Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o koncesijama

NN 61/1991 (19.11.1991.), Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o koncesijama

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o koncesijama

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o koncesijama, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 8. studenoga 1991, Vijeća općina 8. studenoga 1991. i Društveno-političkog vijeća 8. studenoga 1991. godine.

Klasa: 011-01/90-01/149

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 14. studenoga 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjeni i dopuni Zakona o koncesijama

Članak 1.

U Zakonu o koncesijama ("Narodne novine", br. 18/90) u članku 3. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: "Vlada Republike Hrvatske može odlukom o davanju koncesije ili odobrenja za izgradnju, vođenje i iskorištavanja na određeno vrijeme određenog objekta, postrojenja ili pogona utvrditi olakšice, odnosno oslobođenja glede podmirivanja poreznih i drugih obveza koje se odnose na osobu kojoj se dodjeljuje koncesija ili odobrenje za izgradnju, vođenje i iskorištavanje na određeno vrijeme određenog objekta, postrojenja ili pogona".

Članak 2.

U člancima l. 2. 3. 5. 9. i 12. riječi "strani ulagač" i "strana osoba" zamjenjuju se riječima "strana ili domaća, fizička ili pravna osoba" u odgovarajućem padežu.

Članak 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 300-01/91-01/03

Zagreb, 8. studenoga 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

Predsjednik Vijeća udruženog rada

mr. Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, v. r.