Uredba o utvrdivanju mjerila za određivanje tajnih podataka obrane te posebnim i općim postupcima za njihovo čuvanje

NN 70/1991 (21.12.1991.), Uredba o utvrdivanju mjerila za određivanje tajnih podataka obrane te posebnim i općim postupcima za njihovo čuvanje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 144. stavka 3. Zakona o obrani ("Narodne novirie", br. 49/91 i 53/A/91), Vlada Republike, Hrvatske na sjednici održanoj 11. prosinca 1991. godine. donijela je

UREDBU

o utvrdivanju mjerila za određivanje tajnih podataka obrane te posebnim i općim postupcima za njihovo čuvanje

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom uredbom utvrđuje se mjerila za određivanje tajnih podataka obrane iz djelokruga tijela državne uprave i pravnih osoba te posebni i opći postupci za njihovo čuvanje.

Članak 2.

Tajnim podacima obrane smatraju se podaci značajni za obranu nastali iz djelokruga rada tijela državne uprave i pravnih osoba čije bi otkrivanje moglo nanijeti štetu obrani i sigurnosti države.

Tajni podaci obrane iz stavka 1. ovog članka jesu dokumenti i njihov sadržaj, borbena i druga materijalna sredstva, objekti, mjere i druge činjenice koje se moraju čuvati kao državna ili službena tajna.

Članak 3.

Prema ovoj se uredbi smatraju:

1) dokumentima - svi pisani, tiskani, crtani, snimljeni slični materijali;

2) borbenim i drugim materijalnim sredstvima - sve vrste pokretnina namijenjenih potrebama obrane, patenti značajni za obranu te sredstva i uredaji u procesu usvajanja i ispitivanja namijenjenih obrani;

3) objektima - sve vrste građevnih objekata i drugih nadzemnih i podzemnih gradnja, a i drugi umjetni ili prirodni objekti značajni za narodnu obranu;

4) mjerama i drugim činjenicama - sve vrste naloga, zapovjedi, naredaba, priopćenja. zadaci, poduzete radnje i postupci u području obrane.

Članak 4.

Tijela državne uprave i pravne osobe sukladno mjerilima utvrđenim ovom uredbom, procjenjuju podatke i određuju svakome tajnom podatku obrane vrstu tajne, stupanj tajnosti i zaštitne mjere.

Na dokumente što su određeni kao tajni podaci obrane na vidljivo se mjesto stavljaju oznake tajnosti.

Prije priopćavanja tajnih podataka na službenim sastancima, snimanja na magnetofonskoj ili filmskoj vrpci i u drugim sličnim slučajevima daje se prethodno upozorenje o tajnosti, koje ima istu važnost kao i pismeno određena vrsta tajne i stupanj tajnosti.

Dokumenti koji se odnose na tajna borbena i druga materijalna sredstva ili na objekte imaju oznaku tajnosti koja je određena za materijalno sredstvo ili objekt na koji se odnose.

Oznake tajnosti elaborata, planova, studija, analiza i sličnih dokumenata, a i tehničke i druge dokumentacije za borbena i druga materijalna sredstva i za objekte, imaju i svi njihovi prilozi.

Članak 5.

Tajnost podataka obrane određuje se u trenutku nastanka podataka.

Vrstu tajne i stupanj tajnosti podataka obrane te obvezne zaštitne mjere određuje i postupak za zaštitu takvih podataka provodi odnosno naređuje čelnik tijela državne uprave odnosno odgovorna osoba u pravnoj osobi od koje podatak potjeće.

Članak 6.

Vrsta tajne i stupanj tajnosti podataka obrane koji su određeni, isto tako mjere za njihovu zaštitu, obvezni su za svakoga tko takvim podacima raspolože.

Vrstu tajne ili stupanj tajnosti koji je određen pojedinom podatku obrane, a i prestanak njegove tajnosti može promijeniti odnosno narediti samo tijelo državne uprave odnosno pravne osobe od koje podatak potječe, prema vlastitoj ocjeni ili na prijedlog korisnika podataka, o čemu obavještava posjednika takvih podetaka.

Članak 7.

Raspolaganje tajnim podacima obrane obvezuje posjednike na čuvanje tih podataka i na izvršavanje propisanih i naređenih mjera njihove zaštite.

Obveza čuvanja tajnih podataka obrane traje sve dok tijelo državne uprave odnosno pravna osoba od koje podetak potjeće ne odredi da je prestala potreba za njihovom tajnosti.

Oslobođenje se od obveze iz stavka 2. ovog članka može dati samo ako to nije protivno interesima obrane.

Članak 8.

Ako tajni podatak obrane nestane ili bude otkriven, čelnik tijela državne uprave odnosno pravne osobe u kojoj je tajni podatak nestao ili je otkriven odmah pokreće postupak za utvrdivanje okolnosti uz koje je došlo do nestanka odnosno otkrivanja tajnog podatka, osigurava očuvanje tragova te poduzima mjere potrebne za uklanjanje mogućih štetnih posljedica, i o tome nejhitnije obavještava Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova i tijelo državne uprave odnosno pravne osobe od koje podatak potjeće.

Tijelo državne uprave i pravne osobe iz stavka 1. ovog članka vode posebnu evidenciju o nestalim ili otkrivenim tajnim podacima obrane.

Evidencija podataka iz stavka 2. ovog članka sadržava: vrstu podataka, okolnosti uz koje je podatak nestao odnosno otkriven, poduzete mjere, koja su tijela obaviještena o nestanku odnosno otkrivanju i kratku procjenu posljedica nestanka odnosno otkrivanja podataka.

Članak 9.

Tijela državne uprave i pravne osobe u odnosima s inozemnim fizičkim i pravnim osobama primjenjuju posebne mjere za zaštitu tajnih podataka obrane.

Članak 10.

Poslovna tajna koja sadržava podatak značajan za obranu smatra se tajnim podatkom obrane i štiti se prema odredbama ove uredbe.

II. MJERILA ZA UTVRĐIVANJE TAJNIH PODATAKA OBRANE

Članak 11.

Tajni podaci obrane državna su, službena ili vojna tajna.

Članak 12.

Državna tajna, prema ovoj uredbi, jesu podaci značajni za obranu otkrivanjem kojih bi mogle nastupiti teške posljedice za sigurnost i obranu države.

Državna su tajna podaci koji se osobito odnose:

1) na vojne, političke, gospodarske i druge procjene od posebne važnosti za obranu i sigurnosti države;

2) na planove obrane, mobilizacijske planove i sustav ratnog ustrojstva države;

3) na planove obrane te planove i programe razvoja poduzeća i drugih pravnih osoba koje su od posebnog značenja za obranu države;

4) na vrste, ukupne kolićine i razmještaj robnih rezerva nužnih za slučaj rata te na kapacitete i mogućnosti ratne proizvodnje;

5) na ukupne analize i ocjene stanja priprema za obranu države;

6) na planove priprema i uređenja državnog teritorija za potrebe obrane zemlje:

7) na objekte od posebnog značenja za obranu zemlje;

8) na znanstvene i tehničke izume od posebnog značenja za obranu;

9) na kompleksne procjene, analize i pojedine akcije obavještajnih tijela i tijela sigurnosti od posebnog značenja za sigurnost i obranu države;

10) na organizaciju, planove i sredstva za kriptozaštitu, propisane norme i postupke provedbe kriptozaštite.

Na dokumente koji su državna tajna u gornjem se desnom kutu stavlja oznaka "OBRANA", a ispod nje oznaka "DRŽAVNA TAJNA".

Članak 13.

Službena su tajna, prema ovoj uredbi, podaci značajni za obranu otkrivanjem kojih bi mogle nepozvanoj osobi nastupiti štetne posljedice za sigurnost i obranu zemlje. Svakom se podatku koji je službena tajna, ovisno o njegovu značenju, određuje jedan od ovih stupnjeva tajnosti: "strogo povjerljivo", "povjerljivo" ili "interno".

Članak 14.

Službena tajna stupnja "strogo povjerljivo" oni su podaci obrane otkrivanjem kojih bi mogle nastupiti teže štetne posljedice za sigurnost i obranu zemlje.

Službena tajna stupnja "strogo povjerljivo" podaci su koji se osobito odnose:

1) na planove obrane i mobilizacijske planove jedinica lokalne uprave i samouprave;

2) na planove obrane i ratnu organizaciju tijela državne uprave;

3) na organizaciju, planove, sredstva i sustav ratnih veza:

4) na planove ustrojstva i funkcioniranja motrenja i obavješćivanja;

5) na vrste, ukupne količine i razmještaj robnih rezerva jedinica lokalne uprave i samouprave;

6) na istraživanje geološkog sastava zemljišta, geomagnetizma, hidroloških karakteristika terena i parametara mora što je od posebnog značenja za obranu:

7) na znanstvene i tehničke izume značajne za obranu ;

8) na ukupne analize i ocjene stanja priprema pojedinih tijela državne uprave, poduzeća i pravnih osoba od posebnog značenja za obranu;

9) na izvješća s inspekcijskih nadgleda o stanju obrambenih priprema;

10) na ratne propise i druge propise značajne za obranu;

11) na planiranu evakuaciju, rušenje ili onesposobljavanje objekata te materijalno-tehničkih i drugih sredstava;

12) na dužnosti i radna mjesta od posebnog značenja za obranu koje treba štititi primjenom posebnih sigurnosnih mjera;

13) na ukupnu organizaciju, jakost i strukturu jedinica civilne zaštite u državi;

14) na kriptozaštitu, osim podataka iz članka 12. stavka 2. točke 10. ove uredbe.

Na dokumente koji su službena tajna stupnja "strogo povjerljivo" u gornjem se desnom kutu stavljaju, jedna ispod druge oznake "OBRANA" - "SLUŽBENA TAJNA" - "STROGO POVJERLJIVO".

Članak 15.

Službena tajna stupnja "povjerljivo" oni su podaci obrane otkrivanjem kojih bi mogle nepozvanoj osobi nastupiti znatne štetne posljedice za sigurnost i obranu zemlje.

Službena tajna stupnja "povjerljivo" podaci su koji se osobito odnose:

1) na kartografske publikacije što sadržavaju podatke od interesa za obranu;

2) na aerofotosnimke područja od posebnog značenja za obranu;

3) na objekte od značenja za obranu;

4) na dužnosti i radna mjesta značajna za obranu;

5) na organizaciju, jakost i strukturu jedinica civilne zaštite na području općine;

6) na vrste i kapacitete prirodnih i umjetnih skloništa za zaštitu stanovništva i materijalnih dobara u ratu.

Na dokumente koji su službena tajna stupnja "povjerljivo" u gornjem se desnom kutu stavljaju, jedna ispod druge oznaka "OBRANA" - "SLUŽBENA TAJNA" - "POVJERLJIVO".

Članak 16.

Službena tajna stupnja "interno" oni su podaci obrane namijenjeni za službene potrebe tijela državne uprave i pravnih osoba koji po svojem značenju nisu tajni podaci iz čl. 14. i 15. ove uredbe.

Na dokumente koji su službena tajna stupnja "interno" u gornjem se desnom kutu stavljaju, jedna ispod druge, oznake "OBRANA" - "SLUŽBENA TAJNA" - "INTERNO".

III. OBVEZNE MJERE ZAŠTITE TAJNIH PODATAKA OBRANE

Članak 17.

Obvezne mjere zaštite tajnih podataka obrane obuhvačaju opće mjere i posebne mjere, a i posebne zaštitne mjere u odnosima s inozemnim fizičkim i pravnim osobama.

Članak 18.

Opće se zaštitne mjere primjenjuju za zaštitu tajnih podataka obrane svih vrsta tajna i stupnja, tajnosti, i obuhvačaju:

1) procjenu značenja podataka, utvrđivanje vrste tajne i stupnja tajnosti te određivanje zaštitnih mjera počevši od trenutka nastanka podataka;

2) izbor osoba za rad na tajnim podacima i određivanje prostorija, uvjeta i način uz koje te osobe mogu raditi na tajnim podacima i koristiti se njima u službi;

3) određivanje kruga osoba koje mogu biti upoznate s tajnim podacima, a i opsega, uvjeta i načina upoznavanja;

4) način čuvanja i upotrebe tajnih podataka, a i određivanje uvjeta uz koje se ti podaci mogu iznositi izvan prostorija određenih za rad i čuvanje;

5) zabranu nepozvanim osobama pristupa i ulaska u objekte od posebnog značenja za obranu, prostorije za obradu i čuvanje tajnih dokumenata, a i zabranu pristupa tajnim borbenim i drugim materijalnim sredstvima;

6) zabranu nepozvanim osobama da snimaju tajne podatke te unose aparate i druga tehnička sredstva za snimanje u objekte i prostorije u kojima se nalaze tajni podaci odnosno u objekte i prostorije koji su tajni podaci;

7) zabranu izlaganja i prikazivanja tajnih borbenih i drugih materijalnih sredstava i priopćavanja podataka o takvim sredstvima nepozvanim osobama;

8) određivanje načina i sredstava kojima se mogu prenositi tajni podaci;

9) organizaciju fizičkog osiguranja i primjene tehničkih i drugih mjera zaštite tajnih podataka i prostorija za obradu i čuvanje tajnih podataka:

10) zabranu razgovora o tajnim podacima ako nije zaštićena njihova tajnost;

11) zabranu publiciranja tajnih podataka;

12) kontrolu provedbe propisanih zaštitnih mjera.

Zaštitne se mjere iz stavka 1. ovog članka primjenjuju ovisno o vrsti tajne te stupnju tajnosti podataka i uvjeta uz koje se obavlja zaštita.

Uz uvjete i na način utvrđen posebnim propisima, ovlaštena osoba tijela državne uprave odnosno odgovorna osoba u pravnoj osobi može riješiti da se odstupi od odredaba toč. 5), 6), 7). i 10) stavka 1. ovog članka.

Članak 19.

Posebne se zaštitne mjere primjenjuju za zaštitu tajnih podataka obrane koji su državna tajna i službena tajna stupnja "strogo povjerljivo" i obuhvačaju:

1) vođenje posebne evidencije o nastanku, kretanju, dostavi i upotrebi tajnih dokumenata i drugih podataka, o osobama koje su upoznate s takvim podacima ili koje se mogu koristiti takvim podacima te o iznošenju podataka izvan prostorija određenih za obradu i čuvanje;

2) određivanje tajnih (šifriranih) naziva pod kojima se vodi posao i dokumentacija koji su državna tajna;

3) čuvanje podataka u čelićnim blagajnama i u za to posebno određenim prostorijama;

4) osiguranje stražom ili drugim organima unutrašnje službe te odgovarajučim tehničkim uredajima prostorija u kojima se čuvaju tajni podaci koji su državna tajna;

5) određivanje točnog broja primjeraka izrade, stavljanje numeracije na svaki primjerak ispod oznake tajnosti i određivanje koje se podaci dostavljaju:

6) pismenu uputu na dokumentu ili podatku o dopuštenosti njihova prepisivanja, umnožavanja, fotografiranja i pravljenja izvadaka, i tko je nadležan za davanje odobrenja;

7) komisijsko uništavanje radnih koncepata, pribilježaka, indiga, matrica, proračuna, grafikona i drugoga pomoćnog materijala upotrebljenoga pri radu - spaljivanjem ili na drugi način koji jamći nemogućnost otkrivanja tajnih podataka;

8) prenošenje podataka po kuriru, a prenošenje podataka koji su drevna tajna po specijalnom kuriru s naoružanom pratnjom ili uz primjenu odgovarajučih tehničkih zaštitnih sredstava;

9) davanjem pismene izjave o upoznavanju podataka koji su državna tajna;

10) pismenu primopredaju dužnosti izmedu osoba koje rukuju podacima ili ih čuvaju;

11) primjenu mjera kriptozaštite pri prenošenju tehničkim sredstvima veza podataka koji su državna tajna ili službena tajna stupnja "strogo povjerljivo".

Članak 20.

Obvezne mjere zaštite tajnih borbenih i drugih materijalnih sredstava i objekata, osim mjera predvidenih u čl.18. i 19. ove uredbe, obuhvačaju osobito: zaštitu tajnosti mjesta gdje se nalaze, njihove namjene, njihovih tehničkih i borbenih karakteristika, dijelova uredađa osjetljivih na razaranje i vatru, pa način maskiranja, vođenje evidencije o takvim sredstvima i objektima, posjetima tim objektima i sredstvima te o tome koja su sredstva i objekti pokazani, kome i po čijoj naredbi.

Članak 21.

Obveza zaštite tajnih podataka o borbenom i drugom materijalnom sredstvu nastaje u času poduzimanja tih mjera i postavljanja zadataka za izradbu ili usavršavanje takvog sredstva, odnosno u času njegove nabave, i traje dok to sredstvo ne izgubi svojstvo tajnog podatka obrane.

Obvezne mjere zaštite tajnih podataka o borbenim i drugim materijalnim sredstvima provode naručitelj, proizvodač, nabavljač i korisnik sredstava odnosno osoba kod koje se ta sredstva čuvaju.

Naručitelj je dužan određiti mjere zaštite tajnosti sredstva od trenutka poduzimanja radnji iz stavka 1. ovog članka do predaje proizvedenoga ili nabavljenog sredstva na upotrebu i čuvanje.

Proizvodač odnosno nabavljač dužan je provoditi mjere zaštite tajnosti sredstva što ih odredi naručitelj, od trenutka stupanja u poslovne pregovore u vezi s proizvodnjom odnosno nabavom (stavak 1.) do predaje sredstva naručitelju.

Korisnik tajnog sredstva i osoba kod koje se takvo sredstvo čuva provode propisane zaštitne mjere i, u skladu s konkretnim uvjetima upotrebe i čuvanja, određuju i dopunske zaštitne mjere.

Članak 22.

Obvezne mjere zaštite tajnih objekata provode investitor, projektant, sudionici natječaja, izvodač radova i njegovi kooperanti, a i korisnik odnosno osoba kojoj se povjeri čuvanje takvih objekata:

Investitor je dužan odrediti mjere zaštite tajnosti objekata od trenutka poduzimanja prvih radnja za gradnju pa do predaje objekata na upotrebu ili čuvanje.

Projektant je:dužan provoditi mjere zaštite tajnosti objekata što ih odredi investitor od časa stupanja u poslovni odnos s investitorom pa do predaje objekata.

Sudionici natječaja dužni su provoditi mjere zaštite tajnosti objekata što ih odredi investitor od trenutka početka sudjelnvanja, do završetka natječaja.

Izvođač radova i angažirani kooperanti dužni su provoditi mjere zaštite tajnosti objekata što ih odredi investitor od časa izapočinjanja radova pa do predaje objekata investitoru.

Korisnik objekata i osoba kojoj se objekti povjere na čuvanje provode mjere zaštite tajnosti objekata od trenutka preuzimanja objekata na upotrebu odnosno na čuvanje.

Članak 23.

Osim mjera predvidenih u čl. 18. do 22. ove uredbe, u odnosima s inozemnim fizičkim i pravnim osobama (strancima), primjenjuju se i ove posebne mjere zaštite tajnih podataka obrane:

1) prethodno proučavanje i procjena svrsishodnosti sklapanja sporazuma sa stajališta sigurnosti;

2) određivanje podataka koji se ne smiju priopćiti ili na drugi način učiniti pristupačnima strancu odnosno određivanje podataka koji se, s obzirom na karakter svakoga konkretnog posjeta i sklopljenog sporazuma, mogu saopćiti;

3) određivanje i priprema osoba koje će sudjelovati u poslovnim odnosima sa strancima;

4) određivanje programa kretanja stranaca za vrijeme posjeta tijelu državne uprave, odnosno pravnoj osobi;

5) zabrana angažiranja stranaca u znanstveno-istraživačkim radovima, od značenja za obranu i u drugim oblicima znanstvene suradnje od značenja za obranu;

6) zabrana izravnog uvida u dokumentaciju značajnu za obranu, a i zabrana boravka u službenim prostorijama, osim u službenim prostorijama što su za to određene.

Članak 24.

Ova uredba stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Urbroj : 5030119-91-2

Klasa: 800-01/91-01/33

Zagreb. 12. prosinca t991

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.