Uredba o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže

NN 35/1992 (19.6.1992.), Uredba o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 10. stavka 2., članka 11. stavka 6. i članka 17. stavka 5. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", br. 27/91 i 33/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 19. lipnja 1992. godine donijela je

UREDBU

o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže

Članak 1.

Ovom se uredbom propisuje način utvrđivanja cijene stana na kojem postoji stanarsko pravo, kriteriji za utvrđivanje zona u naselju, način određivanja broja obročnih otplata i pripadajućih popusta, te cijene garaže koja čini građevinsku cjelinu sa stanom ili je dodijeljena na korištenje kao pripadajući dio stana.

Članak 2.

Za utvrđivanje cijene stana koriste se podaci o građevinskoj vrijednosti etalonskog objekta kojeg objavljuje ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i stambeno-komunalne djelatnosti i visine prosječnog mjesečnog osobnog. dohotka po radniku u gospodarstvu Republike Hrvatske iz priopćenja Republičkogzavoda za statistiku Republike Hrvatske, te elementi iz zapisnika o bodovanju stana (članak 11. Pravilnika o načinu utvrđivanja vrijednosti i kvalitete stana, te načinu i postupku utvrđivanja visine stanarine - "Narodne novine" broj 20/87, 49/90, u daljnjem tekstu: zapisnik) i to:

1. godina izgradnje - točka 8. općeg dijela zapisnika;

2. pojedinačni redni brojevi elemenata kojima je bodovan stan - točke 1. do 50. zapisnika - dio Bodovi, samo oni elementi kojima je bodovan stan;

3. korisna površina stana - točka 21. "Ukupna površina u m2" proračuna korisne površine stana;

4. položaj stana.

Članak 3.

Cijena stana utvrđuje se ugovorom ovisno o:

1. građevinskoj vrijednosti stana u kojoj je sadržana vrijednost zajedničkih dijelova i uređaja zgrade;

2. položajnoj pogodnosti stana;

3. visini vlastitih sredstava stanara koja je uložio u stan;

4. osobnom popustu koji se priznaje kupcu;

5. općem popustu;

6. korektivnom faktoru položajne pogodnosti.

Vrijednosti iz točke 1., 2. i 3. stavka 1. ovog članka sadržavaju elemente revalorizacije.

Izraz za proračun cijene stana je:

Cs = (Cg + Pp - V) x p x 0.49

Cs - cijena stana

Cg - građevinska vrijednost stana i pripadajući dio vrijednosti zajedničkih dijelova i uređaja zgrade

Pp - položajna pogodnost stana

V - visina uloženih vlastitih sredstava stanara u stan

p - koeficijent popusta kupca

0.49 - umnožak koeficijenta općeg popusta (iznosi 0.7 za sve stanove) i korektivnog faktora položajne pogodnosti (iznosi 0.7 za sve stanove).

Članak 4.

Građevinska vrijednost stana jednaka je građevinskoj vrijednosti novoizgrađenog stana iste opremljenosti i kvalitete umanjene za iznos amortizacije:

Cg = Ng - A

Ng - građevinska vrijednost novoizgrađenog stana

A - iznos amortizacije

Članak 5.

Građevinska vrijednost novoizgrađenog stana (Ng) utvrđuje se prema slijedećem izrazu:

Ng = P x (I/Ie) x Ce x (B/Be) x Kp x Kg

P - neto korisna površina stana (m2)

Ce - građevinska vrijednost etalonskog objekta (HRD/m2)

I - proračunati mjesečni osobni dohodak po radniku u gospodarstvu Republike Hrvatske na dan sklapanja ugovora

Ie - prosječni mjesečni osobni dohodak po radniku u gospodarstvu Republike Hrvatske

kojeg objavljuje ministar na temelju izračuna iz objavljenih podataka Republičkog zavoda za statistiku, a za dan kada se utvrđuje vrijednost etalonskog objekta.

B - broj bodova iz zapisnika

Be - 116 broj bodova stana u etalonskom objektu

Kp - koeficijent položaja u zgradi

- 1 za tipske etažne stanove

- 0.80 za podrumske stanove

- 0.90 za suterenske i tavanske stanove.

Pojam podrumskih, suterenskih i tavanskih stanova određen je Pravilnikom o načinu utvrđivanja vrijednosti i kvalitete stana, te načinu i postupku utvrđivanja visine stanarine ("Narodne novine" broj 20/87, 49/90).

Kg - koeficijent gradnje

- 1.20 za samostojeće zgrade do 5 stanova i dvojne zgrade do 10 stanova, visine do P+2

- 1 za sve ostale zgrade.

Članak 6.

Proračunati mjesečni osobni dohodak (I) na dan sklapanja ugovora određuje se prema izrazu:

I= ((Iz - I3)/90) x D + Iz

Iz - zadnji objavljeni prosječni mjesečni osobni dohodak po radniku u gospodarstvu Republike Hrvatske iz priopčenja Republičkog zavoda za statistiku Republike Hrvatske

I3 - mjesečni prosječni osobni dohodak po radniku u gospodarstvu Republike Hrvatske iz priopčenja Republičkog zavoda za statistiku Republike Hrvatske objavljen 3 mjeseca ranije od zadnjeg objavljenog (Iz)

D - broj dana od posljednjeg dana u mjesecu za koji je objavljen zadnji prosječni mjesečni osobni dohodak (Iž) do dana ugovaranja

Proračunati mjesečni osobni dohodak na dan sklapanja ugovora (I) obavezno se unosi u ugovor i on je osnovice za sve revalorizacije neisplačenih obroka.

Članak 7.

Iznos amortizacije (A) za koji se umanjuje građevinska vrijednost novoizgrađenog stana računa se prema izrazu:

A= ((G x Ks)/100) x Ng

G - starost zgrade (u godinama)

Ks - koeficijent umanjenja vrijednosti, ovisno o vrsti konstrukcije i starosti zgrade; uzima se prema Tablici 1 koja je sastavni dio ove uredbe.

U slučaju izvršene nadogradnje ili cjelovite rekonstrukcije (npr. prenamjena tavana u stan i sl.) starost zgrade (G) izračunava se prema izrazu:

G= (Gz + 2 x Gr)/3

Gz - starost zgrade

Gr - starost cjelovite rekonstrukcije stana.

Članak 8.

Položajna pogodnost stana (Pp) je element vrijednosti stana koji ovisi o veličini naselja, zoni u naselju i položaju stana u zgradi (visini zgrade).

Vrijednost položajne pogodnosti utvrđuje se prema izrazu:

Pp = P x (I/Ie) x Ce x Kz x Kd x Ku

Kz - koeficijent vrijednosti položaja, a određuje se ovisno o zonama u naselju i broju etaža objekta prema Tablici 2 koja je sastavni dio ove uredbe.

Kd - koeficijenf demografskih kretanja za naselje (Tablica 2)

Ku - urbanistički koeficijent

- 1.30 za samostojeće zgrade do 5 stanova i dvojne zgrade do 10 stanova, visine P + 2, s pripadajućim okolnim zemljištem

- 1 za sve ostale zgrade.

Članak 9.

Područje zona u naselju određuje odlukom skupština općine odnosno grada prema Tablici 2 ove uredbe.

Članak 10.

Na zahtjev kupca utvrđuje se visina vlastitih sredstava koja je stanar uložio u stan i to:

- sredstva kojima je povećao vrijednost stana, a koja vrijednost je izražena u propisanim elementima za bodovanje stana, umanjena za iznos amortizacije, a priznaje se kupcu najviše do 10% građevinske vrijednosti novoizgrađenog stana;

- nevraćena sredstva koja je uložio kao vlastiti udio radi stjecanja stanarskog prava;

- sredstva koja stanaru, radi stjecanja stanarskog prava nisu isplaćena na ime nadoknade za eksproprirane nekretnine.

Izraz za uložena sredstva stanara:

V = S + U + E

S - sredstva uložena za povećanu vrijednost stana

U - nevraćeni vlastiti udio za stjecanje stanarskog prava

E - neisplaćena sredstva nadoknade za ekspropiranu nekretninu.

Sredstva uložena za povećanu vrijednost stana (S) utvrđuju se izračunom koji se temelji na:

a) elementima cijene objavljenim u Biltenu o standardnoj kalkulaciji radova u visokogradnji koji objavljuje Institut građevinarstva Hrvatske;

b) računima stanara isplaćenim za izvedbu pojedinih elemenata u stanu umanjenih za iznos pripadajuće amortizacije.

Nevračeni vlastiti udio za stjecanje stanarskog prava (U) utvrđuje se na temelju podnesenih dokaza stanara.

Neisplaćena sredstva nadoknade za ekspropriranu nekretninu (E) utvrđuju se izračunom koji se temelji na izvršnom aktu o nadoknadi za ekspropriranu nekretninu.

Vrijednosti S, U i E utvrđuje osoba sa završenim VII/1 stupnjem obrazovanja odgovarajuće struke.

Vrijednosti S, U i E koje su uložene do 31. prosinca 1989. godine, revaloriziraju se i udvostručuju na dan sklapanja ugovora.

Vrijednosti S, U i E koje su uložene nakon 31. prosinca 1989. godine, revaloriziraju se na dan sklapanja ugovora.

Članak 11.

Za utvrđivanje cijene garaže koriste se podaci o građevinskoj vrijednosti etalonskog objekta kojeg objavljuje ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i stambeno-komunalne djelatnosti i visine prosječnog osobnog dohotka po radniku u gospodarstvu Republike Hrvatske iz priopčenja Republičkog zavoda za statistiku Republike Hrvatske, te elementi iz akta o korištenju garaže ili zapisnika o bodovanju stana i to:

1. godina izgradnje garaže;

2. površina garaže;

3. materijal i konstrukcija garaže.

Ukoliko elementi pod točkama 1., 2. ili 3. nisu utvrđeni u aktu o korištenju garaže ili zapisniku o bodovanju stana, utvrđuje ih prodavatelj na osnovi raspoloživih dokaza.

Članak 12.

Cijena garaže utvrđuje se na način utvrđen po točkama 1., 2. i 6. stavke 1. Članka 3. ove uredbe time da kupac nema pravo na popuste osim kod plaćanja u konvertibilnim devizama, a cijenu garaže dužan je platiti odjednom i u slučaju kada stan kupuje na otplatu.

Izraz za izračuna cijene garaže (Csg):

Csg = (Cgg + Ppg) x 0.7 x Kk

Cgg - građevinska vrijednost garaže, a izračunaava se prema izrazu :

Cgg = Ngg - Ag

Ngg - građevinska vrijednost novoizgrađene garaže, a izračunava se prema izrazu

Ngg = 0.75 x Pg x (I/Ie) x Ce

Pg - neto površina garaže (m2)

Ag - iznos amortizacije garaže izračunava se na isti način kao i amortizacija za stan prema članku 7.

Ppg - položajna pogodnost garaže utvrđuje se na isti način kao i položajna pogodnost stana prema članku 8. ove uredbe, s tim da se koeficijent vrijednosti položaja (Kz) određuje prema zoni i visini objekta u kojem se nalazi garaža (Tablica 2 ove uredbe)

Kk - koeficijent korištenja garaže

- 1 za garaže za smještaj jednog vozila

- 0.65 za garaže za smještaj više vozila

0.7 - korektivni faktor položajne pogodnosti i garaže.

Članak 13.

Osobni popusti kupca izračunavaju se prema izrazu:

p = (100 - (Gs x 0.5 + n + pd + Žr)/100)

p - koeficijent popusta kupca

Gs - godine navršenog radnog staža kupca

n - koeficijent načina kupnje

- 15 kod kupnje obročnom otplatom

- 30 kod kupnje jednokratnom isplatom

Ukoliko kupac kod obročne otplate prvi obrok plati u iznosu višem od 3%, priznaje mu se koeficijent načina kupnje (n) koji se izračunava prema izrazu:

n = (((Up - 0.03 x Cs1)/(Cs2 - 0.03 x Cs1)) x 15) + 15

Up - povećana uplata prvog obroka u HRD

Cs1 - cijena stapa kod obročne otplate s prvim obrokom od 3% (n=15) bez ograničenja prema članku 13. Zakona

Cs2 - cijena stana kod jednokratnog plaćanja (n=30) bezograničenja prema članku 13. Zakona

pd - 10 kod kupnje za troje ili više malodobne djece koja su članovi obiteljskog domaćinstva

Žr - 30 kod kupnje kada stan kupuje supružnik ili malodobno dijete (usvojenik) stanara koji je poginuo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ili je smrtno stradao kao žrtva oružane agresije, ili kada stan kupuje stanar koji je teški invalid stradao u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

Koeficijent popusta kupca je nula (p = 0), kada se stan prodaje malodobnom djetetu čija su oba roditelja poginula u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ili su smrtno stradali kao žrtve oružane agresije.

Ukoliko kupac u tijeku obročne otplate dodatno uplati ukupni preostali iznos ugovorene cijene stana priznaje mu se popust srazmjeran veličini i vremenu te uplate u odnosu na ugovorenu cijenu i konačan rok otplate, a glede utvrđenog popusta (n) od 15 - 30%

Članak 14.

Cijena stana utvrđena prema članku 3. ove uredbe umanjuje se za visinu prvog obroka koji ne može biti niži od 3% od ugovorene cijene.

Na iznos dobiven nakon umanjenja u smislu stavka 1. ovog članka, obračunava se kamata u iznosu od 1% godišnje (primjenom dekurzivne metode), a na osnovi rokova otplate koji ne mogu biti duži od rokova utvrđenih prema Tablici 3 koja je sastavni dio ove uredbe.

Preostali obroci utvrđuju se tako, da iznos pojedinačnog mjesečnog obroka ne smije biti manji od 0,1% zbroja građevinske vrijednosti stana i položajne pogodnosti stana (Cg + Pp).

Omin = 0.1% x (Cg + Pp)

Omin - najmanji mjesečni obrok.

Članak 15.

Kod obročne otplate obroci se na dan njihovog dospiječa revaloriziraju primjenom odnosa između zadnjeg objavljenog mjesečnog osobnog dohotka (In) i proračunatog osobnog dohotka u gospodarstvu Republike Hrvatske na dan sklapanja ugovora (I), ako se on promijeni za više od 10%.

Izračun za revalorizaciju mjesečnog obroka vrši se prema izrazu:

Or = O x (In/I)

Or - revalorizirani mjesečni obrok

O - mjesečni obrok za koji se obračunava revalorizacija

In - zadnji objavljeni prosječni mjesečni osobni dohodak u gospodarstvu Republike Hrvatske iz priopćenja Republičkog zavoda za statistiku Republike Hrvatske na dan dospijeća pojedinog obroka

I - proračunati mjesečni osobni dohodak po radniku u gospodarstvu Republike Hrvatske koji je primijenjen pri utvrđivanju cijene stana na dan sklapanja ugovora i koji je unesen u ugovor (stavak 1. članak 6. ove uredbe).

Članak 16.

Ako kupci stana, odnosno njihovi pravni sljednici, odluče izmijeniti sklopljeni ugovor o kupoprodaji stana temeljem članka 331. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", br. 33/92), imaju pravo na povratrazlike u cijeni stana. Sklapanjem novogugovora prestaju biti vlasnici pripadajućeg zemljišta.

Kod jednokratne uplate u HRD razlika u cijeni vraća se kupcu u revaloriziranom iznosu prema izrazu:

V = Cs x 0.3 x (Iv/I)

V - revalorizirani iznos razlike cijene koja se vraća kupcu

Cs - cijena stana iz osnovnog ugovora u HRD

Iv - proračunati prosječni mjesečni osobni dohodak u gospodarstvu Republike Hrvatske na dan izmjene sklopljenog ugovora o kupoprodaji stana, a izračunava se prema izrazu za "I" iz članka 6. ove uredbe

I - proračunati mjesečni osobni dohodak po radniku u gospodarstvu Republike Hrvatske koji je primijenjen pri utvrđivanju cijene stana na dan sklapanja prijesklopljenog ugovora.

U slučaju jednokratne uplate u devizama razlika u cijeni se ne revalorizira, a isplatit će se u devizama ili domaćoj valuti posrednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan isplate, ovisno o izboru kupca, a izračunava se prema izrazu:

Vd = Csd x 0.3

Vd - iznos ražlike cijene u devizama koja se vraća kupcu

Csd - cijena stana u devizama koja je uplaćena.

Ako je isplata cijene stana ugovorena obročno; revalorizirana razlika uplaćenih obroka uračunava se u otplatu narednih obroka. Korigirani mjesečni obrok se izračunava prema izrazu :

Ok = (O x 0.7 x Bpo - (O1 + O x Boo) x 0.3) / Bpo

Ok - korigirani mjesečni obrok

O1 - iznos prvog obroka iz osnovnog ugovora u HRD

O - mjesečni obrok na početku otplate (iz ugovora)

Bpo- broj preostalih mjesečnih obroka za otplatu

Boo - broj otplačenih mjesečnih obroka.

Korigirani mjesečni obrok se na dan dospijeća slijedećeg obroka revalorizira prema članku 15. ove uredbe.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o načinu utvrđivanja cijene stana ("Narodne novine", br. 29/91, 6/92 i 9/92).

Članak 18.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 370-01/91-01/90

Urbroj : 503011-92-41

Zagreb, 19. lipnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.

Tablica 1
Ks - Koeficijent umanjenja vrijednosti za iznos amortizacije
_________________________________________________________________________________
                                                Koefic.
Materijal i konstrukcija zgrade (prema zapisniku o       G starost zgrade        umanjen
bodovanju stana)                        u godinama           KS god,
_________________________________________________________________________________
            1                        2            3
_________________________________________________________________________________
A) Vjerojatni vijek trajanja          120 godina   1 do 120            0,583
R. br. 1.                    55 bodova
Zgrade od armirano-betonskih skeletnih
konstrukcija, betona ili zidane zgrade s
vertikalnim serklažima odnosno armaturom
u zidu i masivnom                        preko 120 ukupno        70
međukatnom konstrukcijom                    G x Ks
_________________________________________________________________________________
B) Vjerojatni vijek trajanja          100 godina   1 do 100            0,700
R. br. 2.1.                   50 bodova
Zgrade sa zidovima od opeke, betona,
betonskih blokova, kamena i slično,               preko 100 ukupno        70
bez vertikalnih serklaža, s masivnom
međukatnom konstrukcijom                    G x Ks
_________________________________________________________________________________
C) Vjerojatni vijek trajanja          80 godina    1 do 80         0,875
R. br. 2.2.                   45 bodova
Zgrade sa zidovima od opeke, betona,
betonskih blokova, kamena i slično,               preko 80 ukupno     70
bez vertikalnih serklaža, s drvenom
međukatnom konstrukcijom                    G x Ks
R.br. 3.1.                   45 bodova
Montažne zgrade čiji je pretežan broj
elemenata građen industrijski i montiran
na objektu od armiranog betona
(srednja i teška montaža)
_________________________________________________________________________________
D) Vjerojatni vijek trajanja          60 godina    1 do 60         1,167
R. br. 32.                   35 bodova
Montažne zgrade čiji je pretežan broj
elemenata građen industrijski i montiran
na objektu, od drveta i drugog materijala
na bazi drveta i miješanoj                   preko 60 ukupno     70
konstrukciji:                          G x Ks
R. br. 4.                    30 bodova
Zgrade od mješovitog materijala ili zgrade
od opeke debljine vanjskog zida do 25 cm
bez dodatne toplinske zaštite, s drvenom
međukatnom konstrukcijom
_________________________________________________________________________________
E) Vjerojatni vijek trajenja                  40 godina 1 do 40        1,750
R. br. 5        .            25 bodova
Zgrade od opeke ili kamena zidane
blatom s pregradama od drveta ili čerpića            preko 40 ukupno 70
i drvenom međukatnom konstrukcijom           G x Ks
_________________________________________________________________________________
F) Vjerojatni vijek trajanja                  20 godina 1 do 20        3,500
R. br. 6.                    20 bodova
Zgrade od čerpića, barake, stračare i sl.            preko 20 ukupno     70
                                G x Ks
_________________________________________________________________________________Tablica 2 Kz - Koeficljent vri)ednosti položaja
_________________________________________________________________________________
Zone u naselju                         Koeficijent zemljišta Kz ovisno
                                o broju etaža u objektu
                            1    2    3,4   5, 6 i 7        8 i više
_________________________________________________________________________________
I. ZONA - Atraktivno područje stanovanja
bez obzira na položaj                  1,00  0,85  0,60  0,50      0,40
II. ZONA - Uži centar naselja              0,72  0,60  0,42  0,35      0,28
III. ZONA - Širi centar naselja         0,50  0,42  0,30  0,25      0,20
IV. ZONA - Rubni dijelovi naselja            0,40  0,34  0,25  0,20      0,15
_________________________________________________________________________________
Za naselje uz more minimalni Kz:
- zone do 300 m                 0,72  0,60  0,42  0,35      0,28
- zone do 500 m                 0,50  0,42  0,30  0,25      0,20
_________________________________________________________________________________
Koeficijent vrijednosti položaja (Kz) za naselja uz more odreduje skupština općine.
_________________________________________________________________________________
Kd - Koeficijent demografskih kretanja za naselje
a) 1,00 za naselje iznad 400.000 stanovnika
b) 0,90 za naselje iznad 150.000 stanovnika
c) 0,85 za naselje iznad 100.000 stanovnika
d) 0,75 za naselje iznad 50.000 stanovnika
e) 0,70 za naselje iznad 10.000 stanovnika
f) 0,65 za naselje do 10.000 stanovnika
_________________________________________________________________________________Tablica 3

Rokovi otplate ovisno o starosti zgrade
___________________________________________________________
                    Rokovi otplate
Starost zgrade     broj mjesečnih         broj godina
godina         obroka (R)
___________________________________________________________
0 - 5          384               32
6 - 15         360               30
16 - 25         336               28
26 - 40         312               26
41 - 55         288               24
56 - 70         264               22
preko - 70       240               20
____________________________________________________________