Pravilnik o ustrojavanju i vođenju knjige položenih ugovora

NN 42/1991 (22.8.1991.), Pravilnik o ustrojavanju i vođenju knjige položenih ugovora

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", broj 27/91) ministar pravosuđa i uprave Republike Hrvatske donosi

PRAVILNlK

o ustrojavanju i vođenju knjige položenih ugovora

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuje se postupak polaganja ugovora o kupoprodaji stana u slučajevima kada nekretnina nije upisana u zemljišne knjige, te ustrojavanje i vođenje knjige položenih ugovora (u daljem tekstu: knjiga "PU").

Članak 2.

U knjigu "PU" upisuje se pojedini stan bez obzira da li je zgrada u kojoj se stan nalazi upisana u zemljišnu knjigu.

Članak 3.

Knjiga "PU" vodi se kod zemljišnoknjižne službe suda na čijem se području stan nalazi.

Članak 4.

Knjiga "PU" vodi se odvojeno za svaku katastarsku općinu.

Knjiga "PU" sastoji se iz glavne knjige i zbirke isprava. Zajedno s knjigom "PU" vode se pomoćne knjige- Imenik vlasnika stanova i Popisnik upisanih stanova.

Članak 5.

Glavna knjiga sastoji se od 50 uvezanih poduložaka. Za svaki stan vodi se poseban poduložak.

Svaki poduložak sastoji se iz popisnog lista A, vlasničkog lista B i teretnog lista C.

Članak 6.

Popisni list A ima dva odjeljka AI i AII (Obrazac br.1.). U odjeljak AI upisuje se zgrada u kojoj se nalazi stan koji je predmet upisa s naznakom ulice i kućnog broja, te zemljišnoknjižne ili katastarske čestice na kojoj se zgrada nalazi.

U odjeljak AII upisuje se stan koji je predmet upisa s navođenjem položaja stana u zgradi, površine stana te broja i namjene prostorija.

Članak 7.

U vlasnički list B (Obrazac br. 2) upisuju se podaci o položenom ugovoru, ime, prezime, jedinstveni matični broj građana (JMB) i prebivalište vlasnika, vlasnički dio te ograničenja glede osobe vlasnika u svezi slobodnog raspolaganja stanom.

Članak 8.

U teretni list C (Obrazac br. 3) upisuju se tereti i ograničenja (hipoteka, služnosti i sl.).

Članak 9.

U zbirku isprava pohranjuje se ovjerovljeni prijepis isprave na temelju koje je izvršen upis u knjigu "PU".

Članak 10.

Imenik vlasnika vodi se u uvezanoj knjizi s posebnim listovima za svako slovo abecede, po prezimenu i imenu vlasnika stana (Obrazac br. 4).

Članak 11.

Popisnik stanova vodi se u uvezanoj knjizi s posebnim listovima za svako slovo abecede, po mjestu, ulici i kućnom broju zgrade u kojoj se svaki pojedini stan nalazi (Obrazac br. 5).

Članak 12.

Polaganje ugovora u smislu članka 1. ovog pravilnika odnosno pravomoćne sudske presude koja ga nadomješta u smislu članka 8. stavka 2. Zakona o otkupu stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", broj 27/91) i upis u knjigu "PU", sud provodi na prijedlog ugovornih strana.

Članak 13.

Uz prIjedlog za upis u knjigu "PU" predlagatelj je zemIjišnoknjižnom sudu dužan priložiti:

- ispravu (ugovor o prodaji stana ili presudu koja ga nadomješta) koja pored zakonom određenih sastojaka sadrži i sve podatke koji se upisuju u list A;

- dokaz o tome da je.prodavatelj nositelj prava raspolaganja na stanu koji je predmet upisa odnosno vlasnik, ukoliko je izvršena pretvorba vlasništva sukladno posebnim propisima (ugovor o građenju, kupoprodajni ugovor,ugovor o prijenosu prava korištenja i raspolaganja, pravomoćna sudska odluka i sl.).

Članak 14.

Nakon izvršenog prvog polaganja ugovora o prodaji stana odnosno presude koja ga nadomješta, upisi daljih promjena prava vlasništva stana vršit će se polaganjem isprava kojima se po općim pravilima imovinskog prava stječe pravo vlasništva (kupoprodajni ugovor, ugovor o darovanju, ugovor o zamjeni, rješenje o nasljeđivnju i sl.).

Članak 15.

Sud izdaje izvadak iz knjige "PU" (Obrazac br. 6) na način kako se izdaje zemljišnoknjižni izvadak.

Članak 16.

Pravna pravila zemljišnoknjižnog prava i postupka shodno se primjenjuju i u postupku polaganja ugovora i vođenja knjige "PU", ako ovim pravilnikom nije drugačije određeno.

Članak 17.

Do donošenja izmjena i dopuna Sudskog poslovnika ustrojava se novi upisnik "ZS" (Obrazac br. 7) u koji se upisuju predmeti povodom prijedloga za upis u knjigu "PU".

Članak 18.

Obrasci s primjerima njihovog popunjavanja čine sastavni dio ovog pravilnika.

Članak 19.

Ovj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. listopada I991. godine.

Klasa:740-01/91-01/0008

Urbroj : 514-02-01 /4-91-1

Zagreb, 18. kolovoza 1991.

Ministar

Bosiljko Mišetić, v. r.


Obrazac br.1 (čl. 6) - Popisni list A (210 x 297 mm)

Kat. općina___________         Broj poduloška_______/zk.ul. ul.____________

                    A

                POPISNI LIST
                    A I
____________________________________________________________________________
Redni
broj              OPIS NEKRETNINE             PRIMJEDBA
____________________________________________________________________________

1.       Zgrada u ______________ulica________________________

        broj ____ , sagradjena na kat. čest.___________________(Na drugoj strani)

                    A II
____________________________________________________________________________
Redni
broj              OPIS NEKRETNINE             PRIMJEDBA
____________________________________________________________________________

1.       Trosobni stan na četvrtom katu, desno, koji se sastoji
        od tri sobe, kuhinje I kupaone, ukupne površine 85 m2


Obrazac br. 2 (čl. 7) - Vlasnički list B (210 x 297 mm)

Kat. opčina __________     Broj poduloška_______/zk. ul._______________

                    B

                VLASNIČKI LIST

____________________________________________________________________________
Redni                              razmjer
broj              UPISI              dio       PRIMJEDBA
____________________________________________________________________________
1.   Zaprimljeno dana ___________ br. S ___/___

    Temeljem kupoprodajnog ugovora br._______
    od dana_____________ na stanu upisanom u
    odjeljku A II upisuje se pravo vlasništva
    u korist:

    1) Ante Kovač, Zagreb, Ilica br.____          1/2
    JMB _______________

    2) Marija Kovač, rodjena Horvat,
    Zagreb, Ilica br._____                 1/2
    JMB _______________
Obrazac br. 3 (čl 8) - Teretni list C (210 x 297 mm)
Kat. općina___________         Broj poduloška _________/zk. ul.______

                        C

                    TERETNI LIST
____________________________________________________________________________
Redni                              Iznos
broj          UPISI                  dinara     PRIMJEDBA
____________________________________________________________________________
1.   Zaprimljeno dana _____________br. S _____/_____
    Temeljem ugovora o kreditu br._____
    od dana _____________upisuje se hipoteka na stanu
    upisanom u odjeljku A II, u suvlasništvu Ante Kovač i
    Marije Kovač, na iznos kredita od            900.000
    u korist Zagrebačke banke d.d.
    Zagreb, ul.________________________________Obrazac br. 4 (čl. 10) - Imenik vlasnika (210 x 297 mm)

____________________________________________________________________________
Prezime, ime i     Prebivalište          Broj pod-        Oznaka
jedinstveni       (mjesto, ulica         ulopška u        spisa
matični broj      i kućni broj)          kojem je        "ZS"
vlasnika                        izvršen
                            upis
____________________________________________________________________________Obrazac br. 5 (čl. 11) - Popisnik stanova (210 x 297 mm)

____________________________________________________________________________
Naziv mjesta i ulice  Kućni      lme i prezime      Broj poduloška Oznaka
u kojoj se stan     broj      vlasnika        u kojem je iz-     spisa
nalazi                             všen upis        "ZS "
____________________________________________________________________________Obrazac br. 6 (čl. 15) - Izvadak iz knjige "PU" (210 x 297 mm)

Kat. općina______________            Broj poduloška _______/zk. ul.______

                        A

                    POPl SNI LIST
                        A I


____________________________________________________________________________
Redni
broj              OPIS NEKRETNINE             PRIMJEDBA
____________________________________________________________________________                        A II


____________________________________________________________________________
Redni
broj              OPIS NEKRETNINE             PRIMJEDBA
____________________________________________________________________________(Na drugoj strani)

                        B

                    VLASNIČKI LIST

____________________________________________________________________________
Redni                          Razmjer
broj          UPISI              dio           PRIMJEDBA
____________________________________________________________________________                        C

                    TERETNI LIST

____________________________________________________________________________
Redni                          Iznos
broj          UPISI              dinara         PRIMJEDBA
____________________________________________________________________________(lijeva strana)
Obrazac br. 7 (čl. 17) - Upisnik "ZS" (420 x 297 mm)

____________________________________________________________________________
Redni      Datum      Prezime, ime i     Datum          Način
broj      primitka    prebivalište      rješenja        rješenja
        predlagatelja
____________________________________________________________________________


(desna strana )

____________________________________________________________________________
        Rješenje            Žalba          Iznos
                                    upisanih    PRIMJEDBA
Datum      Broj  Prepi- Otpre- Datum      Odluka     tereta     (promjena)
provedbe    upisa  sano  mljeno Žalbe      povodom (din)
                            Žalbe
____________________________________________________________________________