Zakon o preuzimanju Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima

NN 53/1991 (8.10.1991.), Zakon o preuzimanju Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima

Proglašavam Zakon o preuzimanju Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. lipnja 1991., Vijeća općina 26. lipnja 1991. i Društveno-političkog vijeća 26. lipnja 1991. godine.

Klasa:011-01/91-01/95

Urbroj : 71-9 1 -1

Zagreb, 28.lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.
ZAKON

o preuzimanju Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima

Članak 1.

Ovim Zakonom preuzima se Zakon o osnovnim vlasničkopravnim odnosima ("Službeni list SFRJ", broj 6/80 i 36/90) kao republički zakon.

Članak 2.

U Republici Hrvatskoj primjenjuju se odredbe Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima, ukoliko su u suglasnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvetske, te ukoliko ovim zakonom nije drugačije određeno.

Članak 3.

Stavljaju se izvan snage odredbe članaka 11, 29, 44, 46,st. 3, 55, 83, 86, 87. i 88.

Članak 4.

U članku 1. stavku 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima ("Službeni list SFRJ", br. 36/90) riječi "Ustavom SFRJ i saveznim zakonom" zamjenjuju se riječima "Ustavom Republike Hrvatske i ovim zakonom".

Članak 5.

U članku 4. stavku 1. riječ "društvenim" zamjenjuje se riječju "javnim", a riječ "saveznim" zamjenjuje se riječju "ovim".

U članku 4. stavku 2. brišu se riječi "socijalističkog samoupravnog društva", a iza riječi "priznato" stavlja se točka.

Članak 6.

U članku 6. stavku 1. riječ "saveznim" zamjenjuje se riječju "ovim"

U članku 6. stavku 2. brišu se riječi "socijalističkog samoupravnog društva", a iza riječi "priznata" stavlja se točka.

Članak 7.

U članku 7. i 8. riječ "saveznim" zamjenjuje se riječju "ovim".

Članak 8.

Članak 9. mijenja se i glasi:

"Građani, udruženja građana i druge građanske pravne osobe imaju pravo vlasništva na stambene zgrade i stanove, poslovne zgrede i poslovne prostorije i sredstva rada."

Članak 9.

U članku 12. stavku 1. riječ "korištenja" zamjenjuje se riječj u "vlasništvo".

Odredba stavka 2 članka 12. mijenja se i glasi :

"Pravo vlasništva na zemljištu iz stavka 1. ovoga članka može se prenositi samo s prijenosom prava vlasništva na zgradu."

Članak 10.

U članku 25. stavku 2. riječi "društveno opravdano" zamjenjuju se riječima "u javnom interesu."

Članak 11.

U članku 82. stavku 1. riječi "Socijalističke Federatine Republike Jugoslavije" zamjenjuju se riječima "Republike Hrvatske", a riječ "saveznim" zamjenjuje se riječju "ovim".

U članku 82. stavku 2. riječi "Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije" zamjenjuju se riječima "Republike Hrvatske".

Članak 12.

Stavak 1. članka 82a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima ("Službeni list SFRJ", broj 36/90) mijenja se i glasi:

"Strana fizička i pravna osoba koja obavlja, djelatnost u Republici Hrvatskoj može uz uvjet reciprociteta biti nositelj prava vlasništva na nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske."

Odredba stavka 2. stavlja se izvan snage.

Stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

U stavku 2. riječ "saveznim" briše se, a riječi "Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji" zamjenjuju se riječima "Republici Hrvatskoj".

U stavku 3. briše se riječ "i stavka 2.", a riječi "savezni organ uprave nadležan za poslove pravosuđa" zamjenjuje se riječima "ministarstvo pravosuđa i uprave".

Članak 13.

Članak 82b. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima ("Službeni list SFRJ", br. 36/90) mijenja se i glasi:

"Strana fizička i pravna osoba koja ne obavlja djelatnost u Republici Hrvatskoj može uz uvjet reciprociteta biti nositelj prava vlasništva na nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske uz suglasnost ministra inozemnih poslova, a po prethodno pribavljenom mišljenju ministra pravosuđa i uprave.

Pravni poslovi zaključeni protivno odredbi stavka 1. ovog članka ništavi su."

Članak 14.

U članku 84. stavku 1. briše se zarez i riječi "radi povremenog ili trajnog odmora i boravka i zadovoljavanja drugih osobnih potreba njihovih članova i njihovih porodica, samo stambene zgrade s jednim stanom", a iza riječi "zakup" dodaju se riječi "nekretnine na teritoriju Republike Hrvatske".

Odredba stavka 2. stavlja se izvan snage. Stavci 3, 4, 5. i 6. postaju stavci 2, 3, 4. i 5.

U stavku 5. riječi "stambene zgrade" zamjenjuju se riječju "nekretnine".

Članak 15.

Članak 85. mijenja se i glasi:

"Ugovor o dugoročnom zakupu mora biti zaključen u pismenom obliku.

Ugovor zaključen protivno odredbi stavka 1. ovoga članka je ništav.

Evidenciju ugovora iz stavka 1. ovoga članka vodi ministarstvo pravosuđa i uprave.

Strana osoba može zgradu koja joj je dana u dugoročni zakup davati u podzakup, ukoliko nije drugačije ugovoreno.

Članak 16.

Odredbe članka 85a. i 85b. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima ("Službeni list SFRJ", br 36/90) stavljaju se izvan snage.

Članak 17.

Iseljenici s teritorija Republike Hrvatske i njihovi potomci kojima je prestalo državljanstvo Republike Hrvatske glede stjecanja prava vlasništva na nekretninama izjednačeni su s državljanima Republike Hrvtske.

Iseljenici s teritorija druge republike odnosno pokrajine u sastavu SFRJ kao i njihovi potomci kojima je prestalo državljanstvo SFRJ mogu stjecati pravo vlasništva na nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske uz suglasnost ministra iseljeništva, a po prethodno pribavljenom mišljenju ministra pravosuđa i uprave.

Pravni poslovi zaključeni protivno odredbi stavka 2. ovoga članka ništavi su.

Članak 18.

Paragrafi Općeg građanskog zakonika i drugi pravni propisi (zakoni, uredbe, naredbe, pravilnici i dr.) koji su bili na snazi na dan 6. travnja 1941. godine, glede prava plodouživanja, prava uporabe, prava stanovanja, prava stvarnog tereta i zadužbina (zaklada), primjenjivat će se kao pravna pravila ukoliko su u suglasnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske.

Članak 19.

Ovlasti saveznih organa za izvršavanje i primjenu ovoga zakona postaju ovlasti republičkih organa.

Članak 20.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 941-06/91-01 /02

Zagreb, 26. lipnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.