Zakon o izmjeni Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina a društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba

NN 61/1991 (19.11.1991.), Zakon o izmjeni Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina a društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog za.kona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 9. studenoga 1991, Vijeća općina 9. studenoga 1991. i Društveno-političkog vijeća 9. studenoga 1991. godine.

Klasa: 011-01/91-01/161

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 14. studenoga 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjeni Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba

Članak 1.

U Zakonu o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine" br. 53/90) u članku 6. riječi "a najkasnije do 31. prosinca 1991." brišu se.

Članak 2.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/91-0l/09

Zagreb, 9. studenoga 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

Predsjednik Vijeća udruženog rada

mr. Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r

. Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, v. r.