Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske

NN 34/1992 (17.6.1992.), Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske

ZAKONODAVNO-PRAVNA KOMISIJA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 27/92.), Zakonodavno-pravna Komisija Sabora Republike Hrvatske, na sjednici 3. lipnja 1992. godine utvrdila je pročišćeni tekst Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske.

Pročišćeni tekst Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske obuhvaća Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 56/90.) te njegove izmjene i dopuna objavljene u "Narodnim novinama", br. 8/91., 31/91., 59/91. i 27/92. u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 016-02/91-01/03

Zagreb, 3. lipnja 1992.

Predsjednik Zakonodavno-pravne komisije Sabora Republike Hrvatske

Ante Klartć, dipl. iur., v. r.


USTAVNI ZAKON

za provedbu Ustava Republike Hrvatske

(pročišćeni tekst)

Članak 1.

Ustav Republike Hrvatske (u daljem tekstu: Ustav) primjenjuje se od dana kada ga proglasi Vijeće udruženog rsda. Vijeće općina i Društveno-političko vijeće Sabora Republike Hrvatske, ako u pogledu provedbe i prelaska na primjenu pojedinih njegovih odredaba ovim zakonom nije drukčije određeno.

Članak 2.

Odredbu Ustava za čiju primjenu se, prema Ustavu, ne mora donijeti ustavni zakon ili zakon primjenjuju se neposredno od dana proglašenja Ustava.

Članak 3.

Zakoni kojima se omogućuje primjena odredaba Ustava koje se ne mogu neposredno primijeniti, donijet će se najkasnije do 31. prosinca 1992. godine.

Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske donijet će se najkasnije za tri mjeseca od proglašenja Ustava.

Članak 4.

Zakoni, drugi propisi i opći akti moraju se uskladiti s Ustavom najkasnije do 31. prosinca 1992. godine.

Članak 5.

Odredbe članka 7, 99, 100, 132, 133. i 134. Ustava primjenjuju se u skladu s Ustavnom odlukom o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske i Deklaracijom o uspostavi suverene i samostalne Republike Hrvatske.

Članak 6.

Do konstituiranja novoizabranog Sabora Republike Hrvatske, vijeća Sabora u sadašnjem sastavu donose zakone i druge akte u djelokrugu, na način i prema postupku utvrđenom odredbama Ustava Republike Hrvatske iz 1974. godine ili Poslovnikom Sabora.

Do izbora i prvog zasjedanja Županijskog doma, Zastupnički dom obavlja sva prava i dužnosti Sabora Republike Hrvatske utvrđena Ustavom Repubjike Hrvatske, osim ukoliko u narednim stavcima nije što drugo propisano.

Do izbora i prvog zasjedanja Županijskog doma ne primjenjuju se odredbe članka 81., članka 121. stavka 3., članka 122., stavka 1., članka 137. stavka 1. i članka 138. Ustava Republike Hrvatske koje se odnose na djelokrug Županijskog doma.

Suce Ustavnog suda Republike Hrvatske te predsjednike i članove Republičkog sudbenog vijeća predlaže, do ispunjenja uvjeta iz prethodnog stavka, radno tijelo Zastupničkog doma nadležno za predlaganje izbora i imenovanja.

Izbori za Županijski dom održat će se najkasnije u roku od pet mjeseci od prvog zasjedanja Zastupničkog doma.

Članak 7.

Do izbora predsjednika Republike u skladu s Ustavom, sadašnji predsjednik Republike ima sve dužnosti određene Ustavom.

Članak 8.

Zakon o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90) ostaje na snazi do donošenja, u skladu s Ustavom, zakona o ustrojstvu, načinu rada i odlučivanja Vlade Republike Hrvatske.

Članak 9.

Ustanovljavanje, djelokrug, sastav i ustrojstvo sudova i postupak pred sudovima uredit će se zakonom, u skladu s Ustavom, najkasnije do 31. prosinca 1992. godine.

Članak 10.

Zakoni doneseni radi provođenja akata Sabora iz članka 5. ovoga zakona objavit će se u "Narodnim novinama" kada to odredi Predsjedništvo Sabora po prethodno pribavljenom mišljenju Vlade Republike Hrvatske.

Članak 11.

Ovaj Ustavni zakon stupa na snagu kada ga proglase Društveno-političko vijeće. Vijeće općina i Vijeće udruženog rada Sabora Republike Hrvatske, a odredbe članka 6. stavka 2., 3., 4. i 5. primjenjuju se od dana prvog zasjedanja Zastupničkog doma.