Odluka o uskIadivanju mirovina od 1. studenoga 1991. i od 1. prosinca 1991. i o najvišoj starosnoj i invaIidskoj mirovini

NN 10/1992 (28.2.1992.), Odluka o uskIadivanju mirovina od 1. studenoga 1991. i od 1. prosinca 1991. i o najvišoj starosnoj i invaIidskoj mirovini

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavak 3. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Službeni list SFRJ", br: 23/82; 75/85, 8/87, 65/87, 87/89, 44/90 i 11/91) i članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 13. veljače 1992. donosi

ODLUKU

o uskladivanju mirovina od 1. studenoga 1991. i od 1. prosinca 1991. i o najvišoj starosnoj i invaIidskoj mirovini

1. Mirovine korlsnika mirovine, koji su pravo na mirovinu ostvarili od 1. studenoga 1991. i koje su povećane od 1.ožujka 1991. za 5,01% prema Odluci o usklađivanju mlrovina od 1. ožujka 1991. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 22/91), od 1. svibnja 1991. za 10,2% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1991. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 33/91), od 1. lipnja 1991. za 6,52% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1991. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 40/91), od 1. srpnja 1991. za 2,5% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1991. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 54/91), od t. kolovoza 1991. za 5,75"/o prema Odluci o usklađivanju mirovina od I. kolovoza 1991. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 56/91), povećavaju se od 1. studenoga 1991. za 13,093% i od 1. prosinca 1991. za 11,61%.

2. Mirovine korisnika mirovine, koji su pravo na mirovinu ostvarili od 1. do 30. studenoga, a koje nisu povećane za 5,01%,10,2%, 6,52%, 2,5% i za 5,75%, povećavaju se od dana ostvarivanja prava za 51,106%, a od 1. prosinca 1991 za 11.61%. Mirovine korisnika mirovine, koji su pravo na mirovinu ostvarili 1. prosinca 1991. ili poslije toga dana, a koje nisu povećane za 5,01%,10,2%, 6,52%, 2,5%, 5,75% i za 13,093%a, povećavaju se od dana ostvarivanja prava za 68,649%

3. Privremene mirovine, određene prema propisima Zakona o privremenoj mirovini jugoslavenskih državljana koji su stekli pravo pri inozemnom nosiocu socijalnog osiguranja usklađuju se prema točki 1. ove odluke. Tako povećana mirovina ne može biti veća od granične svote najnižega mirovinskog primanja.

4. Kao osnovica za povećanje mirovine prema toč.1. i 3. ove odluke uzima se mirovina koja je korisniku pripadala na dan 1. studenoga 1991, a kao osnovica za povećanje mirovina prema točki 2. ove odluke uzima se mirovina koja je korisniku pripadala, odnosno pripada na dan ostvarivanja prava na mirovinu.

5. Usklađivanje mirovina, prema ovoj odluci, obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

6. Najviša starosna i invalidska mirovina od 1. studenoga 1991. iznosi 24.589 CRD a od 1. prosinca 1991. iznosi 27.444 CRD.

7. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. studenoga 1991.

Klasa:140-13/92-01/268

Urbroj : 341-99-01 /1-92

Zagreb, 13. veljače 1992.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.