Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Moskvi, Ruska Federacija

NN 45/1992 (20.7.1992.), Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Moskvi, Ruska Federacija

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 10. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine", broj 53/91), na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Moskvi, Ruska Federacija

1. Osniva se Ambasada Republike Hrvatske u Moskvi, Ruska Federacija.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj : PA 12-37/5-92.

Zagreb, 14. srpnja 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.