Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stambenim odnosima

NN 22/1992 (17.4.1992.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stambenim odnosima

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stambenim odnosima

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stambenim odnosima, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na skupnoj sjednici Društveno-političkog vijeća 10. travnja 1992, Vijeća općina 10. travnja 1992. i Vijeća udruženog rada 10. travnja 1992.

Broj : PA4-26/ 1-92.

Zagreb, 15. travnja 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o stambenim odnosima

Članak 1.

U Zakonu o stambenim odnosima ("Narodne novine", br. 51/85. i 42/86.) u članku 67., stavku 2. umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: "kao i u drugim slučajevima predviđenim ovim zakonom". U stavku 6. iza riječi "iseljenje" stavlja se točka a ostatak teksta briše se.

Članak 2.

Iza članka 102. dodaje se novi članak 102a. koji glasi "Članak 102a Stanarsko pravo prestaje onima koji su sudjelovali ili sudjeluju u neprijateljskaj djelatnosti protiv Republike Hrvatske. Vlasnik stana, nakon sudske odluke o otkazu ugovora o korištenju stana, odlučit će o davanju na korištenje dotičnog stana članovima porodičnog domaćinstva ili drugog odgovarajućeg stambenog prostora".

Članak 3.

U članku 103., stavak 1. mijenja se i glasi: "Ako radniku koji koristi stan za službene potrebe prestane radni odnos, a ne iseli se iz stana, stambeni će organ na prijedlog davaoca stana rješenjem narediti iseljenje".

Članak 4.

U članku 120., stavak 2. mijenja se i glasi "Za iseljenje podstanara koji je nastavio koristiti stan, nakon što je stanar prestao koristiti stan, nadležan je stambeni organ". Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: "Žalba protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka ne zadržava izvršenje rješenja".

Članak 5.

Iza članka 158. dodaje se članak 158a. koji glasi: "Postupci pokrenuti primjenom odredbe članka 120. Zakona o stambenim odnosima ("Narodne novine", br. 51/85. i 42/86.) nastavit će se i dovršiti primjenom odredaba toga zakona.

Članak 6.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 371-02/92-01/01

Zagreb, 10. travnja 1992.

SABOR REPUBLlKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, dipl. ing., v. r.

Predsjednik Vijeća udruženog rada

mr. Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.