Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

NN 7/1992 (12.2.1992.), Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

MINISTARSTVO PROSVJETE, KULTURE I ŠPORTA

Na temelju članka 75. i 79. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine", br. 59/90) ministar prosvjete, kulture i športa donosi

PRAVILNIK

o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

Članak 1.

Ovim se pravilnikom utvrđuje način, uvjeti i sadržaj polaganja stručnog ispita te program pripravničkog staža za učitelje i stručne suradnike u osnovnoj školi.

Članak 2.

Svrha je stručnog ispita utvrđivanje osposobljenosti kandidata za samostalno izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odnosno poslova u okviru struke temeljenih na suvremenim znanstvenim spoznajama, poznavanje sustava, odgoja i obrazovanja, te zakona i propisa u djelatnosti osnovnog školstva.

Članak 3.

Stručni ispit polažu pripravnici (učitelji i stručni suradnici) nakon uspješno obavljenog pripravničkog staža. Pripravnički se staž ostvaruje po programu pripravničkog staža u smislu točke II. ovog pravilnika:

I. POSTUPAK POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

Članak 4.

Sve poslove u svezi s organizacijom, koordinacijom i provođenjem stručnih ispita obavlja voditelj komisije za polaganje stručnih ispita u Zavodu za školstvo Ministarstva prosvjete, kulture i športa (u daljnjem tekstu: Zavod za školstvo). Voditelja komisija za polaganje ispita imenuje direktor Zavoda za školstvo.

Članak 5.

Stručni se ispit polaže pred ispitnom komisijom. Ispitnu komisiju čine:

- sveučilišni nastavnik metodike,

- prosvjetlli savjetnik,

- mentor pripravnika,

- ravnatelj škole,

- učitelj hrvatskog jezika.

Članove ispitne komisije imenuje Zavod za školstvo.

Članak 6.

Broj ispitnih komisija i njihov raspored u Republici utvrđuje Ministarstvo prosvjete, kulture i športa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo prosvjete) na prijedlog Zavoda za školstvo.

Članak 7.

Svi članovi ispitne komisije mogu biti ispitivači.

Članak 8.

Radom komisije rukovodi predsjednik odnosno njegov zamjenik. Predsjednik organizira rad komisije u svim fazama pripreme i polaganja stručnog ispita. Predsjednika i zamjenika iz redova članova imenuje Zavod za školstvo. Komisija ima tajnika. Tajnik komisije obvezatno je prosvjetni savjetnik.

Članak 9.

Tajnik, komisije preuzima dokumentaciju kandidata, provjerava uvjete polaganja ispita, suraduje s predsjednikom i drugim članovima homisije i odgovoran je za cjelokupnu dokumentaciju kandidata. Dokumentacija o polaganju stručnog ispita čuva se u Zavodu za školstvo.

Članak 10.

Stručni se ispit polaže u školi koju odredi Zavod za školstvo, i to u četiri ispitna roka:

- od 1. veljače do 20. veljače,

- od 1. svibnja do 20. svibnja,

- od 14. rujna do 30. rujna,

- od 15. studenoga do 5. prosinca.

Članak 11.

Kandidata za stručni ispit prijavljuje škola, a može se prijaviti i sam kandidat nakon uspješno ostvarenoga pripravničkog staža. Prijane se dostavljaju Zavodu za školstvo na propisanom obrascu. Prljavi se prilaže:

- diploma o svršenom obrazovanju,

- pismeno izvješće o rezultatima stažiranja komisije ,

za praćenje iz točke II. B ovog pravilnika. Ispit treba prijaviti najmanje 30 dana prije ispitnog roka.

Članak 12.

Kandidat za polaganje stručnog ispita ima pravo savjetovati se o svim pitanjima u svezi s polaganjem stručnog ispita sa svakim članom ispitne komisije.

Članak 13.

Škola je obvezna omogućiti kandidatu pripremu za ispit, suradnju s mentorom i drugim članovima ispitne komisije te polaganje stručnog ispita.

Članak 14.

Utvrdi li tajnik ispitne komisije da kandidat ispunjava uvjete za polaganje stručnog ispita, izvješćuje kandidata o oblicima suradnje s članovima ispitne komisije, te o datumu i mjestu polaganja stručnog ispita.

Članak 15.

Stručni ispit obuhvaća:

- za učitelja - pismeni rad, praktično predavanje i usmeni ispit,

- za stručne suradnike - pismeni rad, praktičan rad i usmeni ispit. Pripravnik s dvopredmetnom studijskom grupom samostalno odabire jedan predmet za stručni ispit. Program stručnog ispita utvrđuje Zavod za školstvo.

Članak 16.

Pismeni rad traje u pravilu dva školska sata i njime se provjerava pismenost kandidata te osposobljenost za samostalno rješavanje pedagoške problematike utvrđene temom. Usmeni dio ispita može trajati najviše 45 minuta.

Članak 17.

Uspjeh kandidata na pojedinom dijelu stručnog ispita, kao i cjelokupan stručni ispit vrednuje se s ocjenama odličan, vrlo dobar, dobar, nije položio.

Članak 18.

Kandidat koji pismeni rad ili praktično predavanje odnosno praktični rad nije položio ne može pristupiti usmenom dijelu ispita. Ponovno polaganje ispita omogućuje mu se u slijedećem ispitnom roku, bez obveze ponavljanja uspješno položenog dijela ispita.

Članak 19.

O stručnom se ispitu vodi zapisnik na posebnom obrascu, a potpisuje ga predsjednik i svi članovi ispitne komisije.

Članak 20.

Podaci o kandidatima koji pristupaju stručnom ispitu vode se u knjizi evidencije na osnovi priloženih dokumenata i zapisnika o polaganju ispita.

Članak 21.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit dobivaju potvrdu o položenom stručnom ispitu koju potpisuje predsjednik ispitne komisije.

Članak 22.

Nakon upisivanja podataka u knjigu evidencije kandidat dobiva svjedodžbu. Svjedodžbu izdaje Ministarstvo prosvjete.

Članak 23.

Troškove prvog polaganja stručnog ispita snosi Ministarstvo prosvjete - Fond osnovnog školstva. Troškove ponovnog polaganja ispita snosi kandidat. Visinu naknade troškova polaganja stručnog ispita određuje Fond osnovnog školstva.

II. PROGRAM PRIPRAVNIČKOG STAŽA

A. Svrha je programa pripravničkog staža uvođenje i osposobljavanje pripravnika za samostalni odgojno-obrazovni rad i polaganje stručnog ispita. Program pripravničkog staža počinje se ostvarivati danom zasnivanja radnog odnosa i traje godinu dana. Program pripravničkog staža uz neposredan rad s učenicima obuhvaća:

- upoznavanje djelatnosti škole i njene organiztranosti te uloge u odgojno-obrazovnom sustavu u cjelini,

- način obavljanja poslova iz djelokruga radnog mjesta,

- način izradbe plana i programa,

- godišnje planiranje i programiranje,

- pripremanje i izvođenje nastavnih jedinica,

- organiziranje i izvođenje odgojno-obrazovnog procesa (redovna, dopunska, dodatna i izborna nastava, izvan nastavne aktivnosti),

- funkcionalnu upotrebu nastavnih sredstava i pomagala te udžbeničke i stručne literature,

- analizu i ocjenu ostvarenog odgojno-obrazovnog procesa i osobnog rada u cjelini,

- komunikaciju s učenicima,

- sustavno praćenje, vrednovanje i ocjenjivanja rada učenika,

- poslove razrednika i suradnju s roditeljima,

- vođenje pedagoške dokumentacije i evidencije,

- upoznavanje zakona i propisa iz djelokruga osnovnog školstva,

- sudjelovanje u radu stručnih tijela škole,

- ostale poslove specifične za školu Osim navedenoga program pripravničkog staža za stručne suradnike obuhvaća i specifične poslove iz godišnjeg programa rada stručnih suradnika. Pripravnici-učitelji dužni su prisustvovati satima mentora najmanje trideset sati tijekom pripravničkog staža, a mentor satima pripravnika u pravilu deset do petnaest sati. Pripravnici-stručni suradnici surađuju s mentorom na poslovima iz djelokruga mentorova rada 30 sati tijekom pripravničkog staža. Operativni program pripravničkog staža izrađuje ravnatelj škole u suradnji s mentorom pripravnika i stručnim suradnikom škole.

B. Pripravnika prati u ostvarivanju programa pripravničkog staža komisija za praćenje u sastavu:

- ravnatelj škole, predsjednik

- mentor pripravnika,

- stručni suradnik,

- prosvjetni savjetnik. Komisiju za praćenje imenuje Zavod za školstvo na zahtjev škole. Tijekom pripravničkog staža komisija za praćenje će prisustvovati najmanje dva puta po dva do četiri sata na redovnoj i izbornoj nastavi učitelju-pripravniku, a stručnom suradniku-pripravniku obavit će najmanje dva uvida u rad. O tim satima odnosno uvidima te analizi komisija za praćenje vodi zapisnik. Nakon svršenog pripravničkog staža komisija za praćenje dostavlja pripravniku i Zavodu za školstvo pismeno izvješće o rezultatima stažiranja. Ako pripravnik tijekom pripravničkog staža mijenja školu, stažiranje se nastavlja u drugoj školi. Škola iz koje odlazi dužna je dostaviti dokumentaciju o dijelu obavljenog stažiranja školi u koju pripravnik dolazi. U tom slučaju Zavod za školstvo imenuje novu komisiju.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Obrasce iz članka 11, 19, 20, 21 i i 22. ovog pravilnika propisat će Ministarstvo prosvjete u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Članak 25.

Pripravnicima (učiteljima i stručnim suradnicima), koji su zasnovali radni odnos u vremenu od dana stupanja na snagu Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine", br. 59/90) do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, vrijeme provedeno na radu u školi uračunava se u trajanje pripravničkog staža. O radu u tom razdoblju ravnatelj je škole dužan dati pismeno izvješće koje je sastavni dio dokumentacije u smislu članka 11. ovog pravilnika.

Članak 26.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-01 /91 -01-1083

Urbroj : 532-02-1/1-92-01

Zagreb, 31. siječnja 1992.

Ministar prosvjete, kulture i športa akademik

Vlatko Pavletić, v. r.