Zakon o izmjeni Zakona o Vladi Republike Hrvatske

NN 9/1992 (21.2.1992.), Zakon o izmjeni Zakona o Vladi Republike Hrvatske

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o Vladi Republike Hrvatske

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o Vladi Republike Hrvatske, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 14. veljače 1992, Vijeća općina 14. veljače 1992. i Društveno-političkog vijeća 14. veljače 1992.

Broj : PA4-2/1 -92.

Zagreb, 19. veljače 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjeni Zakona o Vladi Republike Hrvatske

Članak 1.

U Zakonu o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90., 8/91.,14/91. i 53A/91.) u članku 26. u stavku 1. točke 2. i 3. brišu se. Dosadašnje točke 4. i 5. postaju točke 2. i 3.

Članak 2.

Poslove i radnike dosadašnjih Ureda za odnose s republikama i pokrajinama i Ureda za prilagođaaanje europskim integracijama preuzima Ministarstvo inozemnih poslova.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ovoga zakona; preštaju važiti Uredba o Uredu za odnose s republikama i pokrajinama ("Narodne novine", br. 52/90.) i Uredba o Uredu za prilagođavanje europskim integracijama ("Narodne novine", br. 55/90.).

Članak 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 222-03/92-01/12

Zagreb, 14. veljače 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v.r.

Predsjednik Vijeća udruženog rada

mr. Ivan Matlja, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, dipl. ing., v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, dipl. iur. v. r.