Zakon o prestanku važenja Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske

NN 18/1992 (31.3.1992.), Zakon o prestanku važenja Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o prestanku važenja Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske

Proglašavam Zakon o prestanku važenja Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicame Vijeća udruženog rada 26. ožujka 1992, Vijeća općina 26. ožujka 1992. i Društveno-političkog vijeća 26. ožujka 1992.

Broj: PA4-7/1-92.

Zagreb, 31. ožujka 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o prestanku važenja Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske

Članak 1.

Prestaje važiti Zakon o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/91, i 53A/91.).

Članak 2.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 022-03/91-01/53

Zagreb, 26. ožujka 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

mr. Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, dipl. ing., v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.