Zakon o izmjenama Zakona o preuzimanju Zakona o upravnim sporovima

NN 9/1992 (21.2.1992.), Zakon o izmjenama Zakona o preuzimanju Zakona o upravnim sporovima

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6 i 7 Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hivatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o preuzimanju Zakona o upravnim sporovima

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o preuzimanju Zakona o upravnim sporovima, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća općina 14. veljače 1992. i Društveno-političkog vijeća 14. veljače 1992.

Broj : PA4-5/ 1 -92.

Zagreb, 19. veljače 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjenama Zakona o preuzimanju Zakona o upravnim sporovima

Članak 1.

U Zakonu o preuzimanju Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine". br. 53/91.) članak 36. zamjenjuje se sa člancima 36. do 36k. koji glase:

"Članak 36.

Članak 66. mijenja se i glasi: "O zahtjevu ža zaštitu ustavom zajamčenog prava i slobode čovjeka i građanina, ako je takva sloboda ili pravo povrijeđeno konačnim pojedinačnim aktom a nije osigurana druga sudska zaštita odlučuje sud nadležan za upravne sporove odgovarajućom primjenom ovoga zakona."

Članak 36a.

Članak 67. mijenja se i glasi: "Postupak za zaštitu ustavom zajamčenog prava i slobode čovjeka i građanina, ukoliko je takva sloboda ili pravo povrijedeno nezakonitom radnjom službene osobe u tijelima drževne vlasti ili ovlaštene osobe u poduzećima i drugim pravnim osobama, ako nije osigurana druga sudska zaštita pokreće se tužbom zbog nezakonite radnje".

Članak 36b.

Članak 68. mijenja se i glasi: "Tužba za zaštitu zbog nezakonite radnje treba sadržavati oznaku suda, oznaku stranaka sa prebivalištem, odnosno sjedištem stranaka, oznaku nezakonite radnje (mjesto, vrijeme i po mogućnosti učinitelj radnje), dokaze o učinjenoj radnji i tužbeni zahtjev".

Članak 36c.

U članku 69. riječ: "Prijedlog" zamjenjuje se riječju "Tužba".

Članak 36d.

U članku 70. riječ: "prijedlogu" zamjenjuje se rijećju "tužbi", a riječ: "nadležni" zamjenjuje se riječju: "okružni"

Članak 36e.

U članku 71. riječi: "organizacija odnosno zajednica zamjenjuju se riječima:"tijela državne vlasti, odnosno poduzeća i drugih pravnih osoba".

Članak 36f.

U članku 72. stavku 1. riječi: "organu odnosno odgovornoj osobi" zamjenjuju se riječima: "tijelu državne vlasti, odnosno poduzeću ili drugoj pravnoj osobi".

Članak 36g.

Članak 73. mijenja se i glasi: "Sud o osnovanosti tužbenog zahtjeva odlučuje presudom. Presudom kojom prihvaća tužbeni zahtjev sud će zabraniti daljnje vršenje nezakonite radnje i prema potrebi naložiti uspostavu stanja kakvo je bilo prije vršenja nezakonite radnje".

Članak 36h.

Članak 74. mijenja se i glasi. "Protiv odluke suda kojom odlučuje o tužbi za zaštitu od nezakonite radnje stranke mogu podnijeti žalbu u roku od tri dana od dana dostave odluke.

Žalba se podnosi okružnom sudu koji je donio pobijanu odluku, a o žalbi odlućuje Vrhovni sud Republike Hrvatske. Žalba ne odgada izvršenje odluke. Sud može odgoditi izvršenje ako prema okolnostima slučaja ocijeni da je to potrebno.

Protiv odluka donesenih u postupku zaštite od nezakonitih radnji nije dopuštena revizija,

U postupku zaštite od nezakonitih radnji primjenjivat će se na odgovarajući način odredbe Zakona o parničnom postupku."

Članak 36i.

Članak 75. mijenja se i glasi: "Izvršnu presudu kojom se zabranjuje daljnje obavljanje nezakonite radnje i nalaže uspostava ranijeg stanja, tijelo državne vlasti, odnosno poduzeće ili druga pravna osoba dužni su izvršiti u roku od 3 dana od dana dostave izvršne presude. Ako službena, odnosno odgovorna osotia u tijelu ili osobi iz stavka 1. ovoga članka ne izvrši izvršnu presudu u određenom roku, protiv nje će se pokrenuti postupak zbog teže povrede radne dužnosti, a može se kazniti i novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 hrvatskih dinara"

Članak 36j.

Članak 76. mijenja se i glasi "Ako izvršna odluka ne bude izvršena u roku iz članka 75. stavka 1. ovoga zakona izvršenje će se provesti prema odredbama Zakona o izvršnom postupku."

Članak 36k.

Glava VII. (Prijelazne i završne odredbe, članci 77. do 80.) brišu se"

Članak 2.

Ovaj zakon stupa na snagu danozn objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 034-01/91-01/01

Zagreb, 14. veljače 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan,v.r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić,dipl. ing., v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, dipl. iur. v. r.