Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća

NN 45/1992 (20.7.1992.), Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti Uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici 16. srpnja 1992. donijela je

UREDBU

o izmjeni i dopuni Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća

Članak 1.

U Zakonu o pretvorbi društvenih poduzeća ("Narodne novine", br.19/91) u članku 1. stavak 3. briše se. Stavak 4. mijenja se i glasi: "Ovaj Zakon ne primjenjuje se na banke i druge financijske organizacije i organizacije za osiguranje, te druge pravne osobe koje su osnovane temeljem posebnih propisa."

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi: "Ovaj Zakon primjenjuje se na poduzeća iz članka 1. ovog Zakona sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, osim na poduzeća koja su osnovale pravne osobe sa sjedištem izvan Republike Hrvatske a čiji će status biti riješen međunarodnim ugovorima ili nekim drugim propisima.

Poduzeće s društvenim kapitalom ne može prenijeti sjedište izvan Republike Hrvatske osim ako međunarodnim ugovorom nije drugačije utvrđeno".

Članak 3.

U članku 5. stavak 1. točka 1. iza riječi "udruženo" dodaju se riječi "te raniji i sadašnji kooperanti u poljoprivrednoj proizvodnji", a iza riječi "radnog staža", briše se točka i zarez i dodaju riječi "odnosno ugovora o kooperaciji;." U stavku 1. iza točke 2. dodaje se točka 2a. koja glasi: "punoljetni državljani Republike Hrvatske pod istim uvjetima kao i zaposleni u poduzeću u dijelu u kojem to nisu ostvarivale osobe iz točke 1. i 2. ovog stavka." Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase: "Vlasništvo nad poduzećem ne mogu steći radnici kojima je radni odnos prestao temeljem Uredbe o radnim odnosima, zapošljavanju, socijalnoj skrbi, mirovinskom, invalidskom osiguranju, dječjem doplatku i zaštiti žrtava u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 55/91 ). Pravo iz stavka 1. točke 1. ovog članka ostvaruju samo državljani Republike Hrvatske, ukoliko međunarodnim ugovorima nije drugačije utvrđeno."

Članak 4.

U članku 9. dodaju se novi stavci 4., 5. i 6. i glase: "lznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, direktor Agencije može, uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnog ministarstva za pojedino poduzeće, temeljem izvanrednih okolnosti, odnosno za poduzeća koja se potpuno ili djelomično nalaze na ratom zahvaćenim područjima, odobriti produženje roka za podnošenje potrebne dokumentacije. U slučaju produženja roka u skladu s odredbom stavka 4. ovog članka, odluku o pretvorbi donosi organ upravljanja u poduzeću po odredbama ovog Zakona. Kada Agencija donosi odluku o pretvorbi temeljem odredbe stavka 2. ovog članka u postupku pretvorbe nije dužna primijeniti odredbu članka 5. stavak 2. ovog Zakona."

Članak 5.

U članku 14. stavak 3. mijenja se i glasi: "Odluku o načinu prodaje donosi Vlada Republike Hrvatske". Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: "Izuzetno od odredbe stavka 3. ovog članka, odluku o načinu prodaje donosi organ upravljanja poduzeća kom je temeljem odredbe članka 9. stavak 4. ovog zakona odobreno produženje roka za donošenje odluke o pretvorbi."

Članak 6.

U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi: "Ako se poduzeće prodaje javnom dražbom, dražbu provodi Agencija".

Članak 7.

U članku 19. stavku 1. riječi "točke 1. i 2." zamjenjuju se riječima "točke 1., 2. i 2a.".

Članak 8.

U članku 20. stavku 1. riječi "točke 1. i 2." zamjenjuju se riječima "točke 1., 2. i 2a.".

Članak 9.

U članku 21. riječi "točke 1. i 2." zamjenjuju se riječima "točke 1., 2. i 2a.".

Članak 10.

U članku 24. stavku 1. riječi "točke 1. i 2." zamjenjuju se riječima "točke 1., 2. i 2a.".

Članak 11.

Članak 30. briše se.

Članak 12.

U članku 31. dodaju se novi stavci 2, 3. i 4. koji glase: "Hrvatski fond za razvoj dužan je bez naplate ustupiti dio dionica kojima raspolaže ratnim vojnim invalidima u Domovinskom ratu (članak 5. stavak 1. točka 1. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata - "Narodne novine", br. 33/92) ovisno o stupnju invalidnosti i obitelji poginulih hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu, i to:

- invalidu Domovinskog rata sa 20% stupnjem invalidnosti od 5.000 DEM;

-invalidu Domovinskog rata sa 30% stupnjem invalidnosti od 6.900 DEM;

- invalidu Domovinskog rata sa 40% stupnjem invalidnosti od 8.800 DEM;

- invalidu Domovinskog rata sa 50% stupnjem invalidnosti od 10.700 DEM;

- invalidu Domovinskog rata sa 60% stupnjem invalidnosti od 12.600 DEM;

- invalidu Domovinskog rata sa 70% stupnjem invalidnosti od 14.500 DEM;

- invalidu Domovinskog rata sa 80% stupnjem invalidnosti od 16.400 DEM;

- invalidu Domovinskog rata sa 90% stupnjem invalidnosti od 18.300 DEM;

- invalidu Domovinskog rata sa 100% stupnjem invalidnosti od 20.000 DEM;

- obitelj poginulog hrvatskog branitelja ostvaruje pravo na dionice u dinarskoj protuvrijednosti od 20.000 DEM."

Vrijednost dionica koja prema odredbi stavka 2. ovog članka pripada obitelji poginulog hrvatskog branitelja rasporedit će se na članove obitelji. U članove obitelji u smislu ovog zakona ulaze nasljednici iz prva dva nasIjedna reda prema propisima o nasljeđivanju i ti nasljednici ostvaruju pravo na dionice iz stavka 2. ovog članka prema propisima o nasljeđivanju. U skladu s time Ministarstvo obrane izdaje članovima obitelji rješenje za ostvarivanje prava na dionice.

Ratni vojni invalidi pravo na dionice ostvaruju temeljem konačnog i pravomoćnog rješenja kojim je utvrđen postotak oštećenja organizma. U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 5. riječi "osobe iz članka 5. stavak 1. i 2. ovog zakona" zamjenjuju se riječima "osobe iz članka 5. stavka 1. točke 1., 2. i 2a. i stavka 2. ovog članka".

Članak 13.

U članku 32. riječ "građani" zamjenjuje se riječju "državljani".

Članak 14.

U članku 41. riječ "Agencija" u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječima "Javno pravobranilaštvo Republike Hrvatske" u odgovarajućem padežu.

Članak 15.

Članak 42. mijenja se i glasi: "Agencija rnože odlučiti da se u društvenom poduzeću imenuje organ upravljanja koji će preuzeti nadležnost organa upravljanja koji se time ukida u slučajevima:

- ako poduzeće nije u zakonom utvrđenom roku podnijelo zahtjev za pretvorbu;

- ako je pokrenut postupak pred nadležnim organom radi osporavanja rješenja o pretvorbi, odnosno upisa u registar na temelju pretvorbe. Ako je organu upravljanja u društvenom poduzeću istekao mandat na dan 30. VI. 1992. godine ili nakon toga dana Agencija je dužna u tom društvenom poduzeću imenovati upravni odbor koji će preuzeti nadležnost organa upravljanja. Rješenje Agencije iz stavka 1. ovog članka konačno je i protiv njega organ upravljanja u poduzeću može pokrenuti upravni spor."

Članak 16.

U članku 45. dodaje se stavak 2. "Uputama iz stavka 1. ovog članka utvrditi će se daljnji postupak za poduzeća koja nisu podnijela zahtjev za pretvorbu do 30. VI.1992. godine."

Članak 17.

U članku 46. dodaju se stavci 2. i 3. i glase: "Agencija Republike Hrvatske, Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske i nadležna ministarstva nakon obavijesti suda o upisu društva temeIjem ovog zakona ovlašteni su provesti kontrolu izvršene pretvorbe. Ako se kontrolom iz prethodnog stavka utvrdi da je pretvorba izvršena drugačije od izdate suglasnosti Agencije, nadležni organ koji je izvršio kontrolu ima pravo pokrenuti postupak brisanja upisa iz sudskog registra u roku od 2 godine od dana stupanja na snagu ove uredbe."

ČIanak 18.

Iza članka 46. dodaje se članak 46a. koji glasi: "Sva prava utvrđena ovim Zakonom koja se odnose na dionice analogno se primjenjuju i na udjele."

Članak 19.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 305-01/91-01/01

Urbroj : 5030112-92-58

Zagreb, 16. srpnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.