Pravilnik o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice Republike Hrvatske i isticanju znakova na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske

NN 16/1992 (26.3.1992.), Pravilnik o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice Republike Hrvatske i isticanju znakova na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske

MINISTARSTVO POMORSTVA I MINISTARSTVO PROMETA I VEZA

Na temelju članka 1036. stavak 2. točka 1. Zakoha o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi ("Službeni list SFRJ". br. 22/77,13/82, 80/89 i 29/90) i članka 4. stavak 1. alineja 2. Zakona o preuzimanju saveznih zakona u oblastima pomorske i unutarnje plovidbe koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine",br. 53/91) ministar pomorstva i ministar prometa i veza donijeli su

PRAVILNIK

o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice Republike Hrvatske i isticanju znakova na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske

Članak 1.

Zastava trgovačke mornarice Republike Hrvatske (u nastavku teksta: zastava) istovjetna je sa zastavom Republike Hrvatske i ističe se na svim brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske (u nastavku teksta: brodovi).

Zastava iz stavka 1. ovog članka, osim na brodovima koji plove s jedrima, ističe se na krmenom zastavnom stijegu, a ako to nije moguće - na zastavnom sošnjaku odnosno sošnjaku. Ako brod ne može viti zastavu na krmenom zastavnom stijegu ili zastavnom sošnjaku odnosno sošnjaku, a ima više jarbola. zastava se ističe na krmenom jarbolu a ako ima samo jedan jarbol - na njemu.

Ako je raječ o brodovima koji plove s razapetim jedrima, koji nemaju krmenoga zastavnog stijega, zastava se ističe na sošnjaku krmenog jedra odnosno ako brod ima samo jedan jarbol - na sošnjaku glavnog jedra. Ako je rijeć o brodovima s jedrima bez sošnjaka koji imaju jedan jarbol, zastava se ističe na vanjskom porubniku krmenog odnosno glavnog jedra. Brodovi koji ne mogu na taj način viti zastavu viju je na vrhu jarbola na način utvrden u stavku 2. ovog članka.

Zastavu treba podignuti uvijek tako da gornji rub zastave doseže do vrha zastavnog stijega, sošnjaka ili jarbola, odnosno do visine jedra koja bi odgovarala vrhu sošnjaka kad bi ga brod imao.

Ako se zastava vije na vrhu jarbola, ne smije se viti neka druga zastava ili isticati neki drugi znak na sošnjaku i krmenom zastavnom stijegu, a ako se zastava vije na sošnjaku, druga zastava ili znak ne smije se viti odnosno isticati na krmenom zastavnom stijegu.

Članak 2.

Zastava može biti ovih veličina:

1 ) 2,5 x 3,75 metara

2) 1,40 x 2,10 metara

3) 0.80 x 1,20 metara

4) 0,50 x 0,75 metara

Veličina zastave treba odgovarati veličini broda.

Članak 3.

Pomorski brodovi mogu uvijek viti zastavu, a moraju je viti u tijeku dana (od izlaska do zalaska sunca) I to:

1) pri ulasku, izlasku i za vrijeme boravka u luci;

2) na vidiku brodova Hrvatske ratne mornarice, a na otvorenom moru i na vidiku stranih ratnih brodova - ako ti brodovi viju zastavu;

3) pri stupanju u vezu s drugim brodovima ili kopnom;

4) za vrijeme plovidbe rijekama, kanalima i jezerima;

5) ako u stranom obalnom moru ili u gospodarskom pojasu to propisuju zakoni obalne države;

6) ako primijete u svojoj blizini zrakoplov u niskom letu. U tom slučaju moraju podići zastavu na jarbolu ili na kojemu drugom mjestu koje se iz zrakoplova dobro vidi.

Brodovi unutarnje plovidbe moraju stalno viti zastavu trgovačke mornarice Republike Hrvatske od izlaska do zalaska sunca.

Članak 4.

Brodovi i čamci organa nadležnih za sigurnost pomorske plovidbe ističu na signalnom jarbolu upravni znak. Upravni znak ima omjer stranica 1:1, sastoji se od dva bijela prekrižena sidra na modroj podlozi a u sredini iznad strukova sidara nalazi se grb Republike Hrvatske. Uz rubove znak je omeđen bijelim hrvatskim pleterom.

Članak 5.

Brodovi i čamci organa nadležnih za sigurnost unutarnje plovidbe moraju imati znak za raspoznavanje na obje strane pramca.

Znak za raspoznavanje iz stavka 1. ovog članka ima oblik romba, bijele je boje i ima plave rubove. U sredini romba nalazi se broj broda ispisan crnom bojom. Vodoravna dijagonala romba iznosi 0,80 metara, a okomita dijagonala - 0,65 metara. Širina rubova romba iznosi 0,10 metara, a visina broja u rombu - 0,20 metara. Dimenzije znaka mogu se, ovisno o veličini broda, razmjerno povečati ili smanjiti.

Brodovi iz stavka 1. ovog članka viju i jedan plamenac bijele boje, oblika istokračnog trokuta, čije su strane duge 1 metar, a osnovica 0,50 metara. S obiju strana u sredini plamenca nalazi se znak za raspoznavanje propisan u stavku 2. ovog članka.

Brodovi iz stavka 1. ovog članka moraju pri obavljanju službe i danju i noću imati istaknuto jedno treperavo svjetlo plave boje vidljivo sa svih strana horizonta.

Članak 6.

Brodovi mogu viti i poseban znak tvrtke vlasnika odnosno unajmitelja, koji za pomorske brodove odobrava Ministarstvo pomorstva; a za brodove unutarnje plovidbe Ministarstvo prometa i veza.

Znak iz stavka l. ovog članka ističe se na velikom jarbolu (katarci).

Članak 7.

Znakovi Međunarodnoga signalnog kodeksa i Međunarodnih pravila za izbjegavanje sudara na moru ističu se na signalnom jarbolu iznad zapovjedničkog mosta, na križu pramčanog jarbola ili na drugome vidljivu mjestu.

Članak 8.

Pri susretu s brodom Hrvatske ratne mornarice brod trgovačke mornarice Republike Hrvatske pozdravit će ga jednokratnim polaganim spuštanjem zastave na jednu trećinu visine zastavnog stijega ili sošnjaka odnosno jarbola ili jedra.

Članak 9.

Ako se na brodu nalazi predsjednik Republike Hrvatske. istaknut će se na krmenom jarbolu kod pomorskih brodova odnosno na prednjem jarbolu kod brodova unutarnje plovidbe zastava predsjednika Republike.

Ako brod nema krmenog odnosno prednjeg jarbola, zastava predsjednika Republike Hrvatske istaknut će se na signalnom ili drugom jarbolu.

Ako se na brodu nalazi glavar strane države ili kao počasni gost predsjednika Republike Hrvatske ili Vlade Republike Hrvatske, predsjednik ili član vlade strane države, ili specijalni izaslanik glavaara strane države, istaknut će se, po njegovu odobrenju, na krmenome jarbolu odnosno na prednjem jarbolu kod brodova unutarnje plovidbe, državna zastava te države odnosno standard stranog predstavnika.

Ako se predsjednik Republike Hrvatske prevozi čamcem na brod ili obratno, na krmi čamca istaknut će se zastava trgovačke mornarice Republike Hrvatske, a na pramcu - zastava predsjednika Republike.

Ako se strani predstavnici iz stavka 2. ovog članka prevoze čamcem na brod ili obratno, na krmi čamca istaknut će se zastava trgovačke mornarice Republike Hrvatske, a na pramcu - državna zastava te strane države ili standard predstavnika strane države.

Članak 10.

U svečanim prigodama brodovi ističu mali odnosno veliki nakit.

Mali se nakit sastoji u tome što se, osim zastave trgovačke mornarice Republike Hrvatske istaknute na krmi, ističe i:

1) na krmenom jarbolu - posebni znak iz članka 6. ove uredbe, a ako ovog znaka nema - zastava trgovačke mornarice Republike Hrvatske

2) na pramčanom jarbolu - zastava trgovačke mornarice Republike Hrvatske, a ako se nakit ističe u počast strane države ili stranih državljana, na tom se mjestu ističe zastava te države ili države čiji je državljanin osoba kojoj se iskazuje počast

3) na pramčanom stijegu može se istaknuti zastava ili grb grada - luke upisa odnosno grada, regije ili županije čije ime brod nosi.

Veliki nakit sastoji se u tome što se uz mali nakit ističu i znakovi Međunarodnoga signalnog kodeksa.

Brodovi koji nemaju dovoljno jarbola i stjegova za isticanje nakita istaknut će na propisanom mjestu zastavu trgovačke mornarice Republike Hrvatske, a na ostalim mjestima znakove propisane ovim člankom ako ih imaju.

Članak 11.

Za vrijeme vožnje brodovi ističu mali, a u lukama odnosno pristaništima veliki nakit.

Brodovi koji po važećim propisima ne moraju imati znakove Međunarodnoga signalnog kodeksa ističu i u lukama odnosno pristaništima mali nakit.

Članak 12.

Brodovi moraju istaknuti nakit u dane blagdana Republike Hrvatske i kad to naredi organ nadležan za sigurnost plovidbe, a u stranim vodama - kad to naredi diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Hrvatske.

Na zahtjev zapovjednika pojedinih brodova organi iz stavka 1. ovog članka mogu odobriti isticanje nakita i u drugim svečanim prigodama.

Članak 13.

Zastava se na brodu spušta na pola stijega ili sošnjaka odnosno jarbola iIi jedra;

1) u dane žalosti;

2) u slučaju smrti na brodu do časa pogreba spuštanjem umrlog u more odnosno iskrcavanja umrlog na kopno;

3) u slučaju prijevoza umrle osobe - za vrijeme trajanja njezina ukrcavanja na brod i iskrcavanja s broda.

Članak 14.

Ako inozemni lučki odnosno pristanišni organ pozove zapovjednika broda da istakne nakit ili spusti zastavu na pola stijega zapovjednik će, ako je to moguće, tražiti najkraćim putem uputstvo od najbližega diplomatskog predstavništva Republike Hrvatske i prema njemu postupati.

Članak 15.

Ako brodovi u domaćim lukama odnosno pristaništima istaknu nakit odnosno spuste zastavu na pola stijega, organ nadležan za sigurnost plovidbe obavijestit će zapovjednike stranih brodova koji se nalaze u luci odnosno pristaništu o karakteru proslave ili žalosti i zamoliti ih da i oni postupe kao i domaći brodovi.

Članak 16.

Novčanom kaznom od 300 do 1.000 dinara kaznit će se za pomorski prekršaj odnosno prekršaj unutarnje plovidbe zapovjednik broda ili osoba koja ga zamjenjuje:

1. ako brod ne vije zastaw trgovačke mornarice Republike Hrvatske u slučajevima u kojima je dužan viti zastavu (članak 3);

2. ako brod pri susretu s brodom Hrvatske ratne mornarice ne pozdravi na propisani način (članak 8);

3. ako na zahtjev inozemnog lučkog odnosno pristanišnog organa da se na brodu spusti na pola stijega zastava trgovačke mornarice Republike Hrvatske ne zatraži uputstvo od nadležnog organa ili postupi suprotno dobivenom uputstw (članak 14).

Članak 17.

Novčanom kaznom od 250 do 800 dinara kaznit će se za pomorski prekršaj odnosno prekršaj unutarnje plovidbe zapovjednika broda ili osoba koja ga zamjenjuje:

1. ako na brodu ne bude istaknuta zastava trgovačke mornarice Republike Hrvatske na mjestu i na način propisan člankom 1. ovog pravilnika;

2. ako na brodu zastava trgovačke mornarice Republike Hrvatske u slučajevima iz članke 13. ovog pravilnika nije spuštena na pola stijega ili sošnjaka odnosno jarbola ili jedra.

Članak 18 .

Novčanom kaznom od 250 do 800 dinara kaznit će se za pomorski prekršaj odnosno prekršaj unutarnje plovidbe:

1. zapovjednik broda ili osoba koja ga zamjenjuje:

a) ako veličina zastave ne odgovara veličini broda ( članak 2. stavak 2);

b) ako se na brodu znakovi Međunarodnog signalnog kodeksa ili znakovi Međunarodnih pravila za izbjegavanje sudara na moru ne ističu na određenom mjestu (članak 7):

c) ako se na brodu ne istakne mali odnosno veliki nakit u određenim prigodama i na propisani način (članak 10. 11. i 12);

d) ako na zahtjev inozemnoga lučkog odnosno pristanišnog organa da se na brodu istakne nakit ne zatraži uputstvo od nadležnog organa ili postupi suprotno dobivenom uputstvu (članak 14);

2. zapovjednik pomorskog broda ili osoba koja ga zamjenjuje ako se na brodu organa nadležnog za sigurnost pomorske plovidbe ne istakne upravni znak (članak 14);

3. zapovjednik broda unutarnje plovidbe ili osoba koja ga zamjenjuje ako brod organa nadležnog za sigurnost unutarnje plovidbe nema znak za raspoznavanje ili ne vije propisani plamenac ili nema propisano svjetlo (članak 5).

Članak 19.

Likovni prikaz upravnih znakova brodova i čamaca organa nadležnih za sigurnost pomorske i unutarnje plovidbe sastavni su dijelovi ovog pravilnika.

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje , važiti Pravilnik o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i isticanju znakova na brodovima trgovačke mornarice Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ("Službeni list SFRJ". br. 2/81 i "Narodne novine", br. 53/91).

Članak 21.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u " Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/92-02/01

Urbroj : 530-01-92-3

Zagreb, 25. veljače 1992.

Ministar pomorstva

dr. Davorin Rudolf, v. r.

Ministar prometa i veza

prof. dr. Josip Božičević, v. r.