-korisnika, računajuči na dvoransku jedinicu izgrađenu uz organizaciju odgoja i obrazovanja.
Za ostale veličine dvorana, odnosno dvorane koje se pretežno koriste za određene aktivnosti ekvivalent je određen u tabeli broj 4.

                                    Tabela broj 4.
__________________________________________________________
                    Dvoranske jedinice
                Samo za     Samo za rekreaciju
Veličina    Prosječno    program uz       i šport
dvorane         obrazovne    Polivalen-   Specijalizi-
                organizacije  tne       rane
__________________________________________________________
8/10m      0,25      0,25      0,25      0,20
12/12m 0,40      0,40      0,35      0,25
14/14m 0,50      0,55      0,40      0,35
12/24m 0,70      0,75      0,60      0,50
15/27m 1,0       1,05      0,80      0,70
20/30m 1,55      1,70      1,20      1,05
27/45m 2,85      3,00      2,30      2,00
__________________________________________________________

Kod većine postojećih dvorana u pojedinu grupu ulaze i dvorane koje su manje od navedenih s tim da su im osnovne veličine (dužina i širina) najviše do 5%, odnosno površina do 10% manje od veličina iz tabele broj 4. Ostale se svrstavaju u slijedeću manju v

2. BAZENSKOM JEDINICOM se smatra bazen veličine 16 2/3 x 25 m koji raspolaže s odgovarajućim pratećim prostorom i s najmanje dvije garderobe koje mogu primiti ukupno 400 kupača.
Tjedni prosječni kapacitet bazenske jedinice kod zatvorenih bazena je 11.800 sati-korisnika, a kod otvorenih bazena 9.800 sati-korisnika.
Za ostale veličine bazena odnosno za bazene koji se pretežno koriste samo za programe uz organizaciju udruženog rada odgoja i obrazovanja, bazenske jedinice dane su u tabeli broj 5.

                                Tabela broj 5
___________________________________________________________________
                        Bazenske jedinice
                Otvoreni bazeni Zatvoreni bazeni
Veličina        Prosječno    Samo      Prosječno    Samo
bazena                 program uz           program uz
                    obrazovne            obrazovne
                    organizacije          organizacije
___________________________________________________________________
12,5 x 8m        0,25      0,28      0,25      0,32
16,2 x 8m        0,33      0,40      0,33      0,35
12,5 x 16,9m      0,50      0,50      0,50      0,65
25,0 x 12,5m      0,75      0,75      0,75      0,95
25,0 x 16 2/3m 1,00      1,00      1,00      1,00
33 1/3 x 25,0m 2,00      1,70      1,90      1,70
50,0 x 25,0m      3,00      2,55      2,80      2,40
25,0 x 15,0m      0,90      0,85      0,90      0,87
50,0 x 21,0m      2,50      2,15      2,35      2,00
___________________________________________________________________
Za ostale veličine bazena uzima se prva manja veličina.

3. IGRALIŠNOM JEDINICOM (nogomet, hokej na travi, ragbi i slično, mali nogomet, rukomet, košarka, odbojka) se smatra igralište normalne veličine koje raspolaže s najmanje dvije svlačionice s WC-om i praonicom.
Za pojedina igrališta svlačionice moraju biti kapaciteta najmanje:
- nogomet, hokej na travi 18 korisnika
- ragbi 22 korisnika
- mali nogomet 20 korisnika
- rukomet 14 korisnika
- košarka 12 korisnika
- odbojka 10 korisnika
Igrališta za mali nogomet, rukomet, košarku i odbojku imaju slijedeće kapacitete jedinica:
- mali nogomet 2,0 jedinice
- rukomet        1,4 jedinica
- košarka        1,0 jedinica
- odbojka        1,2 jedinice
Prosječni tjedni kapacitet igrališta za nogomet, hokej na travi, ragbi i slično iznosi 470 sati-korisnika, a igrališne jedinice malog nogometa, rukometa, košarke i odbojke 450 sati-korisnika.
Za slučajeve manjeg kapaciteta svlačionice igrališne jedinice adekvatno se smanjuju.
Kod kompleksa koji sadrže dva ili više igrališta broj svlačionica se može smanjiti i to:
- kod dva i tri igrališta za 25%
- kod četiri i više igrališta za 33%

4. IGRALIŠNOM JEDINICOM ZA TENIS se smatra nornlalno tenisko igralište koje raspolaže svlačionicama, sa WC-om i praonicama za najmanje 5 korisnika, pri čemu uvijek moraju postojati najmanje dvije svlačionice. Kod 4 do 8 igrališta kapacitet svlačionica mož
Prosječni tjedni kapacitet iznosi 215 sati-korisnika.

5. BOĆALIŠNA JEDINICA se smatra normalna joga za boćanje koja raspolaže sa svlačionicom za barem 10 korisnika.
Prosječni tjedni kapacitet iznosi 225 sati-korisnika.

6. JEDINICOM KUGLANE se smatra jedna kuglačka staza koja raspolaže svlačionicama sa WC-om i praonicom za 8 korisnika, pri čemu uvijek moraju postojati dvije svlačionice. Kod šest 1 više staznih kuglana kapacitet može bitl manji za 25%:
Prosječni tjedni kapacitet jedne staze iznosi 220 sati-korisnika.

7. JEDINICOM STRELJANE se smatra jedno pucačko mjesto koje osim toga raspolaže sa najmanje dva WC-a i praonicom i dvije svlačionice za 3 korisnika po mjestu. Kod streljana sa 10 i više mjesta kapacitet svlačionica može biti manji za 25%.
Prosječni tjedni kapacitet pucačkog mjesta je kod zračne streljane 180 sati-korisnika, a kod ostalih streljana 80 sati-korisnika.

8. JEDINICOM KLlZALlŠTA se smatra klizalište normalne veličine koje raspolaže s najmanje dvije svlačionice s WC-om i praonicom za korisnike kapacitet svaka po 25 korisnika te garderobom za rekreativno klizanje kapaciteta 1200 korisnika.
Prosječni tjedni kapacitet zatvorenog klizališta je 1800 sati-korisnika, a otvorenog 15000 sati-korisnika.

9. JEDINICOM OSTALIH OTVORENIH I ZATVORENIH SADRŽAJA se smatra sadržaj normalnih veličina kojeg mogu istodobno koristiti po 10 korisnika i koje ima svlačionice i odgovarajuće sanitarije za najmanje 20 korisnika.
Prosječni tjedni kapacitet jedinice ostalih sadržaja kod otvorenih objekata je 350 sati-korisnika, a kod zatvorenih 650 sati-korisnika.

10. JEDINICA ZA ATLETIKU sadrži kružnu atletsku stazu dužine 400 m sa 6 staza, na ravnom dijelu 7 staza, po jedno bacalište za koplje, kladivo, disk i kuglu, dva skakališta za skok u dalj i troskok, te po jedno skakalište za skok uvis i skok motkom.
Osim toga jedinica za atletiku treba da sadrži dvije svlačionice s WC-om i praonicom ukupnog kapaciteta 45 korisnika.
Prosječni tjedni kapacitet je 2000 sati-korisnika.

11. JEDINICOM SKIJALIŠTA se smatra skijalište opremljeno vučnicom ili žičarom, kojeg može koristiti istodobno 100 korisnika. Skijalište treba da je opremljeno potrebnim sanitrijama i drugim pomoćnim prostorima za normalno korištenje.
Prosječni tjedni kapacitet skijališne jedinice je 1800-3000 sati-korisnika ovisno o lokalnim uvjetima skijališta.

12. JEDINICE U ZONI STANOVANJA (MJESNOJ ZAJEDNICI) smatraju se naprijed navedena igrališta koja od normalnih dimenzija mogu odstupati do 20% (osim kod tenisa) i koja nemaju svlačionica. Umjesto svlačionica sadržaji uz mjesnu zajednicu trebaju imati prosto

                Umivao- WC       WC       Pisoari
                nici      muški      ženski
___________________________________________________________________
- do dvije jedinice       2        1        1        1
- tri i četiri jedinice     4        1        2        2
- četiri do šest jedinica        6        2        3        4
- sedam i više jedinica     8        2        4        6
___________________________________________________________________

Kod kompleksa koji sadrže dva ili više igrališta treba predvidjeti nadstrešnicu:
- do 4 jedinice     veličine 12 m2
- do 5 i više jedinica veličine 25 m2
Prosječni tjedni kapacitet igrališnih jedinica u zoni stanovanja iznosi 85% od prosječnog kapaciteta jedinica navedenih ranije.

Članak 19.
Osim prostora i sadržaja navedenih kod kompleksa koji se koristi za nastavu ili za natjecanja treba predvidjeti svlačionlce i sanitarije za nastavnike i suce i to kako slijedi:
- kompleks do četiri sadržaja      po dvije
- kompleks od 5 do 8 sadržaja  po četiri
- kompleks od devet i više sadržaja   po šest.
Osim navedenih prostora kompleksi koji sadrže tri i više sadržaja, te dvorane i bazeni moraju raspolagati i sa prostorom za pružanje prve pomoći.
Jedinice iz članka 22. pod rednim brojem 3 - 10. trebaju imati prostor za uskladištenje opreme i ostale prateće, pomoćne i tehničke prostore.

Članak 20.
Od ukupnog broja sadržaja dobivenog prema članku 18. i 20. ovoga pravilnika u zoni stanovanja (mjesnoj zajednici) moraju se predvidjeti slijedeći objekti
- igrališta odbojke, košarke, rukometa i malog nogometa 25 - 30%
- igrališta tenisa                       35 - 40%
- boćališta                           50 - 70%
- ostali otvoreni objekti                    20 - 30%
Ovako odabrane površine obračunavaju se u bruto površinama stambenih zona, te se ne iskazuju u bruto površinama za objekte.

Članak 21.
Za izračunavanje potrebne planerske površine koristit će se slijedeći koeficijenti (na neto korisnu površinu):

1. ZATVORENI OBJEKTI
___________________________________________________________________
- dvorane do veličine 15/27 m              8,0-10,0
- dvorane veličine 20/30 m               7,0 - 9,0
- dvorane veličine 27/45 m               5,0 - 7,0
- bazeni do 135 m2 vodene površine           30,0 - 35,0
- bazeni do 240 m2 vodene površine           25,0 - 30,0
- bazeni do 500 m2 vodene površine           20,0 - 25,0
- bazeni do 100 m2 vodene površine           15,0 - 20,0
- bazeni preko 1000 m2 vodene površine     12,5 -17,5
- klizališta (otvorena i zatvorena)           5,0 - 7,0
- kuglane                        7,0 -10,0
- zračne streljane                   3,0 - 5,0
___________________________________________________________________

2. OTVORENI OBJEKTI
___________________________________________________________________
                        Uz mjesto
                        stanovanja           Ostali
___________________________________________________________________
- nogometno i sl. igralište           -                1,7 - 2,0
- igralište malog nogometa           1,5 - 2,4            2,3 - 3,0
- igralište rukometa              1,8 - 3,3            2,9 - 4;0
- igralište košarke               2,2 - 4,5            3,7 - 4,8
- igralište odbojke               2,5 - 5,7            4,7 - 6,6
- igralište tenisa               2,0 - 3,8            2,1 - 4,2
- joge (boćanje)                2,5 - 5,6            3,6 - 6,5
- atletska borilišta                              1,4 - 1,8
- bazeni do 500 m2 vodene površine                       10,0 - 18,0
- bazeni do 1000 m2 vodene površine                       9,0 -16,0
- bazeni preko 1000 m2 vodene površine                 8,0 - 15,0
___________________________________________________________________

Niže vrijednosti koeficijenata se odnose na slučajeve kada u sklopu jednog kompleksa postoji veći broj sadržaja, a više vrijednosti za slučajeve kada se radi o pojedinačnim sadržajima.

Članak 22.
Ako se u okviru sportskih objekata grade gledališta potrebno je osigurati, ovisno o broju sšnovnika gravitacionog područja odnosno broja stanovnika općine, za glavni objekt u općini broj mjesta prema tabeli broj 6:

                                    Tabela broj 6
___________________________________________________________________
                Broj gledališnih mjesta izraženo u% od broja sta-
                novnika kod:
Broj      Igrališta    Igrališta    Dvorane Bazeni     Baze-
stanovnika   za       za male         otvoreni    ni
        nogomet sportove                    zatvo-
        i sl.      otvoreni                    reni
___________________________________________________________________
10.000     20,0      10,0      5,0       3,00
25.000     19,0      6,4       4,4       2,00      1,007
50.000     18,5      5,2       4,0       1,50      0,800
75.000     18,0      4,5       3,8       1,35      0,700
100.000 17,0      4,0       3,5       1,15      0,600
150.000 15,0      3,6       3,1       0,95      0,450
200.000 13,0      3,1       2,8       0,80      0,400
250.000 12,0      2,8       2,5       0,70      0,350

(Međuvrijednosti se dobivaju interpolacijom)

U otvorenim objektima sa gledalištima kapaciteta preho 5000 mjesta, sjedećih mjesta mora biti najmanje 25%.

U zatvorenim objektima osigurava se veći dio sjedećih mjesta.

Planerska površina za jedno gledališno mjesto je:

sjedeće mjesto 1,5 - 2,0 m2

stajaće mjesto 0,75 -1,0 m2

Kod gledališta koja su izgrađena u nasipima, ove veličine su za 50 - 75% veće.

U zatvorenim objektima:

sjedeće mjesto 2,5 - 3,0 m2

stajaće mjesto 1,25 -1,75 m2

Uz objekte koji imaju gledališni prostor mora se predvidjeti i slijedeći prostor za parhiranje:

- bicikli ze 3% gledalaca - potrebno 1,0 m2 po biciklu

- motocikli za 1- 2% gledalaca - potrebno 3,0 m2 po motociklu

- osobni automobili za 9 -15% gledalaca - potrebno 25 - 30 m2 po automobilu

- autobusi za 5 - 6% gledalaca - potrebno 60 - 80 m2 po autobusu.

Pri tome treba računati da jedan osobni automobil koriste 3 gledaoca, a jedan autobus prosječno 40 gledalaca.

Ukupno se mora računati sa parkiralištima za najmanje 20%, a najviše za 25% gledalaca.

Udaljenost ulaska u parkirališta kod manjih objekata (do 10.000 gledalaca za otvorene i 2.000 gledalaca za zatvorene objekte) može biti najviše 100 metara do izlaza iz objekta, dok kod većih ta udaljenost može biti i 200 m (iznimno za 35% parkirališnih mjesta može biti do 300 metara).

Članak 23.

Pri planiranju mreže objekata u naselju, objekti se u pravilu planiraju uz organizaciju odgoja i obrazovanja.

Članak 24.

Objekti se ne mogu razmještati na lokalitete koji su s obzirom na vrstu aktivnosti suviše udaljeni od mjesta stanovanja kao i na Iokalitete na kojima postoje faktori ograničenja za izgradnju i korištenje objekata.

Članak 25.

Maksimalna udaljenost objekata za zadovoljavanje dnevnih potreba od mjesta stanovanja je 2,5 km. Za povremene i iznimne potrebe, ovisno o vrsti aktivnosli, i o vrsti putovanja na relaciji stan - objekti (pješačenje, bicikl, kombinirani promet, javni promet ili osobni automobil), maksimalne udaljenosti odredene su grafičkim prihazom 1.

Članak 27.

Činioci ogranićenja za planiranje razmještaja ovisno o vrsti objekta mogu biti:

a) loši higijenski uvjeti:

- opterećenje bukom preko 55 dB.

- opterećenje zraka prašinom i čađi,

- opterećenje zraka otrovnim plinovima,

- opterećenje zraka zadahom (smradom),

- zatrovano tlo,

- loši mikroklimatski uvjeti;

b) zaštićena i zaštitna područja;

c) lokaliteti koji bi športskim objektima opterećivali susjedne zone;

d) prirodnogeografski uvjeti koji ne odgovaraju za određene aktivnosti;

e) tehničke karakteristike zemljišta koje otežavaju izgradnju pojedinih vrsta objekata:

- nosivost tla,

- vodoplavnost,

- visina podzemnih voda,

- rasjedi i druga seizmička ugroženost,

- klizilišta,

- ugroženost od elementarnih i drugih nepogoda,

- veliki nagib terena i sastav tIa,

f) područja koja je neracionalno komunalno opremati i koja su prometno nepristupačna.

Članak 28.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o prostornim standardima i normativima te urbanističko-tehničkim uvjetima za planiranje mreže objekata fizičke kulture, "Narodne novine", broj 36/85.

Članak 29.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 620-01-01-31

Urbroj : 532-04/ 1-91-01

Zagreb, 17. srpnja 1991

Ministar prosvjete i kulture

prof. dr. Vlatko Pavletić, v. r.