Uredba o izmjeni Uredbe o Javnom poduzeću "Brijuni"

NN 3/1992 (22.1.1992.), Uredba o izmjeni Uredbe o Javnom poduzeću "Brijuni"

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora ("Narodne novine", broj 39/91 i 53A/91) Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 21. siječnja 1992. donijela je

UREDBU

o izmjeni Uredbe o Javnom poduzeću "Brijuni"

Članak 1.

U članku 1. stavku 3. Uredbe o Javnom poduzeću "Brijuni" ("Narodne novine", broj 47/91) riječi "u Fažani" zamijenjuju se riječima "na Brijunima".

Članak 2.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama ".

Klasa: 351-01/91-05/10

Urbroj: 5030116-92-9

Zagreb 21. siječnja 1992.

Potpredsjednik

dr. Milan Ramljak, v.r.