Zakon o preuzimanju Zakona o upravnim sporovima

NN 53/1991 (8.10.1991.), Zakon o preuzimanju Zakona o upravnim sporovima

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o upravnim sporovima

Proglašavam Zakon o preuzimanju Zskona o upravnim sporovima, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća općina 26. lipnja 1991. i Društveno-političkog vijeća 26. lipnja 1991. godine.

Klasa: 011-01 /91-01 /92

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 28. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.
ZAKON

o preuzimanju Zakona o upravnim sporovima

Članak 1.

Ovim Zakonom preuzima se Zakon o upravnim sporovima ("Službeni list SFRJ" br. 4/77) kao republički zakon.

Članak 2.

Zakon iz članka 1. ovog zakona sastavni je dio ovoga zakona i primjenjuje se u Republici Hrvatskoj u cijelosti s izmjenama i dopunama utvrđenim ovim zakonom.

Članak 3.

U Zakonu o upravnim sporovima članak 1. mijenja se i glasi:

"Radi osiguranja sudske zaštite prava građana i pravnih osoba te radi osiguranja zakonitosti sud u upravnom sporu odlučuje o zakonitosti akata kojima državni organi i organizacije koje imaju javne ovlasti (u daljnjem tekstu: "organizacije") rješavaju o pravima i obvezama u upravnim stvarima."

Članak 4.

U članku 2. stavku 2. iza riječi: "jedinica" dodaje se riječ "privredne", a riječi: "udruženog rada" brišu se:

Stavak 3. mijenja se i glasi:

"Kad je organ jedinice lokalne samouprave ili organizacije rješavao u prvom stepenu u određenoj upravnoj stvari, a o žalbi protiv takvog akta rješavao je organ druge jedinice lokalne samouprave, odnosno organizacije, upravni spor može pokrenuti i organ jedinice lokalne samouprave ili organizacije koji je rješavao u prvom stepenu ako smatra da je drugostepenirn aktom povrijeđeno njezino samoupravno pravo."

U stavku 4. u prvoj rečenici riječi: "udruženog rada ili druge samoupravne organizaeije ili zajednice" zamjenjuju se riječima: "odnosno jedinice lokalne samouprave i druge pravne osobe", a riječi: "javni tužilac" zamjenjuju se riječima: "državni odvjetnik". U drugoj rečenici iza riječi: "organi" zarez i riječi: "organizacije udruženog rada i druge samoupravne organizacije i zajednice" zamjenjuju se riječju: "organizacije", a riječi: "javnog tužioca" zamjenjuju se riječima: "državnog odvjetnika".

U stavku 5. riječi: "društveno-političke zajednice" zamjenjuju se riječima: "jedinice lokalne samouprave", a riječ: "ustanove" zamjenjuje se riječju: "organizacije".

Stavak 6. briše se.

Članak 5.

U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Upravne sporove rješava Upravni sud Hrvatske."

U stavku 2. riječi: "sudovi odlučuju" zamjenjuju se riječima: "sud odlučuje".

Članak 6.

U članku 4. riječ: "sudova" zamjenjuje se riječju: "Sud".

Članak 7.

U članku 5. iza riječi: "državni organi" umjesto zareza stavlja se veznik: "i" riječi: "udruženog rada i druge samoupravne organizacije i zajednice" brišu se.

Članak 8.

U članku 6. stavak 2. riječi: "državni organ, organizacija udruženog rada ili druga samoupravna organizacija ili zajednica", zamjenjuju se riječima: "organ iz članka 5. ovog zakona".

Članak 9.

Članak 9. mijenja se i glasi:

"Upravni spor ne može se voditi protiv akata u stvarima u kojima je osigurana sudska zaštita izvan upravnog spora."

Članak 10.

Članci 13. i 14. brišu se.

Članak 11.

U članku 17. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Na zahtjev tužitelja, organ čiji se akt izvršava, odnosno organ koji je nadležan za izvršenje, ako je u pitanju akt organizacije koja nije ovlaštena na izvršenje, odgodit će pravne učinke rješenja odnosno izvršenja rješenja do konačne sudske odluke ako bi izvršenje nanijelo tužitelju štetu koja bi se teško mogla popraviti, ako zakonom nije propisano da žalba ne odgađa izvršenje rješenja ili odgoda nije protivna javnom interesu, niti bi se odgađanjem nanijela veća nenadoknadiva šteta protivnoj stranci."

Članak 12.

Članci 18., 19. i 20. brišu se.

Članak 13.

Članak 21. mijenja se i glasi:

"Zahtjev za zaštitu zakonitosti nadležni državni odvjetnik može podnijeti protiv odluke vijeća ako je tom odlukom povrijeđen republički zakon, drugi propis ili opći akt.

O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka odlučuje sud u vijeću sastavljenom od pet sudaca."

Članak 14.

Članak 22. briše se.

Članak 15.

U članku 25. stavku 1. riječi: "nadležnog suda ili bilo kog drugog redovnog suda" zamjenjuju se riječima: "redovnog suda nadležnog za obavljanje poslova pravne pomoći".

Na kraju stavka 2: dodaje se rečenica koja glasi: "Povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka za podnošenje tužbe nije dopušten."

U stavku 3. kratica: "SFRJ" briše se. U stavku 4. kratica "SFRJ" briše se.

Članak 16.

U članku 27. stavku 1. ispred točke na kraju prve rečenice dodaju se riječi: "i potpis podnosioca".

Članak 17.

U članku 28. riječ: "donošenja" zamjenjuje se riječju: "otpreme", a iza riječi: "odluke" dodaje se riječ: "suda".

Članak 18.

U članku 30. stavku 1. točki 1. iza riječi "(član 6)" dodaju se riječi: "odnosno da se upravni spor pokreće zbog nedonošenja akta u stvari u kojoj se niti ne donosi odgovarajući upravni akt (koja nije upravna stvar) (članak 8)".

U stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi:

"5. da je riječ o stvari u kojoj je sudska zaštita osigurana izvan upravnog spora (članak 9.);".

Članak 19.

U članku 39. stavku 4. iza riječi: "stanje" dodaju se riječi : "po potrebi".

Članak 20.

U članku 42. stavak 5. mijenja se i glasi:

"Kad je tužba podneseng na temelju članka 26. ovog zakona, presudom se tužba uvažava ili odbija kao neosnovana. Ako se tužba uvažava, odredit će se u kojem će smislu tužena strana donijeti rješenje ili će se presudom riješiti upravna stvar".

Članak 21.

Iznad članka 45. u naslovu odjeljka riječi: "pravnim sredstvima" zamjenjuju se riječima: "zahtjevu za zaštitu zakonitosti".

Članak 22.

Članak 45. mijenja se i glasi:

"Zahtjev za zaštitu zakonitosti (čl. 21.) predaje se na način predviđen u članku 25. ovoga zakona Upravnom sudu Hrvatske.

Članak 23.

U članku 46. stavak 1. briše se.

Članak 24.

U članku 47. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Zahtjev za zaštitu zakonitosti sadrži oznaku sudske odluke protiv koje se zahtjev podnosi te razloge zbog kojih se podnosi."

Članak 25.

U članku 48. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Nepravovremen zahtjev za zaštitu zakonitosti ili zahtjev koji je podnijela neovlaštena osoba sud će odbaciti rješenjem".

Članak 26.

U članku 49. riječi: "19, 20 i" brišu se.

Članak 27.

U članku 50. stavku 1. riječi: "19, 20 i" brišu se. Stavak 3. briše se.

Članak 28.

Članak 51. briše se.

Članak 29.

U članku 52. stavku 1. riječ: "zahtjev" zamjenjuje se riječju : "prijedlog".

Članak 30.

U članku 53. stavku 2. na kraju stavka dodaje se rečenica koja glasi: "Iznimno, i poslije roka od pet godina obnova se može tražiti zbog zakonskih osnova navedenih u čl. 52. stavku 1. točkama 2., 3. i 4. ovoga zakona."

Članak 31.

Članak 54. mijenja se i glasi:

"O prijedlogu za ponavljanje postupka rješava Upravni sud Hrvatske u vijeću sastavljenom od pet sudaca."

Članak 32.

U članku 55. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Prijedlog za ponavljanje postupka podnosi se Upravnom sudu Hrvatske (članak 54.)".

U stavku 2. riječ: "tužbi" zamjenjuje se riječju: "prijedlogu".

Članak 33.

U članku 56. stavku 1. riječ: "tužbi" zamjenjuje se riječju: "prijedlogu".

U stavku 2. riječi: "tužbu" i "tužba" zamjenjuju se riječju: "prijedlog".

U stavku 3. riječi: "tužbu" zamjenjuju se riječima: "prijedlog", a riječ: "je" zamjenjuje se riječju: "ga".

Članak 34.

U članku 57. stavku 1. riječi: "tužbu" i "tužbi" zamjenjuju se riječju: "prijedlog" odnosno "prijedlogu".

Članak 35.

U članku 58. riječ: "tužbi" zamjenjuje se riječju "prijedlogu".

Članak 36.

Glave VI i VII (Posebne odredbe i Prijelazne i završne odredbe, članci 66. do 80.) brišu se.

Članak 37.

Postupak po tužbama i izvanrednim pravnim sredstvima podnesenim do dana stupanja na snagu ovoga zakona provest će se po zakonu.

Članak 38.

U primjeni ovoga zakona koristit će se hrvatska pravna terminologija i u onim odredbama koje ovim zakonom nisu mijenjane.

Članak 39.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda prečišćeni tekst ovoga zakona.

Članak 40.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 034-01/91-01/01

Zagreb, 26. lipnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.