UKAZ o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona i sukoba nadležnosti u izvršenju kaznenih sankcija

NN 53/1991 (8.10.1991.), UKAZ o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona i sukoba nadležnosti u izvršenju kaznenih sankcija

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona i sukoba nadležnosti u izvršenju kaznenih sankcija

Proglašavam Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona i sukoba nadležnosti u izvršenju kaznenih sankcija, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća općina 26. lipnja 1991. i Društveno-političkog Vijeća 26. lipnja 1991. godine.

Klasa: 011-1/91-01/96

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 28. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona i sukoba nadležnosti u izvršenju kaznenih sankcija

Članak 1.

Ovim zakonom preuzima se Zakon o rješavanju sukoba zakona i sukoba nadležnosti u izvršenju kaznenih senkcija ("Službeni list SFRJ", br. 13/1983) kao republički zakon.

Članak 2.

Zakon iz članka 1. ovoga zakona primjenjuje se u Republici Hrvatskoj u cijelosti.

Članak 3.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 730-01 /91-01 /02

Zagreb, 26. lipnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v.r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v.r.