Zakon o preuzimanju Zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu

NN 53/1991 (8.10.1991.), Zakon o preuzimanju Zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu

Proglašavam Zakon o preuzimanju Zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća općina 26. lipnja 1991. i Društveno-političkog vijeća 26. lipnja 1991. godine.

Klasa:011-01/91-01/97

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 28. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o preuzimanju Zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu

Članak 1.

Ovim zakonom preuzima se Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu ("Službeni list SFRJ", br. 6/1973) kao republički zakon.

Članak 2.

Zakon iz članka 1. ovoga zakona primjenjuje se u Republici Hrvatskoj u cijelosti.

Članak 3.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 216-02/91-02/02

Zagreb, 26. lipnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća opčina

Luka Bebić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr.Žarko Domljan, v, r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.