Zakon o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju

NN 18/1992 (31.3.1992.), Zakon o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. ožujka 1992, Vijeća općina 26. ožujka 1992. i Društveno-političkog vijeća 26. oždjka 1992.

Broj: PA4-871-92.

Zagreb, 31. ožujka 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju

Članak 1.

U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", br. 12/91 - pročišćeni tekst, 19/91. i 53A/91) u članku 239. u stavku 1. točki 1. riječi: "od 7,2%" zamjenjuju se riječima: "od 10,0%".

U točki 2. riječi: "od 7,2%" mjenjuju se riječima: "od 10,0%".

U točki 3. riječi: "od 14,4%" zamjenjuju se riječima: "od 20,0%".

U točki 4. riječi: "od 14,4%" zamjenjuju se riječima: "od 20,0%".

Članak 2.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenuje se od 1. travnja 1992. godine.

Klasa: 500-01/92-01/05

Zagreb, 26. ožujka 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

mr. Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, dipl. ing., v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.