Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

NN 53/1991 (8.10.1991.), Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

Proglašavam Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. lipnja 1991., Vijeća općina 26. lipnja 1991. i Društveno-političkog vijeća 26. lipnja 1991. godine.

Klasa: 011-01/91-01 /85

Urbroj : 71-91-1

Zagreb, 28. lipnja 1991.

Predsjednik Republlke Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.
ZAKON

o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

Članak 1.

Preuzimaju se i primjenjuju u Republici Hrvatskoj kao republički zakoni:

1. Zakon o autorskom pravu ("Službeni list SFRJ"; br. 19/78, 24/86 i 21/90),

2. Zakon o evidenciji, znanstvene, kulturne, prosvjetne i tehničke suradnje s inozemstvom ("Službeni list SFRJ", br. 59/81).

Članak 2.

Stavljaju se izvan snage u Republici Hrvatskoj :

1. odredbe članka 40. stavka 3. 2akona o autorskom pravu,

2. odredbe članka 8. stavka 2, članka 10. i članka 14. Zakona o evidenciji znanstvene, kulturne, prosvjetne i tehničke suradnje s inozemstvom.

Članak 3.

Savezni propisi doneseni za izvršavanje zakona iz članka 1. ovoga zakona preuzimaju se i primjenjuju u Republici Hrvatskoj kao republički propisi, ako su u suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i ovim zakonom.

Članak 4.

Ovlaštenja saveznih organa, odnosno organizacija, za izvršenje i primjenu zakona iz članka 1. i propisa iz članka 3. ovoga zakona, postaju ovlaštenja republičkih organa, odnosno organizacija, u okviru njihovih ovlasti utvrđenih zakonom.

Članak 5.

Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da svojim uredbama uredi:

- pitanje visine postotka iz članka 40. stavak 1. Zakona o autorskom pravu, te

- pitanje prava umjetnika izvođača iz članka 99. stavak 2. Zakona o autorskom pravu i na temelju faktičkog re ciprociteta.

Članak 6.

U Zakonu o autorskom pravu, u svim člancima u kojima se navodi riječ: "pokrajinski" u odgovarajućem padežu brišu se a riječi: "organizacija udruženog rada" u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječju: "organizacija" u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 7.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 600-01 /91-01/04

Zagreb, 26. lipnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.