Zakon o preuzimanju Zakona o obveznim odnosima

NN 53/1991 (8.10.1991.), Zakon o preuzimanju Zakona o obveznim odnosima

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju členka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o preuzimanju Zakona o obveznim odnosima

Proglašavam Zakon o preuzimanju Zakona o obveznim odnosima, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. lipnja 1991., Vijeća općina 26. lipnja 1991. i Društveno-političkog vijeća 26. lipnja 1991. godine.

Klasa: 011-01 /91 -01 /98

Urbroj : 71 -91-1

Zagreb, 28. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.
ZAKON

o preuzimanju Zakona o obveznim odnosima

Članak 1.

Ovim zakonom preuzima se Zakon o obveznim odnosima ("Službeni list SFRJ" br. 29/78, 39/85 i 57/89) kao republički zakon.

Članak 2.

U Republici Hrvatskoj primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima, ukoliko su u suglasnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske odnosno ako odredbama ovoga zakona nije drugačije određeno.

Članak 3.

Stavljaju se izvan snage slijedeće odredbe zakona iz članka 1. ovoga zakona:

U Dijelu prvom - Osnove obveznih odnosa (Opći dio),

- U Glavi I - Osnovna načela; članci 3. do 9., 13. stavak 2., 14. i 23.;

- U Glavi 11- Nastanak obveza, Odjeljku 1. - Ugovor

Odsjeku 4. - Nevažnost ugovora: točka III - Ugovori koji nisu u suglasnosti sa samoupravnim sporazumom i članci 118. do 120. te u Odjeljku 3. Stjecanje bez osnove: Odsjek 1.

- Opće pravilo i članak 210.;

- U Glavi XXVIII - Zalog, Odjeljku 1. - Opće odredbe: podnaslov "Zalaganje stvari u društvenom vlasništvu" i članak 967.;

Dio treći - Mjerodavno pravo u slučaju sukoba republičkih odnosno pokrajinskih zakona i članak 1099. do 1105. u cijelosti.

Članak 4.

Članak 1. Zakona o obveznim odnosima mijenja se iglasi:

"Radi stvaranja uvjeta za slobodan promet robe i obavljanje usluga na tržištu i za zadovoljavanje materijalnih i drugih potreba građana te radi osiguravanja odgovornosti poduzeća i drugih sudionika u pravnom prometu za izvrševanje njihovih obveza, ovim se zakonom uređuju osnove obveznih odnosa (opći dio), ugovorni i drugi obvezni odnosi u prometu robe i usluga."

Članak 5.

U članku 2. riječi "osnovne i druge organizacije udruženog rada" zamjenjuju se riječju "poduzeća".

Članak 6.

Članak 10. mijenja se i glasi:

"Sudionici u prometu slobodno uređuju obvezne odnose, a ne mogu ih uređivati suprotno Ustavu Republike Hrvatske, prisilnim propisima te moralu društva."

Članak 7.

U članku 25. stavku 2. riječi "organizacije udruženog rada i druge organizacije i zajednice" zamjenjuju se riječima "poduzeća i druge pravne osobe".

Članak 8.

Članak 49. mijenja se i glasi:

"Predmet obveze je nedopušten ako je protivan Ustavu Republike Hrvatske, prisilnim propisima te moralu društva."

Članak 9.

U članku 51. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Osnovna je nedopuštena, ako je protivna Ustavu Republike Hrvatske, prisilnim propisimu te moralu društva."

Članak 10.

U članku 55. stavku 1. riječi "samoupravnim općim aktom organizacije udruženog rada" zamjenjuju se riječima "općim aktom poduzeća".

U stavku 2. riječi "organizaciju udruženog rada" zamjenjuju se riječju "poduzeće".

U stavku 5. riječi "organizacije udruženog rada" zamjenjuju se riječju "poduzeće".

Stavak 6. mijenja se i glasi:

"Odredbe prethodnih stavova primjenjuju se i u slučaju kad je statutom ili drugim općim aktom poduzeća određeno da zastupnik može sklopiti neki ugovor samo zajedno s određenim organom tog poduzeća."

Članak 11.

Članak 75. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Ništav je ugovor u kojem je postavljen odgodni ili raskidni uvjet protivan Ustavu Republike Hrvatske ili prisilnim propisima."

Članak 12.

U članku 84. stavku 2. riječi "samoupravnom općem aktu" zamjenjuju se riječima "općem aktu".

Članak 13.

U članku 98. riječi "organizacijama udruženog rad" zamjenjuju se riječju "poduzećima".

Članak 14.

Članak 103. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Ugovor, koji je protivan Ustavu Republike Hrvatske, prisilnim propisima te moralu društva ništav je ako cilj povrijeđenog pravila ne upućuje na neku drugu sankciju ili ako zakon o određenom slučaju ne propisuje što drugo."

Članak 15.

Članak 104. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ali, ako je ugovor ništav zbog toga što je po svojem sadržaju ili cilju protivan Ustavu Republike Hrvatske i prisilnim propisima, sud može odbiti, u cjelini ili djelomično, zahtjev nesavjesne,strane za vraćanje onog što je drugoj strani dala, a može i odlučiti da druga strana ono što je primila po osnovi zabranjenog ugovora preda općini na čijem području ona ima sjedište odnosno prebivalište."

Članak 16.

U članku 144. riječi "samoupravne interesne zajednice" i "neke druge organizacije udruženog rada" zamjenjuju se riječima "fonda" i "nekih poduzeća".

Članak 17.

Članak i55. mijenja se i glasi:

"Šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njezina povećanja (izmakla korist), a i nanošenje drugom fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta)."

Članak 18.

U Dijelu prvom, Glavi II., Odsjeku 2., Odjeljku 4. u naslovu i podnaslovu riječi "organizacija udruženog rada" zamjenjuju se riječju "poduzeća".

Članak 19.

U članku 170. riječi "organizacije udruženog rada u kojoj" zamjenjuju se riječima "poduzeće u kojem".

Članak 20.

U članku 184. riječ "općeg" zamjenjuje se riječju "javnog".

Članak 21.

U članku 319. stavku 3. riječi "organizacija udruženog rada koja" zamjenjuju se riječima "poduzeće koje".

Članak 22.

U članku 690. riječi "propisima o jedinstvenom jugoslavenskom tržištu" zamjenjuju se riječima "Ustavu i zakonima Republike Hrvatske".

Članak 23.

U člancima 724. i 728. riječi "ugostiteljske organizacije udruženog reda" zamjenjuju se riječima "ugostiteljska poduzeća".

Članak 24.

U članku 1088. riječi "organizacija udruženog rada" zamjenjuju se riječju "poduzeće".

Članak 25.

Savezni propisi donijeti za izvršenje zakona iz članka 1. ovoga zakona ostaju na snazi i primjenjuju se kao republički dok se republičkim propisima drugačije ne odredi.

Članak 26.

Ovlasti saveznih organa za izvršavanje i primjenu zakona iz članka 1. ovoga zakona postaju ovlasti republičkih organa.

Članak 27.

Paragrafi Općeg građanskog zakonika glede darovanja i ortakluka, primjenjivat će se kao pravna pravila ukoliko su u suglasnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske.

Članak 28.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Narodnim novinama".

Klasa: 330-01 /91-01/06

Zagreb, 26. lipnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.