Uredba o izmjenama Zakona o zajmu Republike Hrvatske za finanaranje javnih potreba u 1992. godini

NN 40/1992 (26.6.1992.), Uredba o izmjenama Zakona o zajmu Republike Hrvatske za finanaranje javnih potreba u 1992. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti Uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju Zakonske ovlasti i ovlaštenja Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/92) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 26. lipnja 1992. godine donijela je

UREDBU

o izmjenama Zakona o zajmu Republike Hrvatske za finanaranje javnih potreba u 1992. godini

Članak 1.

U Zakonu o zajmu Republike Hrvatske za financiranje jevnih potreba u 1992. godini ("Narodne novine", br. 73/91), u članku 2. u stavku 1. riječi: "za 1992. godinu" zamjenjuju se riječima: "za razdoblje siječanj-lipanj 1992. godine".

Članak 2.

U članku 3. u stavku 1. riječi: "za konačan iznos zajma utvrđuje se na temelju konačnog obračuna amortizacije po završnom računu za 1992. godinu" zamjenjuju se riječima: "a konačan iznos zajma utvrđuje se na temelju obračuna amortizacije po periodičnom obračunu za razdoblje siječanj-lipanj 1992. godine", u stavku 2. riječi: "jedne petine" zamjenjuju se riječima "10%", a riječi: "u dva obroka od kojih prvi dospijeva 30. lipnja, a drugi 30. rujna 1992. godine" zamjenjuju se riječima: "u jednom obroku koji dospijeva 30. lipnja 1992. godine".

Članak 3.

U članku 4. u stavku 1. riječi: "31. prosinca 1994. godine, drugi 31. prosinca 1995. godine, a treći 31. prosinca 1996. godine" zamjenjuju se riječima: "30. lipnja 1994. godine, drugi 30. lipnja 1995. godine. a treći 30. lipnja 1996. godine".

Članak 4.

Kontrolu obračuna i uplate zajma za pravne osobe obavlja Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske, a za fizičke osobe općinske uprave društvenih prihoda.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. srpnja 1992.

Klasa: 402-04/91-01/03

Urbroj: 5030112-92-5

Zagreb, 26. lipnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.