Uredba o odličjima za ratne zasluge

NN 6/1992 (7.2.1992.), Uredba o odličjima za ratne zasluge

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 101. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UREDBU

o odličjima za ratne zasluge

Članak 1.

Ovom uredbom utvrđuju se odličja za ratne zssluge Republike Hrvatske (u daljem tekstu: odličja), nadležnost i postupak za njihovu dodjelu i oduzimanje, te prava 1 obveze njihovih nositelja.

Članak 2.

Odličja se mogu dodjeljivati državljanima Republike Hrvatske i stranim državljanima.

Članak 3.

Odličja jesu: Orden kralja Tomislava, Orden hrvatskog zavjeta, Orden Zrinskog i Frankopana, Orden za junaštvo kneza Domagoja Kolajna za junaštvo Nikole Šubića Zrinskoga i Domovinska kolajna.

Članak 4.

Orden kralja Tomislava ima sljedeći izgled: Orden ima oblik križa izrađenog u pozlaćenom tropletu. Krakovi križa su stilizirani romboidi ukrašeni s tri preklopljena kvadratna rubina različite veličine od kojih je najveći krajnji prema izvanjskom rubu. Između krakova križa su također pozlaćeni tropletni ukrasi. Središnje mjesto križa zauzima posrebreni oval u kojem se nalazi lik kralja Tomislava na konju, izrađen prema spomeniku kralju Tomtslavu u Zagrebu, rad hrvatskog kipara Roberta Frangeša-Mihanovića. Promjer ordena u krakovima križa je 55 mm. Na poleđini ordena urezan je redni broj ordena. Orden visi na trokutastoj vrpci koja je u bojama hrvatske zastave tako da su boje postavljene zdesna ulijevo a u bijelom polju trobojnice nalazi se uzdužno troplet žute boje.

Članak 5.

Orden hrvatskog zavjeta ima sljedeći izgled: Orden ima oblik križa zvjezdastog oblika. U središnjem polju ordena obrubljenom tropletom nalazi se grb Republike Hrvatske položen na ukriženi mač i maslinovu grančicu. Svi dijelovi ordena su pozlaćeni osim zrakastog ukrasa oko pletera koji je posrebren. Promjer ordena u krakovima križa je 55 mm. Na poleđini ordena urezan je redni broj ordena. Orden visi na bijeloj trokutastoj vrpci ukrašenoj s tri okomito postavljena crveno-bijelo-plava romba.

Članak 6.

Orden Zrinskog i Frankopana ima sljedeći izgled: Osnova ordena je zvjezdastog oblika s dvanaest kratkih krakova. Središnje polje je obrubljeno vijencem koji čini troplet isprepleten hrastovim lišćem. Na vijenac fe uzdužno okomito postavljen mač na kojem se, u sredini ordena nalazi grb Republike Hrvatske. Na poleđini ordena je napisana povijesna poruka Petra Zrinskog "Navik on živi ki zgine pošteno". Također je urezan redni broj ordena. Promjer ordena je 55 mm. Orden se čuva u posebnoj kutiji koja se daje primatelju ordena zajedno s ordenom. Uz orden se nalazi pozlačena pločica s imenom i prezimenom poginulog gardista, odnosno vojnika Hrvatske vojske ili pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova zbog pogibije kojega se orden dodjeljuje njegovoj obitelji. Ispod imena i prezimena također je ispisana povijesna poruka Petra Zrinskoga "Navik on živi ki zgine pošteno".

Članak 7.

Orden za junaštvo kneza Domagoja ima sljedeći izgled: Osnova je okrugli štit obrubljen posebnim pleternim ornamentom. U srednjem krugu nalazi se reljef spomenika kneza Domagoja, prema spomeniku knezu Domagoju koji se nalazi u Vidu kod Metkovića, rad akademskog kipara Stjepana Skoke. Na poleđini se nalazi vijenac od hrastova i lovorova lišća u sredini kojeg se nalazi geslo "Za junaštvo" i grb Republike Hrvatske. Promjer ordena je 40 mm. Na bočnoj površini ordena urezan je redni broj ordena. Orden visi na trokutastoj vrpci koja je u bojama hrvatske zastave tako da su boje postavljene ukoso zdesna ulijevo, a na plavom polju, koje je šire od crvenoga, nalazi se troplet žute boje.

Članak 8.

Kolajna za junaštvo Nikole Šubića Zrinskoga ima sljedeći izgled : Osnova je okrugla medalja s likom Nikole Šubića Zrinskoga i kružnim napisom oko lika "Nikola Šubić Zrinski". Na poledini se nalazi vijenac od hrastova i lovorova lišča u sredini kojeg se nalazi geslo "Za junaštvo" i grb Republike Hrvatske. Promjer kolajne je 40 mm. Na bočnoj površini kolajne urezan je redni broj kolajne. Kolajna visi na trokutastoj vrpci koja je u bojama hrvatske zastave tako da su boje postavljene ukoso zdesna ulijevo, a na plavom polju, koje je šire od crvenoga, nalazi se troplet bijele boje.

Članak 9.

Domovinska kolajna ima sljedeći izgled: Osnova je okrugla medalja na kojoj je lik mlade žene koja simbolizira Hrvatsku. Žena u desnoj ruci drži mač usmjeren prema tlu, a u uzdignutoj lijevoj ruci grb Republike Hrvatske. S lijeve strane lika žene su slova RH što označava Republiku Hrvatsku: S desne strane lika su godine 1990. i 1992. i to tako da se 1992. nalazi ispod 1990. Opisani sadržaj kolajne obrubljen je vijencem koji s lijeve strane čini niz maslinovih listova i plodova, a s desne hrastovo lišće sa žirovima. Promjer kolajne je 40 mm. Na poleđini kolajne urezan je redni broj kolajne. Kolajna visi na trokutastoj vrpci koja je u bojama hrvatske zastave tako da su boje postavljene usko zdesna ulijevo i jednake su širine.

Članak 10.

Odličja se dodjeljuju:

Orden kralja Tomislava osobama koje su se istakle na ustrojstvu Hrvatske vojske; u strateškom planiranju i izvođenju ratnih vojnih operacija obrane domovine;

Orden hrvatskog zavjeta osobama koje su značajno doprinijele ostvarenju suvereniteta, samostojnosti i samostalnosti Republike Hrvatske u ratnim okolnostima;

Orden Zrinskog i Frankopana kao posmrtno odličje, vojnicima koji su pali u domovinskom ratu za Hrvatsku državu i dodjeljuje se obitelji poginulog;

Orden za junaštvo kneza Domagoja vojnim osobama koje je u ratu na fronti, kao zapovjednike postrojbi ili kao vojnike, odnosno gardiste lli pripadnike Ministarstva unutarnjih poslova krasilo junaštvo, viteštvo i humanost;

Kolajna za junaštvo Nikole Šubića Zrinskoga, osobama koje su učinile podvig u borbi protiv neprijatelja Hrvatske države;

Domovinska kolafna, za sudjelovanje u domovinskom ratu 1990 -1992.

Članak 11.

Odličja s vrpcom ili lentom nose se na lijevoj strani prsa. Odličja bez vrpce ili lente nose se na desnoj strani prsa. Znakovi odličja nose se na lijevoj strani prsa.

Članak 12.

Osobama kojima je dodijeljeno odličje izdat će se povelja i potvrda o dodijeljenom odličju.

Članak 13.

Odličja mogu nositi i isticati samo njihovi nositelji. Odličja se nose i ističu u vrijeme blagdana Republike Hivatske te u drugim svečanlm prilikama. Odličja, povelje i potvrde mogu se rabiti samo u odgovarajuće svrhe i na doličan način.

Članak 14.

Odličje posmrtno dodijeljeno osobi, kao i odličje koje nositelju odličja nije predano za života i dokumenti o odličju predaju se članovima obitelji. Članovima obitelji, prema ovoj uredbi smatraju se suprug, djeca, unuci, roditelji te braća i sestre osobe kojoj je odličje posmrtno dodijeljeno.

Članak 15.

Odličja dodjeljuje predsjednik Republike Hrvatske svojim ukazom, na prijedlog Komisije za odličja pri Uredu predsjednika Republike Hrvatske. Ukaz predsjednika Republike objavljuje se u "Narodnim novinama". Tajnika i članove Komisije za odličja imenuje predsjednik Republike iz redova javnih djelatnika Republike Hrvatske. Komisija za odličja donosi poslovnik o svom radu.

Članak 16.

Prijedlog za dodjelu odličja mogu dati Sabor i Vlada Republike Hrvatske, druga tijela državne uprave, pravne osobe, a u vojnim postrojbama zapovjednik brigade, odnosno samostalnog bataljuna. Prijedlog se podnosi Komisiji za odličja.

Članak 17.

Odličja osim posmrtnog odličja, oduzima predsjednik Republike Hrvatske, ukoliko ocijeni da su postupanja i djelovanja nositelja odličja u nesuglasju s pravnim poretkom i moralnim zasadama u Republici Hrvatskoj. Inicijativu za oduzimanje odličja mogu podnijeti tijela iz stavka 1. članka 16. ove uredbe. Predsjednik Republike donosi ukaz o oduzimanju odličja temeljem prijedloga Komisije za odličja.

Članak 18.

Odličja ne mogu biti u pravnom prometu. Izrada, promet i nošenje znakova i predmeta koji imaju oblik i izgled odličja utvrđenih ovom uredbom nisu dopušteni.

Članak 19.

Izgled odličja otiskan je uz ovu uredbu i čini njezin sastavni dio.

Članak 20.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj : PA6-3/1-92

Zagreb,10. siječnja 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.