Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o preuzimanju Zakona o obveznim odnosima

NN 73/1991 (31.12.1991.), Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o preuzimanju Zakona o obveznim odnosima

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o preuzimanju Zakona o obveznim odnosima

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o preuzimanju Zakona o obveznim odnosima, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 29. prosinca 1991, Vijeća općina 29. prosinca 1991. i Društveno-političkog vijeća 29. prosinca 1991.

Klasa: 011-01/91-01/179

Urbroj : 71-91-1

Zagreb, 31. prosinca 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjeni i dopuni Zakona o preuzimanju Zakona o obveznim odnosima

Članak 1.

U Zakonu o preuzimanju Zakona o obveznim odnosima ("Narodne novine", br. 53/91) u članku 3., stavku 2., alineji 2. riječi: "te u Odjeljku 3. Stjecanje bez osnove: Odsjek 1.- Opće pravilo i članak 210." brišu se.

Članak 2.

Iza članka 20. dodaje se novi članak 20a. koji glasi: "Članak 20a. Članak 210. mijenja se i glasi: "Kad dio imovine jedne osobe na bilo koji način prijeđe u imovinu druge osobe, a taj prijelaz nema osnove u pravnom poslu ili zakonu, stjecatelj je dužan vratiti tu imovinu. Ako vraćanje imovine nije moguće dužan je nadoknaditi vrijednost ostvarene koristi. Pod prijelazom imovine podrazumijeva se i stjecanje koristi izvršenom radnjom. Obveza vraćanja imovine odnosno nadoknade vrijednosti nastaje i kad se nešto primi s obzirom na osnovu koja se nije ostvarila ili koja je kasnije otpala."

Članak 3.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 330-01/91-01/06

Zagreb, 28. prosinca 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

mr. Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, dipl. lng., v. r. .

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, dipl. Ing., v.r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.