Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima putnih isprava hrvatskih državljana

NN 10/1992 (28.2.1992.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima putnih isprava hrvatskih državljana

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 42. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana ("Narodne novine", br. 53/91) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima putnih isprava hrvatskih državljana

Članak 1.

U Pravilniku o obrascima putnih isprava hrvatskih državljana ("Narodne novine", br. 54/91) iza članka 2. dodaje se novi članak koji glasi:

"Članak 2a.

U obrascu putovnice (obrazac 1.) stranica 8. mijenje se. Obrazac stranice 8. tiskan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio."

Članak 2.

U obrascu putovnice (obrazac 1.) oznaka stranica "8 do 30" zamjenjuje se oznakom "9 do 30".

Članak 3.

Putovnice izdate do stupanja na snagu ovog pravilnika vrijede do isteka roka na koji su izdane.

Članak 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj : 511-01-53-3728/ 1-92

Zagreb. 18. veljače 1992.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Vekič, v. r.