UKAZ o proglašenju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti boračke zaštite koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

NN 53/1991 (8.10.1991.), UKAZ o proglašenju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti boračke zaštite koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti boračke zaštite koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

Proglašavam Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti boračke zaštite koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. lipnja 1991., Vijeća općina 26. lipnja 1991. i Društveno-političkog vijeća 26. lipnja 1991. godine.

Klasa: 011-01/91-01/105

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 28. lipnja 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.
ZAKON

o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti boračke zaštite koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

Članak 1.

Preuzimaju se i primjenjuju u Republici Hrvatskoj kao republički zakoni:

1. Zakon o osnovnim pravima nosilaca "Partizanske spomenice 1941." ("Službeni list SFRJ", br. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 i 42/90),

2. Zakon o osnovnim pravima osoba odlikovanih ordenom narodnog heroja ("Službeni list SFRJ", br. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 i 42/90),

3. Zakon o osnovnim pravima boraca španjolskog nacionalno-oslobodilačkog i revolucionarnog rata od 1936-1939. godine ("Službeni list SFRJ", br. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 i 42/90).

Članak 2.

Stavljaju se izvan snage u Republici Hrvatskoj odredbe saveznih zakona iz članka 1. ovoga zakona kojima se uređuje pravo na: kupališno i klimatsko liječenje, godišnje novčano primanje za oporavak, povlaštenu vožnju, godišnji odmor, te odredbe koje se odnose na određivanje visine i usklađivanje novčanih primanja.

Članak 3.

Savezni propisi doneseni za izvršavanje zakona iz članka 1. ovoga zakona preuzimaju se i primjenjuju u Republici Hrvatskoj kao republički propisi, ako su u suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i ovim zakonom.

Članak 4.

Ovlaštenja saveznih organa i saveznih funkcionara za izvršavanje i primjenu zakona iz članka 1. i propisa iz članka 3. ovoga zakona postaju ovlaštenja republičkih organa i republičkih funkcionara u okviru njihovih ovlasti utvrđenih zakonom.

Članak 5.

Financijska prava i obveze koje su po Zakonu o osnovnim pravima nosilaca "Partizanske spomenice 1941." ("Službeni list SFRJ", br. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 i 42/90), Zakonu o osnovnim pravima osoba odlikovanih ordenom narodnog heroja ("Službeni list SFRJ", br. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 i 42/90) i Zakonu o osnovnim pravima boraca španjolskog nacionalnooslobodilačkog i revolucionarnog rata od 1936-1939. godine ("Službeni list SFRJ", br. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85, 75/85, 24/79, 87/89, 20/90 i 42/90) pripadala Federaciji postaju prava i obveze proračuna Republike Hrvatske.

Članak 6.

Prava utvrđena ovim zakonom mogu koristiti i ostvativati državljani Republike Hrvatske a državljani ostalih republika s teritorija Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ukoliko su sredstva za ostvarivanje i njihovih prava po ovom zakonu osigurana u proračunu Republike Hrvatske i u slučaju reciprociteta.

Članak 7.

Stalno mjesečno novčano primanje osobama odlikovanim ordenom narodnog heroja, osnovica za određivanje stalnog mjesečnog novčanog primanja nosiocima "Partizanske spomenice 1941." i borcima španjolskog nacionalnooslobodilačkog i revolucionarnog rata od 1936-1939. godine kao i naknada pogrebnih troškova određuju se u iznosima koje korisnici ostvaruju na dan stupanja na snagu ovoga zakona.

Članak 8.

Iznos stalnoga mjesečnog novčanog primanja, odnosno osnovice za određivanje tog primanja utvrđene prema članku 7. ovoga zakona valorizira ministar rada i socijalne skrbi početkom kalendarske godine, uzimajući u obzir kretanje prosječne mjesečne plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Iznose naknade pogrebnih troškova valorizira ministar rada i socijalne skrbi početkom svakog tromjesečja prema porastu plaća svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnom tromjesečju.

Članak 9.

Isprave za povlaštenu vožnju izdane od strane nadležnog saveznog funkcionara do dana stupanja na snagu ovoga zakona važe do 31. prosinca 1991. godine.

Članak 10.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 561 -01 /91-01 /04

Zagreb, 26. lipnja 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić. v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić. v. r.