Odluka o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

NN 27/1992 (8.5.1992.), Odluka o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 142. Ustava Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske na 2. skupnoj sjednici svih vijeća, 8. svibnja 1992., donosi

ODLUKU

o proglašenju Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

Proglašava se i stupa na snagu Ustavni zakon o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske kojeg je donio Sabor Republike Hrvatske, na 2. skupnoj sjednici Društveno-političkog vijeća, Vijeća općina i Vijeća udruženog rada 8. svibnja 1992.

Klasa: 016-02/91-01 /03 Zagreb, 8. svibnja 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora dr. Žarko Domljan, v. r.


USTAVNI ZAKON

o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

Članak 1.

U Ustavnom zakonu za provedbu Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 56/90., 8/91., 31/91. i 59/91.) u članku 3., stavku 1. riječi: "do 30. lipnja 1992." zamjenjuju se riječima: "do 31. prosinca 1992. godine".

Članak 2.

U članku 4. riječi: "najkasnije do 30. lipnja 1992." zamjenjuju se riječima:"najkasnije do 31 prosinca 1992. godine".

Članak 3.

U članku 6., iza stavka 1. dodaju se četiri nova stavka koja glase "Do izbora i prvog zasjedanja Županijskog doma, Zastupnički dom obavlja sva prava i dužnosti Sabora Republike Hrvatske utvrđena Ustavom Republike Hrvatske, osim ukoliko u narednim stavcima nije što drugo propisano. Do izbora i prvog zasjedanja Županijskog doma ne primjenjuju se odredbe članka 81, članka 121. stavka 3., članka 122. stavka 1., članka 137 stavka 1. i članka 138. Ustava Republike Hrvatske koje se odnose na djelokrug Županijskog doma. Suce Ustavnog suda Republike Hrvatske te predsjednike i članove Republičkog sudbenog vijeća predlaže, do ispunjenja uvjeta iz prethodnog stavka, radno tijelo Zastupničkog doma nadležno za predlaganje izbora i imenovanja. Izbori za Županijski dom održat će se najkasnije u roku od pet mjeseci od prvog zasjedanja Zastupničkog doma."

Članak 4.

U članku 9. riječi: "do 30. lipnja 1992." zamjenjuju se riječima: "do 31. prosinca 1992. godine".

Članak 5 Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske.

Članak 6.

Ovaj Ustavni zakon stupa na snagu kada ga proglase Društveno-političko vijeće, Vijeće općina i Vijeće udruženog rada Sabora Republike Hrvatske, a odredbe članka 3. primjenjuju se od dana prvog zasjedanja Zastupničkog doma.

Klasa: 016-02/91-01 /03

Zagreb, 8. svibnja 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, dipl. ing., v. r.

Predsjednik Vijeća udruženog rada

mr. Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. R.