Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim željeznicama

NN 19/1992 (2.4.1992.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim željeznicama

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim željeznicama

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim željeznicama, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 26. ožujka 1992, Vijeća općina 26. ožujka 1992. i Društveno-političkog vijeća 26. ožujka 1992.

Broj : PA4-9/ 1-92.

Zagreb, 31. ožujka 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tudman, v. r


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim željeznicama

Članak 1.

U Zakonu o hrvatskim željeznicama ("Narodne novine", br. 42/90. i 61/91.), u članku 1. stavku 3. i 4. riječi: "HŽP - Hrvatsko željezničko poduzeće", zamjenjuju se riječima: "HŽ - Hrvatske željeznice,". lza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: "HŽ - Hrvatske željeznice imaju znak u čijem središtu je grb Republike Hrvatske. Ostala obilježja znaka utvrđuju se u skladu sa Statutom javnog poduzeća.".

Članak 2.

U članku 8. stavku 1. pod b) točka 1. mijenja se i glasi: "1. srednjoročni plan održavanja željezničke infrastrukture; 2. godišnje programe razvoja i održavanja željezničke infrastrukture;", Dosadašnja točka 2. postaje točka 3. Iza točke c) dodaje se nova točka d), koja glasi: "d) donosi uz suglasnost ministra prometa i veza: 1. opće akte za provedbu Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu.",

Clanak 3.

U članku 29. stavak 1. mijenja se i glasi: "Nadzor nad zakonitošću rada HŽ-Hrvatskih željeznica obavlja Ministarstvo prometa i veza.".

Članak 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 341-01/92-01/02

Zagreb, 26. ožujka 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

Predsjednik Vijeća udruženog rada

mr. Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, dipl. ing., v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.