Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu

NN 28/1992 (18.5.1992.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na zajedničkoj sjednici Društveno-političkog vijeća 8. svibnja 1982. i Vijeća općina 8. svibnja 1992.

Broj : PA4-38/ 1-92.

Zagreb, 13. svibnja 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tudman, v. r.
ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu

Članak 1.

U Zakonu o hrvatskom državljanstvu ("Narodne novine", br. 53/91.) članak 5. mijenja se i glasi:

"Podrijetlom stječe hrvatsko državljanstvo dijete rođeno u inozemstvu, čiji je jedan roditelj u trenutku njegova rođenja hrvatski državljanin ako do navršene 18 godine života bude prijavljeno radi upisa kao hrvatski državljanin kod nadležnog tijela Republike Hrvatske u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj ili se nastani u Republici Hrvatskoj.

Dijete, rođeno u inozemstvu, čiji je jedan roditelj u trenutku njegova rođenja hrvatski državljanin, a ne udovoljava jednoj od pretpostavki iz stavka 1. ovoga članka, stječe hrvatsko državljanstvo ako bi ostalo bez državljanstva.

Dijete, koje stječe hrvatsko državljanstvo prema stavku 1. ili 2. ovoga članka, smatra se hrvatskim državljaninom od trenutka rođenja."

Članak 2.

Članak 6. briše se.

Članak 3.

Iza članka 8. dodaje se novi članak 8a. koji glasi:

"Članak 8a.

Strancu koji je podnio zahtjev za primitak u hrvatsko državljanstvo, a u trenutku podnošenja zahtjeva nema otpust iz stranog državljanstva ili nema dokaz da će otpust dobiti ako bude primljen u hrvatsko državljanstvo, može se izdati zajamčenje primitka u hrvatsko državljanstvo ako udovoljava ostalim pretpostavkama iz članka 8., stavka 1., ovoga zakona.

Zajamčenje se izdaje s rokom važenja od dvije godine."

Članak 4.

U članku 9. brišu se riječi: "a do podnošenja zahtjeva ima u Republici Hrvatskoj uredno prijavljeno prebivalište najmanje 5 godina".

Članak 5.

U članku 12. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: "Nadležno ministarstvo daje mišljenje o postojanju interesa za primitak u hrvatsko državljanstvo strancu iz stavka 1. ovoga članka".

Članak 6.

U članku 16., stavku 1. riječi: "toćaka 4. i" zamjenjuju se riječju : "točke".

Članak 7.

U članku 23. rijeći: "ima prebivalište u Republici Hrvatskoj" zamjenjuju se riječima: "najmanje jednu godinu neprekidno boravi na teritoriju Republike Hrvatske".

Članak 8.

Iza članka 24. dodaje se novi članak 24a. koji glasi:

"Članak 24a.

Prirođenjem hrvatsko državljanstvo stječe se danom uručenja rješenja o primitku u hrvatsko državljanstvo.

Hrvatsko državljanstvo stečeno na temelju dane izjave stječe se danom davanja izjave.

Otpustom hrvatsko državljanstvo prestaje danom uručenja rješenja o otpustu iz hrvatskog državljanstva.

Odricanjem hrvatsko državljanstvo prestaje danom davanja izjave o odricanju hrvatskog državljanstva".

Članak 9.

U članku 25., stavku 1., riječi: "obavljaju policijska uprava odnosno policijska stanica" zamjenjuju se riječima: "obavlja Ministarstvo unutarnjih poslova".

Stavak 2. briše se.

Članak 10.

U članku 27., stavku 5., dodaje se rečenica koja glasi: "Središnju evidenciju vodi tijelo nadležno za poslove opće uprave u Gradu Zagrebu".

Članak 11.

U članku 28., stavku 1., briše še točka i dodaju riječi: "ili nadležno diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u inozemstvu".

Stavak 2. briše se.

Članak 12.

U članku 29., stavku 1., riječi: "kartom" i "legitimacijom" zamjenjuju se riječju: "iskaznicom".

Članak 13.

U članku 30., stavku 2., riječi: "u trajanju u najmanje 10 godina", brišu se.

Stavak 5. briše se.

Članak 14.

U članku 31., stavak 2., mijenja se i glasi:

"Ministar unutarnjih poslova utvrđuje cijenu koštanja obrasca domovnice koju snosi podnositelj zahtjeva".

Članak 15.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 224-01 /92-01 /03

Zagreb, 8. svibnja 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević; dipl. iur., v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, dipl. ing., v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.