Zakon o preuzimanju saveznih zakona u oblasti pomorske i unutarnje plovidbe koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

NN 53/1991 (8.10.1991.), Zakon o preuzimanju saveznih zakona u oblasti pomorske i unutarnje plovidbe koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o preuzimanju saveznih zakona u oblasti pomorske i unutarnje plovidbe koji se u Republia Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

Proglašavam Zakon o preuzimanju saveznih zakona u oblasti pomorske i unutarnje plovidbe koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. lipnja 1991., Vijeća općina 26. lipnja 1991. i Društveno-političkog vijeća 26. lipnja 1991. godine:

Klasa: 011-01/91 -01 /78

Urbroj: 71-91-1.

Zagreb, 28. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.
ZAKON

o preuzimanju saveznih zakona u oblastima pomorske i unutarnje plovidbe koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

Članak 1.

Preuzimaju se i primjenjuju se u Republici Hrvatskoj kao republički zakoni:

1. Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi ("Službeni list SFRJ", br. 22/77, 13/82, 30/85, 80/89 i 29/90),

2. Zakon o Jugoslavenskom registru brodova ("Službeni list SFRJ", br. 6/89):

3. Zakon o Ustanovi za održavanje pomorskih plovnih putova ("Službeni list SFRJ", br. 50/74, 17/81 i 46/88) i

4. Zakon o obalnom moru i epikontinentalnom pojasu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ("Službeni list SFRJ", br. 49/87 i 57/89).

Članak 2.

Stavljaju se izvan snage u Republici Hrvatskoj:

1. odredbe članka 36. stavka 2., članka 114. stavka 3., članka 163., članka 164, članka 165, članka 1015, članka 1016, članka 1017, članka 1038, članka 1039, članka 1040, članka 1041, članka 1042, članka 1043. i članka 1045. Zakona o pomorskoj i unutarnjoj plovidbi ("Službeni list SFRJ", br 22/77, 13/82, 30/85, 80/89 i 29/90);

2. odredbe članka 10, članka 11, stavka 2., članka 21, članka 22. i članka 23. Zakona o Jugoslavenskom registru brodova ("Službeni list SFRJ", br. 6/89);

3. odredbe članka 5, članka 16, članka 20. i članka 21. Zakona o Ustanovi za održavanje pomorskih plovnih putova ("Službeni list SFRJ", br. 50/74, 17/81 i 46/88) i

4. odredbe članka 39. i članka 40. Zakona o obalnom moru i epikontinentalnom pojasu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ("Službeni list SFRJ", br: 49/87 i 57/89).

Članak 3.

Savezni propisi doneseni za izvršenje zakona iz članka 1. ovoga zakona preuzimaju se i primjenjuju u Republici Hrvatskoj kao republički propisi, ako su u suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i ovim zakonom.

Članak 4.

Ovlaštenja saveznih organa za izvršenje i primjenu zakona iz članka 1. i propisa iz članka 3. ovoga zakona postaju ovlštenja republičkih organa u okviru njihovih ovlasti utvrđenih zakonom tako da:

- ovlaštenja Saveznog izvršnog Vijeća postaju ovlaštenja Vlade Republike Hrvatske,

- ovlaštenja saveznog organa uprave nadležnog zee poslove saobraćaja i veza postaju ovlaštenja Ministarstva pomorstva odnosno Ministarstva prometa i veza,

- ovlaštenja saveznog organa uprave za vanjske poslove postaju ovlaštenja Ministarstva inozemnih poslova,

- ovlaštenja Saveznog sekretarijata za unutarnje poslove postaju ovlaštenja Ministarstva unutarnjih poslova,

- ovlaštenja Saveznog sekretarijata za narodnu obranu postaju ovlaštenja Ministarstva obrane i

- ovlaštenja saveznog organa uprave postaju ovlaštenja republičkog organa uprave.

Članak 5.

Ovlašćuje se Vlada Republihe Hrvatske da svojim uredbama uredi pitanja:

1. razgraničenja teritorijalnog mora i epikontinentalnog pojasa (u Zakonu o obalnom moru i epikontinentalnom pojasu),

2. naziva, pravnog statusa i načina upravljanja u Registru brodova (u Zakonu o registru brodova),

3. naziva pravnog statusa i načina upravljanja u Ustanovi za održavanje pomorskih plovnih putova (u Zakonu o Ustanovi za održavanje pomorskih plovnih putova) i

4. druga pitanja koja proizlaze iz provođenja navedenih zakona.

Članak 6.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 342-01 /91-01 /02

Zagreb, 26. lipnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić v. r.