Zakon o preuzimanju Zakona o parničnom postupku

NN 53/1991 (8.10.1991.), Zakon o preuzimanju Zakona o parničnom postupku

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o parničnom postupku

Proglašavam Zakon o preuzimanju zakona o parničnom postupku, kojeg je Sabor Republike Hrvatske doniona sjednicama Vijeća općina 26. lipnja 1991. i Društveno-političkog vijeća 26. lipnja 1991. godine.

Klasa: 011 -01/91 -01 /90

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 28. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.
ZAKON

o preuzimanju Zakona o parničnom postupku

Članak 1.

Ovim zakonom preuzima se Zakon o parničnom postupku ("Službeni list SFRJ", br. 4/77, 36/77, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90 i 35/91) kao zakon Republike Hrvatske.

Članak 2.

Zakon iz članka 1. ovoga zakona primjenjuje se u Republici Hrvatskoj ukoliko su njegove odredbe u suglasnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske odnosno ako odredbama ovoga zakona nije drukčije određeno.

Članak 3.

U članku 3. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Sud neće uvažiti raspolaganja stranaka koja su u suprotnosti s prisilnim propisima i pravilima javnog morala."

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

"Parnični postupak vodi se na hrvatskom jeziku i uz uporabu latiničnog pisma ako za uporabu u pojedinim sudovima nije zakonom uveđen koji drugi jezik ili koje drugo pismo".

Članak 5.

U člsnku 16. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Kad sud u toku postupka utvrdi da za rješavanje spora nije nadležan sud nego kakav drugi domaći organ, oglasit će se nenadležnim, ukinuti provedene radnje u postupku i odbaciti tužbu."

U stavku 3. riječi "jugoslavenski sud" u različitim padežima zamjenjuju se riječima "sud u Republici Hrvatskoj" u odgovarajućem padežu.

Članak 6.

U članku 21. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Nakon pravomoćnosti rješenja kojim se oglasio nenadležnim (čl.16. i 20.) sud će ustupiti predmet nadležnome sudu. Prije nego što ustupi predmet nedležnome sudu, sud će, prema potrebi, zatražiti obavijest od tužitelja."

Članak 7.

Članak 23. mijenja se i glasi:

"Sukob nadležnosti između sudova iste vrste rješava zajednički neposredno viši sud.

Sukob nadležnosti između sudova razne vrste rješava Vrhovni sud Republike Hrvatske."

Članak 8.

U članku 26. stavku 1. riječi "jugoslavenskih sudova" zamjenjuju se riječima "sudova u Republici Hrvatskoj", a riječi "Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji" zamjenjuju se riječima "Republici Hrvatskoj".

U stavku 2. riječ "savezni" zamjenjuje se riječju "republički".

Članak 9.

U članku 27. riječi "jugoslavenskisud" u različitim padežima zamjenjuju se riječima "sud u Republici Hrvatskoj" u odgovarajućem padežu, a riječi "savezni" i "saveznog" brišu se.

Članak 10.

Članak 33. mijenja se i glasi:

"U parničnom postupku sudovi u Republici Hrvatskoj sude u granicama svoje stvarne nadležnosti određene zakonom."

Članak 11.

Članak 34. briše se.

Članak 12.

U članku 41. stavak 2. mijenja se i glasi:

"U kojim slučajevima sudi sudac pojedinac određuje se zakonom."

Članak 13.

U članku 44. stavku 3. riječi: "vrhovni sud u republici odnosno autonomnoj pokrajini" zamjenjuju se riječima "Vrhovni sud Republike Hrvatske", a riječi "iz člana 401. ovog zakona" brišu se.

U stavku 4. riječi "vrhovni sud republike odnosno autonomne pokrajine" zamjenjuju se riječima "Vrhovni sud Republike Hrvatske", a riječi "republike odnosno autonomne pokrajine"brišu se.

Članak 14.

Članak 45. briše se.

Članak 15.

U članku 47. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ako tuženik nema prebivalište u Republici Hrvatskoj opće mjesno nadležan je sud na čijem području tuženik ima boravište."

Članak 16.

U članku 51. stavku 2. i 3. riječi "jugoslavenski sud" u, različitim padežima zamjenjuju se riječima "sud u Republici Hrvatskoj" u odgovarajućem padežu, a riječi "Socijallstičkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji" zamjenjuju se riječima "Republici Hrvatskoj".

Članak 17.

U članku 54. stavku 2, članku 54a. i članku 55. stavku 2. riječi "jugoslavenski sud" zamjenjuju se riječima "sud u Republici Hrvatskoj", a riječi "Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji" zamjenjuju se riječima "Republici Hrvatskoj".

Članak 18.

U članku 57. stavku 1. i 2. riječi "jugoslavenski sud" zamjenjuju se riječima "sud u Republici Hrvatskoj".

Članak 19.

U Glavi drugoj međunaslov "Nadležnost za osobe koje nemaju općemjesnu nadležnost u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji" mijenja se i glasi: "Nadležnost za osobe koje nemaju općemjesnu nadležnost u Republici Hratskoj".

U članku 58. stavku 1, 2. i 3: riječi "Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji", zamjenjuju se riječima "Republici Hrvatskoj", a u stavku 1. i 2. riječi "jugoslavenski sud" u različitim padežima zamjenjuju se riječima "sud u Republici Hrvatskoj" u odgovarajućem padežu.

Članak 20.

U Glavi drugoj međunaslov "Nadležnost po mjestu gdje se nalazi zastupništvo strane osobe u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji" mijenja se i glasi "Nadležnost po mjestu gdje se nalazi zastupništvo strane osobe u Republici Hrvatskoj".

U članku 60. riječi "Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija" u različitim padežima zamjenjuju se riječima "Republika Hrvatska" u odgovarajućem padežu, a riječi "jugoslavenskom sudu" zamjenjuju se riječima "sud u Republici Hrvatskoj ".

Članak 21.

U članku 61. riječi: "protiv federacije" brišu se.

Članak 22.

U članku 66. riječ "SFRJ" zamjenjuje se riječima "Republike Hrvatske", a riječi "jugoslavenskim sudom" zamjenjuju se riječima "sudom u Republici Hrvatskoj".

Članak 23.

U članku 68. riječi "republici odnosno autonomnoj pokrajini" zamjenjuju se riječima "Republici Hrvatskoj".

Članak 24.

Članak 69. mijenja se i glasi: "Ako je za suđenje nadležan sud u Republici Hrvatskoj, ali se prema odredbama ovoga zakona ne može utvrditi koji je sud mjesno nadležan, Vrhovni sud Republike Hrvatske, na prijedlog stranke odrediti će koji će stvarno nadležni sud biti mjesno nadležan."

Članak 25.

U članku 70. stavku 2. riječi "jugoslavenska" i "jugoslavenskih" brišu se.

Članak 26.

U članku 74. stavak 3. mijenja se i glasi: "O zahtjevu stranaka za izuzeće predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske odlučuje opća sjednica toga suda."

Članak 27.

Članak 78. mijenja se i glasi:

"Kad je javni tužitelj zakonom ovlašten da pokrene parnični postupak, on može poduzimati radnje u postupku potrebne za ostsvarivanje svojih ovlasti."

Članak 28.

U članku 86. stavku 1. riječi "odnosno pokrajinskom" brlšu se.

Članak 29.

Članak 87. briše se.

Članak 30.

U članku 88. stavku 2. riječi "republike odnosno autonomne pokrajine pred čijim se sudom provodi postupak" zamjenjuju se riječima "Republike Hrvatske".

Članak 31.

Članak 103. mijenja se i glasi:

"Pozivi, odluke i druga pismena upućuju se strankama i drugim sudionicima u postupku na hrvatskom jeziku i latlničnom pismu.

Ako je u sudu u službenoj uporabi i koji drugi jezik ili pismo sud će na tom jeziku dostavljati sudska pismena onim strankama i sudionicima u postupku koji se u postupku služe tim jezikom odnosno pismom. Stranke i drugi sudionici u postupku mogu zahtijevati da im se sudska pismena dostavljaju na jeziku na kojem se vodi postupak."

Članak 32.

Članak 104. mijenja se i glasi:

"Stranke i drugi sudionici u postupku upućuju sudu svoje tužbe, žalbe i druge podneske na jaziku koji je u službenoj uporabi u sudu".

Članak 33.

Članak 105. mijenja se i glasi:

"Troškovi prevođenja na jezik naroda i manjina koji nastaju primjenom odredbi Ustava Republike Hrvatske i ovog zakona te drugih zakona o pravu pripadnika naroda i manjina na uporabu svog jezika, padaju na teret sredstava suda."

Članak 34.

U članku 113. stavku 4. i 5. riječi: "Jugoslavenskoj narodnoj armiji" brišu se:

Članak 35.

U članku 134. stavku 2. riječi "društvenom pravobraniocu samoupravljanja" brišu se.

Članak 36.

U članku 162. stavku 1. i 2. riječi "društveni pravobranilac samoupravljanja odnosno" brišu se.

U stavku 3. i 4. riječi "društvenog pravobranioca samoupravljanja odnosno" brišu se.

Članak 37.

U članku 173. stavku 4. riječi "odnosno pokrajinskim" brišu se.

Članak 38.

Članak 178a. mijenja se i glasi:

"Naknada troškova parničnog postupka koji nastanu pred sudovima u Republici Hratskoj utvrđuju se republičkim propisom."

Članak 39.

U članku 179. stavku 3. riječi "odnosno pokrajinskim" brišu se.

Članak 40.

Članak 180. briše se

Članak 41.

U članku 181. stavku 1. riječ "savezni" zamjenjuje se riječju "republički".

U stavku 2. riječ "SFRJ" zamjenjuje se riječima "Republike Hrvatske", a riječi "vrhovnom sudu republike odnosno autonomne pokrajine" zamjenjuju se riječima "Vrhovnom sudu Republike Hrvatske".

Članak 42.

U članku 183. riječi "naroda Jugoslavije" zamjenjuju se riječima "koji je u službenoj uporabi u sudu".

Članak 43.

U Glavi šesnaestoj međunaslov "Sudjelovanje društvenog pravobranioca samoupravljanja" i član 204. brišu se.

Članak 44.

U članku 205. stavak 2. zamjenjuje se s četiri nova stavka koji glase:

"Kad javni tužitelj na temelju zakonske ovlasti sudjeluje u parnici koja teče među drugim osobama, ovlašten je u granicama tužbenog zahtjeva predlagati da se utvrde i činjenice koje stranke nisu navele i izvedu dokazi koje stranke nisu predložile, te da izjavljuju pravne lijekove.

Svoje sudjelovanje u postupku javni tužitelj prijavljuje podneskom sudu pred kojim se vodi parnica među drugim osobama.

Ako smatra da postoje zakonski uvjeti za sudjelovanje javnog tužitelja u parnici i da je njegovo sudjelovanje potrebno, sud će o tome obavijestiti nadležnog javnog tužitelja i odrediti mu rok u kojem može prijaviti svoje sudjelovanje. Dok taj rok ne protekne, sud će zastati s postupkom, ali se javni tužitelj može i nakon proteka toga roka koristiti svojim pravom iz stavka 2. ovoga članka.

Sud će javnog tužitelja koji sudjeluje u parnici pozivati na sva ročišta i dostavljati mu sve odluke protiv kojih je dopušten pravni lijek".

Članak 45.

U članku 319. riječi "društveni pravobranilac samoupravljanja" i riječi "društvenog pravobranioca samoupravljanja" brišu se.

Članak 46.

U članku 335. stavku 1. i članku 338. stavku 2. riječ "naroda" zamjenjuje se riječima "Republike Hrvatske".

Članak 47.

U članku 382. stavku 4. točki 5) riječi "jugoslavensko tržište" u različitim padežima zamjenjuju se riječima "tržište Republike Hrvatske" u odgovarajućem padežu.

Članak 48.

Članak 383. mijenja se i glasi:

"O reviziji odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske".

Članak 49.

Članak 401a. briše se.

Članak 50.

U Glavi dvadesetšestoj naslov podglave 3. "Zahtjev za zaštitu zakonitosti saveznog javnog tužioca" i članci 409, 410, 411, 412, 413, 414. i 415. brišu se.

Članak 51.

U Glavi dvadesetšestoj naslov podglave 4. "Zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne odluke pred Saveznim sudom" i članci 416, 417, 418, 419. i 420. brišu se.

Članak 52.

Članak 432. mijenja se i glasi:

"Odredbe članova 429. do 431. ovoga zakona na odgovarajući će se način primjenjivati i kad nadležni javni tužitelj u Republici podigne zahtjev za zaštitu zakonitosti, a stranka prije, istodobno ili nakon toga podnese prijedlog za ponavljanje postupka".

Članak 53.

U članku 468a. riječi "Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji" zamjenjuju se riječima "Republici Hrvatskoj", a riječ "saveznog" briše se.

Članak 54.

U članku 469. riječi "jugoslavenskog suda" zamjenjuju se riječima "suda u Republici Hrvatskoj".

Članak 55.

U članku 485. stavku 1. točki 6) riječi "Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije" zamjenjuju se riječima , " Republike Hrvatske".

Članak 56.

Dio četvrti, Glava tridesettreća i članci 503, 504, 505, 506 i 507. brišu se.

Članak 57.

U članku 49., članku 84. stavku 2. točka 5), članku 136. stavku 2., članku 146. i članku 182. riječ "SFRJ" zamjenjuje se riječima "Republika Hrvatska" u odgovarajućem padežu.

Članak 58.

Savezni propisi donijeti za izvršavanje zakona iz članka 1. ovoga zakona ostaju na snazi i primjenjuju se kao republički dok se republičkim propisima drukčije ne odredi.

Članak 59.

Ovlasti saveznih organa za izvršavanje i primjenu zakona iz članka 1. ovoga zakona postaju ovlasti republičkih organa.

Članak 60.

Stupanjem na snagu ovoga zakona postupci koji nisu dovršeni po odredbama Zakona o parničnom postupku ("Službeni list SFRJ" broj 4/77, 36/77, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90 i 35/91) dovršit će se po odredbama ovog zakona.

Članak 61.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 740-08/91-01/03

Zagreb, 26. lipnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.