Zakon o stavljanju izvan snage u Republici Hrvatskoj Zakona o osnovama sistema državne uprave i o Saveznom izvršnom vijeću i saveznim organima uprave, Zakona o organizaciji i djelokrugu saveznih organa uprave i saveznih organizacija, Zakona o tarifi saveznih administrativnih taksa, Zakona o radu saveznih organa na predstavkama i prijedlozima, Zakona o financiranju federacije, Zakona o pravima i dužnostima saveznih organa u pogledu sredstava u društvenom vlasništvu kojima se koriste, Zakona o naknadama osobnog dohotka delegata u Skupštini SFRJ i osobnih dohodaka funkcionara koje proglašava, bira ili imenuje Skupština SFRJ, Zakona o obavljanju vanjskih poslova iz nadležnosti saveznih organa uprave i saveznih organizacija, Zakona o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije što se osnivaju za teritorij SFR Jugoslavije, Zakona o Savjetu federacije, Zakona o praznicima SFRJ i Zakona o državnom pečatu SFRJ i pečatima saveznih organa

NN 53/1991 (8.10.1991.), Zakon o stavljanju izvan snage u Republici Hrvatskoj Zakona o osnovama sistema državne uprave i o Saveznom izvršnom vijeću i saveznim organima uprave, Zakona o organizaciji i djelokrugu saveznih organa uprave i saveznih organizacija, Zakona o tarifi saveznih administrativnih taksa, Zakona o radu saveznih organa na predstavkama i prijedlozima, Zakona o financiranju federacije, Zakona o pravima i dužnostima saveznih organa u pogledu sredstava u društvenom vlasništvu kojima se koriste, Zakona o naknadama osobnog dohotka delegata u Skupštini SFRJ i osobnih dohodaka funkcionara koje proglašava, bira ili imenuje Skupština SFRJ, Zakona o obavljanju vanjskih poslova iz nadležnosti saveznih organa uprave i saveznih organizacija, Zakona o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije što se osnivaju za teritorij SFR Jugoslavije, Zakona o Savjetu federacije, Zakona o praznicima SFRJ i Zakona o državnom pečatu SFRJ i pečatima saveznih organa

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1329

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Usta­va  Republike Hrvatske, donosim

 

UKAZ

 

o proglašenju Zakona o stavljanju izvan snage u Re­publici Hrvatskoj Zakona o osnovama sistema držav­ne uprave i o Saveznom izvršnom vijeću i saveznim organima uprave, Zakona o organizaciji i djelokrugu saveznih organa uprave i saveznih organizacija,  Zakona o tarifi saveznih administrativnih taksa, Zakona o radu saveznih organa na predstavkama i prijedlozima,  Zakona o financiranju federacije,  Zakona o pravima i dužnostima saveznih organa u pogledu sredstava u društvenom vlasništvu kojima se koriste,  Zakona o naknadama osobnog dohotka delegata u Skupštini SFRJ i osobnih dohodaka funkcionara koje proglašava, bira ili imenuje Skupština SFRJ, Zako­na o obavljanju vanjskih poslova iz nadležnosti saveznih organa uprave i saveznih organizacija, Zako­na o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije što se osnivaju za teritorij SFR Jugoslavije,  Zakona o Savjetu federacije, Zakona o praznicima SFRJ i Zakona o državnom pečatu SFRJ i pečatima saveznih organa

 

Proglašavam Zakon o stavljanju izvan snage u Republici Hrvatskoj Zakona o osnovama sistema državne uprave i o Saveznom izvršnom vijeću i saveznim organima uprave,  Zakona o organizaciji i djelokrugu saveznih organa uprave i saveznih organizacija,  Zakona o tarifi saveznih administrativnih taksa,  Zakona o radu saveznih organa na predstavkama i prijedlozima, Zakona o financiranju federacije, Zakona o pravima i dužnostima saveznih organa u pogledu sredstava u društvenom vlasništvu kojima se koriste, Zakona o naknadama osobnog dohotka delegata u Skupštini SFRJ i osobnih dohodaka funkcionara koje proglašava, bira ili imenuje Skupština SFRJ, Zakona o obavljanju vanjskih poslova iz nadležnosti saveznih organa uprave i saveznih organizacija,  Zakona o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije što se osnivaju za teritorij SFR Jugoslavije, Zakona o Savjetu federacije,  Zakona o praznicima SFRJ i Zakona o državnom pečatu SFRJ i pečatima saveznih organa,  kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. lipnja 1991, Vijeća općina 26. lipnja 1991. i Društveno-političkog vijeća 26. lipnja 1991. godine.


Klasa: 011-01/91-01/122

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 28. lipnja 1991.                                      Predsjednik

                                                                     Republike Hrvatske

                                                                   dr. Franjo Tuđman, v. r.

 

 

Z A K O N

 

 

o stavljanju izvan snage u Re­publici Hrvatskoj Zakona o osnovama sistema držav­ne uprave i o Saveznom izvršnom vijeću i saveznim organima uprave, Zakona o organizaciji i djelokrugu saveznih organa uprave i saveznih organizacija, Zakona o tarifi saveznih administrativnih taksa, Zakona o radu saveznih organa na predstavkama i prijedlozima,  Zakona o financiranju federacije,  Zakona o pravima i dužnostima saveznih organa u pogledu sredstava u društvenom vlasništvu kojima se koriste,  Zakona o naknadama osobnog dohotka delegata u Skupštini SFRJ i osobnih dohodaka funkcionara koje proglašava, bira ili imenuje Skupština SFRJ, Zako­na o obavljanju vanjskih poslova iz nadležnosti saveznih organa uprave i saveznih organizacija, Zako­na o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije što se osnivaju za teritorij SFR Jugoslavije,  Zakona o Savjetu federacije, Zakona o praznicima SFRJ i Zakona o državnom pečatu SFRJ i pečatima saveznih organa

 

Članak 1.

 

Stavljaju se izvan snage u Republici Hrvatskoj:

– Zakon o osnovama sistema državne uprave i o Saveznom izvršnom vijeću i saveznim organima uprave (»Službeni list SFRJ«, br. 23/78, 58/79, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/89 i 42/90),

– Zakon o organizaciji i djelokrugu saveznih organa uprave i saveznih organizacija (»Službeni list SFRJ«, br. 22/78, 1/80, 70/84, 15/85, 24/86,  24/88,  29/88 i 18/89),

– Zakon o tarifi saveznih administrativnih taksa (»Službeni list SFRJ«, br. 77/87),

– Zakon o radu saveznih organa na predstavkama i prijedlozima (»Službeni list SFRJ«, br. 12/77 i 46/88),

– Zakon o financiranju federacije (»Službeni list SFRJ«, br. 16/86, 71/86, 10/88, 31/88, 16/89, 41/89, 60/89, 55/90),          

– Zakon o pravima i dužnostima saveznih organa u pogledu sredstava u društvenom vlasništvu kojima se koriste (»Službeni list SFRJ«, br. 20/87 i 84/90),

– Zakon o naknadama osobnog dohotka delegata u Skupštini SFRJ i osobnih dohodaka funkcionara koje proglašava, bira ili imenuje Skupština SFRJ (»Službeni list SFRJ«, br. 12/89 i 74/90),

– Zakon o obavljanju vanjskih poslova iz nadležnosti saveznih organa uprave i saveznih organizacija (»Službeni list SFRJ«, br. 56/81),
– Zakon o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije, što se osnivaju z
a teritorij SFR Jugoslavije (»Službeni list SFRJ«, br. 42/90),

– Zakon o Savjetu federacije (»Službeni list SFRJ«, br. 56/74 i 20/82),

– Zakon o praznicima SFRJ (»Službeni list SFRJ«, br. 6/73),

– Zakon o državnom pečatu SFRJ i pečatima saveznih organa (»Službeni list SFRJ«, br. 67/72).

Članak 2.

 

Propisi doneseni na temelju zakona iz članka 1. ovoga zakona stavljaju se izvan snage.

 

Članak 3.

 

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-03/91-03/03
Zagreb, 26. lipnja 1991.

 

 

SABOR
REPUBLIKE HRVATSKE      Predsjednik
Vijeća udruženog rada 
    Ivan Matija, v. r.                                                     Predsjednik Sabora
                                                                                  dr. Žarko Domljan, v. r.

      Predsjednik
    Vijeća općina
     Luka Bebić, v.r.

      Predsjednik
Društveno-političkog vijeća
      Ivan Vekić, v.r.