Pravilnik o završavanju osnovnog školovanja odraslih polaganjem ispita

NN 70/1991 (21.12.1991.), Pravilnik o završavanju osnovnog školovanja odraslih polaganjem ispita

MINISTARSTVO PROSVJETE, KULTIlRE I ŠPORTA

Na temelju članka 84. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine", broj 59/90). ministar prosvjete: kulture i športa donosi

PRAVILNIK

o završavanju osnovnog školovanja odraslih polaganjem ispita

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom utvrđuju uvjeti, način i rokovi polaganja ispita za obrazovna razdoblja (u daljnjem tekstu: razredni ispiti) i predmetnih ispita u osnovnom školovanju odraslih.

Članak 2.

Pravo završavanja osnovnog školovanja odraslih polaganjem ispita imaju osobe s navršenih 15 godina.

Članak 3.

Polaganje ispita za odrasle organiziraju i provode škole za osnovno školovanje odraslih. osnovne škole i druge organizacije koje ispunjavaju uvjete iz članka 18. i 85. Zakona o osnovnom školstvu.

Članak 4.

Odrasle osobe polažu ispite prema nastavnom planu i programu za osnovno školovanje odraslih.

II. ROKOVI POLAGANJA I NAČIN ORGANIZIRANJA ISPlTA

Članak 5.

Ispiti se organiziraju i provode u pravilu u tri redovna roka: u sijećnju-veljači, lipnju-srpnju, kolovozu-rujnu i u tri izvanredna roka koja utvrđuje učiteljsko vijeće.

U izuzetnim slučajevima ispiti se mogu organizirati i izvan rokova iz stavka 1. ovog članka, o čemu odluku donosi ravnatelj.

Članak 6.

Kandidati polažu ispite pred komisijom koju imenuje učiteljsko vijeće.

Komisija se sastoji od tri člana: predsjednika, stalnog člana i ispitivača za pojedini predmet.

Predsjednik komisije rukovodi radom ispitne komisije. Kada se za polaganje ispita prijavi veći broj kandidata može se osnovati više komisija.

Kada je osnovano više komisija, učiteljsko vijeće osniva ispitni odbor koji organizira i usklađuje rad ispitnih komisija.

Članak 7.

Ispite za jedno obrazovno razdoblje kandidati mogu polagati samo u jednoj školi, odnosno jednoj organizaciji iz članka 3. ovog pravilnika.

Članak 8.

Kandidat ne može polagati ispite iz višeg obrazovnog razdoblja dok nije položio ispite iz svih nastavnih predmeta prethodnog obrazovnog razdoblja.

Članak 9.

Prije pristupanja ispitu utvrduje se identitet kandidata uvidom u osobnu iskaznicu ili na neki drugi podesan način.

Članak 10.

Razredni ispit polaže se u dva ili više dana prema rasporedu koji utvrdi učiteljsko vijeće, odnosno ravnatelj za ispite koji se provode u izvanrednim rokovima.

Članak 11.

Ispiti iz pojedinih nastavnih predmeta polažu se usmeno, te pismeno i usmeno. Pismeno i usmeno polažu se ispiti iz nastavnih predmeta iz kojih se obvezno pišu školske zadaće.

U jednom danu kandidat može pisati najviše dvije školske zadaće, odnosno usmeno polagati najviše četiri nastavna predmeta.

Članak 12.

Pismeni dio ispita u pravilu traje 2 školska sata za svaki nastavni predmet, a usmeni dio ispita najduže 20 minuta za svaki nastavni predmet.

Članak 13.

Kandidat može u jednom ispitnom roku polagati ispite u pravilu samo za jedno obrzovno razdoblje, a za dva obrazovna razdoblja samo, na temelju odluke učiteljskog vijeća.

Kandidat može ispit polagati više puta.

Članak 14.

Ispitna komisija utvrđuje ocjenu iz svakog nastavnog predmeta.

Ako kandidat nije zadovoljan ocjenom koju je utvrdila ispitna komisija, može podnijeti pismeni prigovor učiteljskom vijeću u roku oddvadana.

Utvrdi li učiteljsko vijeće prigovor opravdanim, donosi odluku o promjeni ocjene ili o ponavljanju ispita.

Odluka učiteljskog vijeća je konačna.

Članak 15.

Kandidat koji želi polagati ispite dužan je podnijeti školi prijavu za polaganje ispita najmanje 8 dana prije roka utvrđenog za polaganje ispita.

Članak 16.

Ispitni rok iz članka 5. stavka 1. ovog pravilnika utvrduje učiteljsko vijeće, a predsjednik komisije mjesto i vrijeme polaganja ispita.

Članak 17

O ispitu se vodi zapisnik.

Zapisnik vodi stalni član komisije, a potpisuju ga predsjednik i članovi komisije.

U zapisnik se unose osobni podaci o kandidatu, pitanja na usmenom dijelu ispita, naslovi zadataka iz pismenog dijela ispita i ocjene koje je dobio iz pojedinih predmeta, odnosno ocjena općeg uspjeha.

Članak 18.

Ocjene uspješno položenih predmetnih ispita i razrednog ispita unose se u matićnu knjigu.

Nakon uspješno položenih ispita iz svih predmeta obrazovnog razdoblja kandidatu se izdaje svjedodžba.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Neposredni nadzor nad radom komisija koje provode ispite obavlja Zavod za školstvo Ministarstva prosvjete, kulture i športa.

Škole i organizacije iz članka 3. Ovog pravilnika dužne su obavijestiti Zavod za školstvo o rokovima za polaganje ispita, i to najmanje 8 dana prije održavanja ispita.

Članak 20.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o polaganju razrednih i predmetnih ispita u osnovnom obrazovanju odraslih ("Narodne novine", broj 3 -4/81).

Članak 21.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-07/91-01-34

Urbroj: 532-02-4/2-81-01

Zagreb, 11. studenoga 1991

Ministar prosvjete, kulture i športa akademik

Vlatko Pavletić, v. r