Odluka o naknadi troškova i nagradi arbitrima i drugim osobama u postupku pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

NN 10/1992 (28.2.1992.), Odluka o naknadi troškova i nagradi arbitrima i drugim osobama u postupku pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na temelju članka 64. Pravilnika o Stalnom izbranom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine". br. 19/85, 1/89, 15/90 i 69/91) na 1. sjednici održanoj 15. veljače 1992. godine donosi

ODLUKU

o naknadi troškova i nagradi arbitrima i drugim osobama u postupku pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Članak 1.

Predsjednik, članovi predsjedništva i tajnik Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (u daljnjem tekstu: Izbrano sudište) imaju pravo na naknadu troškova u vezi s obavljanjem poslova Izbranog sudišta izvanpojedinih arbitražnih postupaka.

Naknadu troškova iz stavka 1. ovog članka određuje predsjednik Izbranog sudišta prema kriterijima koji vrijede za naknadu troškova arbitrima i drugim sudionicima u postupku pred Izbranim sudištem.

Članak 2.

Predsjedniku i tajniku Izbranog sudišta pripada pravo na nagradu za obavljanje poslova sudišta izvan pojedinih arbitražnih postupaka.

Nagradu predsjedniku i tajniku Izbranog sudišta iz stavka 1. ovog članka utvrđuje to predsjedništvo Izbranog sudišta na temelju izvještaja o radu predsjednika i tajnika Izbranog sudišta koji može biti podnesen tromjesečno, polugodišnje i godišnje.

Članak 3.

Arbitrima, posrednicima, savjetodavcu i zapisničaru u postupku pred Izbranim sudištem pripada naknada troškova i nagrada za rad.

Članak 4.

Naknada troškova arbitrima, posrednicima, savjetodavcima i zapisničaru obuhvaća naknadu putnih troškova, naknadu za hranu i prenoćište (dnevnicu) i naknadu za izgazbljeni osobni dohodak.

Naknada troškova iz stavka 1. ovog članka pripada onim osobama koje imaju prebivalište izvan sjedišta Izbranog sudišta.

Naknada troškova iz stavka 1. ovog članka pripada arbitrima, posrednicima, savjetodavcu, zapisničaru i tajniku Izbranog sudišta kad se raspravno ročište ili neka druga procesna radnja održava izvan sjedišta Izbranog sudišta.

Naknada troškova iz stavka 1. ovog članka određuje se za arbitre, posrednika, savjetodavce i tajnika Izbranog sudišta uz odgovarajuću primjenu odredaba o naknadi putnih troškova za službena putovanja članova organa Hrvatske gospodarske komore, a zapisničaru uz odgovarajuću primjenu odredaba o tim troškovima za ostale radnike Hrvatske gospodarske komore.

Članak 5.

Naknada za izgubljeni osobni dohodak određuje se uz odgovarajuću primjenu općih propisa o naknadi osobnih dohodaka radnicima koji su odsustvovali s rada zbog vršenja javnih funkcija.

Članak 6.

Za proučavanje spisa pripada nagrada arbitru pojedincu, arbitru predsjedniku arbitražnog viječa, članu arbitražnog vijeća i savjetodavcu u iznosu od 150 do najviše 1.500 CRD.

U osobito složenim slučajevima nagrada iz stavka 1. ovog članka može se povisti najviše za 100%.

Visinu nagrade u granicama utvrđenim u stavku 1. i 2. ovog članka određuje, na prijedlog tajnika, predsjednik Izbranog sudišta vodeći računa o složenosti stvari i utrošku vremena.

Članak 7.

Za sudjelovanje na raspravnom ročištu ili na sjednici arbitražnog viječa pripada nagrada.

1) arbitru predsjedniku arbitražnog vijeća i arbitru pojedincu u iznosu od 375 CRD

2) članu arbitražnog vijeća, tajniku i savjetodavcu u iznosu od 225 CRD.

Odredbe stavka 1. ovog članka odnose se na odgovarajući način i na nagrade za sudjelovanje na roćištima u postupku mirenja.

Članak 8.

Visinu nagrade zapisničaru za sudjelovanje i rad na raspravnim ročištima i ročištima mirenja te za prepisivanje odluka Izbranog suda utvrđuje tajnik Izbranog sudišta, vodeći računa o prilikama konkretnog slučaja i o uobičajenim nagradama za takav rad.

Članak 9

Za izradu obrazložene arbitražne odluke ili zaključka arbitru, predsjedniku arbitražnog viječa, arbitru pojedincu odnosno drugoj stručnoj osobi kojoj arbitri povjere izradu nacrta odluke pripada nagrada u iznosu od 300 do najviše 4.500 CRD.

U osobito složenim slučajevima nagrada iz stavka 1. ovog članka može se povisiti najviše za 100%.

Visinu nagrade u granicama utvrđenim u stavku 1. i 2. ovog članka utvrđuje na prijedlog tajnika, predsjednik Izbranog sudišta vodeći računa o složenosti stvari i utrošku vremena.

Članak 10.

Naloge za isplatu naknada i nagrada utvrđenih u smislu prethodnih odredaba ove odluke izdaje tajnik Izbranog sudišta a za isplatu naknada i nagrada tajniku, predsjednik Izbranog sudišta.

Članak 11.

Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o naknadi troškova i nagradi arbitrima i drugim osobama u postupku pred Stalnim izbranim sudom pri Privrednoj komori Hrvatske ("Narodne novine", br. 12/90).

Članak 12.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj : I-55-57/3- I 992

Zagreb, 15. veljače 1992.

Predsjednik

Ivica Gaži, dipl. inž. v. r.