Pravilnik o vježbaonicama u osnovnoj školi

NN 40/1991 (9.8.1991.), Pravilnik o vježbaonicama u osnovnoj školi

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE

Na osnovi članka 42. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine", broj 59/90) ministar prosvjete i kulture donosi

PRAVILNIK

o vježbaonicama u osnovnoj školi

Članak 1.

Pod vježbaonicom nastavničke škole ili fakulteta (u daljnjem tekstu: fakultet) smatra se osnovna škola ili druga orgarkizacija u kojoj se ostvaruje stručno-metodičko, pedagoško-psihološko i defektološko praktično obrazovanje i osposobljavanje studenata za odgojno-obrazovnu i rehabilitacijsku djelatnost. Ovim se pravilnikom utvrđuju uvjeti, način rada, kadrovi i način određivanja mreže vježbaonica.

Članak 2.

Osnovna škola ili druga organizacija koja se imenuje vježbaonicom mora ispunjavati slijedeće uvjete:

- nalaziti se u mjestu gdje je fakultet

- imati prostor u kojem istodobno može raditi do 25 učenika i do 15 studenata

- imati specijalizirane učionice, kabinete, prostor za demonstraciju i izvođenje raznih oblika i sadržaja odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog rada u jednorazrednim i višerazrednim odjelima te za konzultacije studenata i druge aktivnosti

- imati dovoljno potrebnih didaktičkih i rehabilitacijskih sredstava i pomagala, kabinet s informatičkom opremom i drugu suvremenu opremu za odgojno-obrazovni rad

- imati razvijene oblike izvannastavnih aktivnosti i druge oblike javne i kulturne djelatnosti

- imati odgovarajuće osoblje. Osnovnu školu ili drugu organizaciju imenuje vježbaonicom Ministarstvo prosvjete i kulture, na prijedlog Zavoda za školstvo i fakulteta.

Članak 3.

Osnovna škola ili druga organizacija može biti vježbaonica: a) u cjelini b) za dio nastave c) za pojedini nastavni predmet, odnosno pojedinu metodiku posebnog oblika odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog rada.

Članak 4.

Vježbaonica u cjelini je osnovna škola ili druga organizacija kad se u njoj može ostvariti:

- šest metodika za razrednu i najmanje pet metodika za predmetnu nastavu ili kad se najmanje polovici učitelja razredne nastave i stručnih suradnika može povjerii mentorstvo, u skladu s Pravilnikom o praćenju i ocjenjivanju te napredovanju učitelja i stručnih suradnika u stjecanju zvanja u osnovnim školama (u daljnjem tekstu: Pravilnik o stjecanju zvanja).

- najmanje osam metodika za predmetnu nastavu ili kad se najmanje polovici učitelja predmetne nastave i stručnih suradnika može povjeriti mentorstvo, u skladu s Pravilnikom o stjecanju zvanja.

Članak 5.

Vježbaonica za dio nastave je osnovna škola ili druga organizacija kad se u njoj mogu ostvariti:

- najmanje tri metodike za razrednu nastavu ili kad se najmanje polovici učitelja razredne nastave može povjeriti mentorstvo

- najmanje četiri metodike za predmetnu nastavu ili kad se najmanje polovici učitelja predmetne nastave može povjeriti mentorstvo.

Članak 6.

Vježbaonica za pojedini nastavni predmet, odnosno za metodiku posebnog oblika odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog rada je osnovna škola ili druga organizacija kad se u njoj može ostvariti:

- do tri metodike za razrednu nastavu

-jedna metodika za predmetnu nastavu.

Članak 7.

Osnovna škola i druga organizacija koja ispunjava uvjete iz ovoga pravilnika može biti imenovana vježbaonicom na vrijeme od dvije do četiri godine. Nakon provedenog postupka i rješenja o ispunjenim uvjetima Ministarstvo prosvjete i kulture određuje mrežu vježbaonica.

Članak 8.

Normative prostora, opreme, nastavnih i rehabilitacijskih sredstava i pomagala u vježbaonici utvrđuje Ministarstvo prosvjete i kulture. Normativi iz stavka 1. ovoga članka mijenjaju se prema potrebi, a na prijedlog Zavoda za školstvo, fakulteta ili vježbaonice.

Članak 9. Zadaće su vježbaonice:

- uključivanje studenata u oblike odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog rada predviđenog planom i programom rada fakulteta koji se mogu ostvariti u vježbaonici

- osposobljavanje studenata za praktičnu primjenu stručno-metodičkih, pedagoško-psiholoških i defektoloških znanja u neposrednom odgojno-obrazovnom radu

- upućivanje studenata u praktično ostvarivanje pojedinih faza odgojno-obrazovnog rada, kao što su: planiranje i programiranje, pripremanje i izvođenje, praćenje i vrednovanje odgojno-obrazovnog rada

- upoznavanje studenata s primjenom inovacija i suvremenih nastavnih tehnologija u odgojno-obrazovnom radu

- razvijanje afiniteta i profesionalnog odnosa studenata prema odgojno-obrazovnoj i rehabilitacijskoj djelatnosti

- razvijanje specifičnih profesionalnih sposobnosti studenata za rad u izvannastavnim aktivnostima

- razvijanje sposobnosti studenata da promatraju, analiziraju i vrednuju vlastiti i tuđi rad.

Članak 10.

Mentorstvo u vježbaonici obavlja viši učitelj i viši stručni suradnik, odnosno učitelj-savjetnik i stručni suradnik- savjetnik na prijedlog Zavoda za školstvo i odgovarajućeg fakulteta. Mentora u vježbaonici prvi put imenuje učiteljsko vijeće na vrijeme od jedne školske godine. Nakon jedne godine uspješnog mentorstva Ministarstvo prosvjete i kulture imenuje mentora na vrijeme od četiri godine. Rad mentora u vježbaonici prati i ocjenjuje komisija od tri člana :

- metodičar fakulteta

- prosvjetni savjetnik određenog fakulteta ili područja

-stručni suradnik.

Komisiju imenuje školski odbor na prijedlog Zavoda za školstvo i fakultet. Mentor u vježbaonici može biti razriješen mentorstva i prije isteka roka na koji je imenovan.

Članak 11.

Mentor u vježbaonici obvezan je:

- planirati, pripremati i vrednovati rad studenata

- surađivati s nastavnikom metodike

- surađivati s ostalim mentorima u vježbaonici

- sudjelovati u analizi održanih nastavnih sati studenata

- permanentno se stručno i pedagoški usavršavati

- biti nazočan na sjednicama znanstveno-nastavnog vijeća i drugih stručnih tijela fakulteta, kada se raspravlja o pitanjima iz područja metodike i stručno-pedagoške prakse studenata.

Članak 12.

U vježbaonici, u skladu s izvedbenim programima fakulteta, grupno ili individualno, ostvaruju se slijedeći poslovi:

- hospitiranje studenata

- individualni nastavni sati studenata

- javni nastavni sati studenata

- uzorna predavanja mentora

- analiza provedenog rada

- upoznavanje organizacije rada i razvojno-pedagoške djalatnosti škole i druge organizacije

- permanentno obrazovanje mentora i rehabilitacijsko-nastavni rad. U tim poslovima sudjeluje nastavnik metodike, mentor i studenti.

Članak 13.

Hospitiranje studenata u vježbaonici obuhvaća rad mentora u vježbaonici s jednom ili više grupa, od tri do pet studenteta u grupi. Svaka je grupa nazočna na najmanje 10 nastavnih sati ili drugih oblika odgojno-obrazovnog ili rehabilitacijskog rada.

Članak 14.

Mentor u vježbaonici za grupu studenata uz nazočnost nastavnika metodike izvodi najmanje jedan do dva nastavna sata. Uzorne nastavne sate mentor priprema surađujući s metodičarem fakulteta.

Članak 15.

Svaki student uz pomoć mentora priprema najmanje dva nastavna sata po metodici i izvodi ih pred mentorom ili mentorom i grupom studenata. Student uz pomoć mentora i metodičara priprema najmanje jedan nastavni sat po metodici i izvodi ga pred grupom studenata, mentorom i nastavnikom metodike.

Članak 16.

Analiza rada obuhvaća analizu uzornih predavanja mentora i analizu nastavnih sati studenata.

Članak 17.

Permanentno se obrazovanje mentora sastoji od individualnih i grupnih oblika usavršavanja i obuhvaća sudjelovanje u radu sa studentima i nastavnicima metodike u kolegiju iz metodike struke, sudjelovanje na projektima u svezi sa stručnim i znanstvenim istraživanjem u nastavi, rad s naprednim i darovitim učenicima, suradnju u metodičkom praktikumu i stručno-metodičkim časopisima.

Članak 18.

Raspored pojedinih oblika rada iz članka 12. ovoga pravilnika te izrada dnevnog i tjednog rasporeda sati odnosno aktivnosti u vježbaonici, kao i raspored, opseg i vrstu poslova za svaku školsku godinu za pojedinog mentora utvrđuju zajednički vježbaonica i fakultet i dostavljaju Republičkom fondu osnovnog obrazovanja.

Članak 19.

Povećana financijska sredstva za rad vježbaonica osiguravaju se u Republičkom fondu osnovnog školstva i doznačuju neposredno vježbaonicama, i to:

- za stimuliranje mentora

- za prateće organizacijske, stručne i administrativno-tehničke poslove

- za materijalne troškove.

Članak 20.

Vježbaonica je dužna dostavljati Republičkom fondu osnovnog školstva polugodišnji izvještaj o ostvarenom programu i obavljenom radu mentora i drugih djelatnika. Izvještaj ovjerava nadležni fakultet.

Članak 21.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vježbaonicama ("Narodne novine", broj 6/90, od 15. veljače 1990).

Članak 22.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-02/91-01-633

Urbroj: 592-02-1/1-91-01

Zagreb, 15. srpnja 1991.

Ministar prosvjete i kulture

prof, dr. Vlatko Pavletić, v. r.