Odluka o osnivanju Javnoga poduzeća Uprava nacionalnoga parka "Plitvička jezera"

NN 14/1992 (20.3.1992.), Odluka o osnivanju Javnoga poduzeća Uprava nacionalnoga parka "Plitvička jezera"

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 41/90, 8/81,14/91, 53A/91 i 9/92) i članka 11. Uredbe o upravljanju nacionalnim parkovima ("Narodne novine", broj 59/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 11. ožujka 1992. donijela je

ODLUKU

o osnivanju Javnoga poduzeća Uprava nacionalnoga parka "Plitvička jezera"

I.

Ovom se odlukom osniva Javno poduzeće Uprava nacionalnoga parka "Plitvička jezera".

Uprava iz stavka 1. ove točke osniva se pod tvrtkom Uprava nacionalnoga parka "Plitvička jezera" (u daljnjem tekstu: Uprava).

Sjedište Uprave je u Zagrebu, Tomislavov trg 19.

Vlasnik Uprave je Republika Hrvatska.

II.

Djelatnost Uprave je zaštita, održavanje i promicanje Nacionalnoga parka "Plitvička jezera" (u daljnjem tekstu: Nacionalni park).

Uprava može obavljati i druge djelatnosti utvrđene Statutom.

III.

Sredstva za rad Uprave i održavanje Nacionalnoga parka osiguravaju se:

- iz prihoda od korištenja Nacionalnoga parka,

- iz sredstava osiguranih u Proračunu Republike,

- drugih izvora u skladu sa zakonom.

IV.

Organ upravljanja u Upravi je Upravni odbor.

Upravni odbor ima 9 članova od kojih 6 iz reda znanstvenih i stručnih radnika imenuje Vlada Republike Hrvatske, a 3 člana biraju radnici Uprave na način utvrđen statutom Uprave.

Članovi Upravnoga odbora imenuju se, odnosno biraju, na vrijeme od četiri godine.

V.

Upravni odbor Uprave donosi:

- program zaštite, odrižavanja, prezentiranja, korištenja i promicanja Nacionalnoga parka, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

- odluku o raspolaganju kapitalom Uprave, te utvrđuje mjerila za raspoređivanje dobiti, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

- statut Uprave, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

- plan razvoja Uprave i godišnje financijske poslove,

- akt o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih,

- odluku o imenovanju i razrješenju djelatnika s posebnim ovlastima i odgovornostima na prijedlog direktora u skladu sa Statutom Uprave.

Upravni odbor dostavlja izvješće o svome radu Saboru i Vladi Republike Hrvatske, najmanje jednom godišnje.

Upravni odbor obavlja i druge poslove određene Statutom Uprave i ovom odlukom.

VI.

Upravni odbor bira i razrješuje predsjednika Upravnog odbora.

Način rada i odlućivanja Upravnog odbora te druga pitanja u svezi s ustrojstvom. upravljanjem i vođenjem Uprave, uređuju se Statutom Uprave i Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

VII.

Upravom rukovodi direktor, kojeg imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske.

Direktor predstavlja i zastupa Upravu, te je odgovoran za provođenje odluka Upravnog odbora, u okviru zakona i Statutom utvrđenih ovlasti.

VIII.

Nadzor nad zakonitošću rada Uprave obavlja Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i stambeno-komunalne djelatnosti.

IX.

Uprava počinje s radom danom upisa u sudski registar, kada prestaje s radom Društveno poduzeće "Plitvice".

Sredstva, prava, obveze, te zaposlene postojećega Društvenoga poduzeća "Plitvice" preuzima Uprava kao njegov pravni sljednik, danom početka rada Uprave.

X.

Zaposlenima iz točke IX. stavka 2. ove odluke koji ne budu raspoređeni na poslove utvrđene aktom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Uprave, prestaje radni odnos u skladu s tim aktom i zakonom.

XI.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će 6 članova Upravnog odbora Uprave, a radnički savjet postojećega Društvenoga poduzeća "Plitvice" izabrat će 3 člana Upravnog odbora, koji će privremeno, do izbora novih članova po postupku utvrđenom Statutom Uprave, obnašati funkcije članova Upravnog odbora.

XII.

Upravni odbor Uprave dužan je u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske donijeti Statut Uprave a ostale akte, u rokovima određenima Statutom.

Do donošenja Statuta i drugih akata Uprave, shodno će se primjenjivati Statut i drugi akti postojećega Društvenoga poduzeća "Plitvice", ukoliko nisu u suprotnosti s ovom odlukom.

XIII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 351-01/91-05/12

Urbroj :. 5030116-92-3

Zagreb, 11. ožujka 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r