Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-126/1992. od 13. srpnja 1992.

NN 45/1992 (20.7.1992.), Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-126/1992. od 13. srpnja 1992.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 13. srpnja 1992. godine, donio je

RJEŠENJE

1. Odbija se žalba Hrvatske seljačke stranke - Ogranak Rijeka. podnesena protiv rješenja Izborne komisije Republike Hrvatske, Klasa: 013-03/92-01/05, Urbroj: 56605-92-PZ-3 od 10. srpnja 1992. godine.

2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Rješenjem Izborne komisije Republike Hrvatske odbijen je prigovor Hrvatske seljačke stranke - Ogranak Rijeka protiv rješenja Izborne komisije izborne jedinice broj XXIX od 7. srpnja 1992. godine, radi odbijanja prijedloga kandidature. Hrvatska seljačka stranka - Ogranak Rijeka podnijela je ovom Sudu žalbu protiv rješenja navedenog u izreci.

Žalba je uložena u roku. U žalbi se ističe da spomenuto rješenje Izborne komisije Republike Hrvatske povređuje jednakost građana Republike Hrvatske na način da narušava jednakost izbornog prava Članova iste političke stranke. Spomenutim rješenjem dovode se u neravnopravan položaj organizacione jedinice stranke u odnosu na središnjicu, koja, je po ocjeni Izborne komisije Republike Hrvatske jedina ovlaštena predlagati kandidate za zastupnike. Žalba nije osnovana. Prema Članku 12. stavku 1. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92 i 27/92), kandidate za zastupnike i njihove zamjenike mogu predlagati u Republici Hrvatskoj registrirane političke stranke i birači pojedinačno i skupno. Stavkom 3. članka 12. utvrđeno je da političke stranke predlažu kandidate za zastupnike i njihove zamjenike na način predviđen njihovim statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta. U postupku je nedvojbeno utvrđeno da podnosilac žalbe nije pri Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, registriran kao posebna politička stranka. Iz registra Ministarstva nadalje proizlazi da Hrvatsku seljačku stranku zastupa gosp. Drago Stipac, a da nije evidentirano pravo zastupanja gđi Štefici Srića-Žic. Isto tako Sud je uvidom u Statut Hrvatske seljaćke stranke od 25. svibnja 1991. godine utvrdio da ne sadrži odredbe koje bi sadržavale ovlaštenje ograncima stranke da predlažu kandidate za zastupnike i njihove zamjenike. U skladu s tim Hrvatska seljačka stranka - Ogranak Rijeka nije imala zakonske ovlasti predlagati kandidate za zastupnike i njihove zamjenike, niti je gđa Štefica Srića-Žic bila ovlaštena potpisati sporni prijedlog kandidata za zastupnike Hrvatske seljačke stranke - Ogranak Rijeka. Ocjena je Suda da se osporenim rješenjem Izborne komisije Republike Hrvatske ne dovode u neravnopravan položaj organizacione jedinice stranke u odnosu na središnjicu, niti se njime povređuju ustavni principi o jednakosti građana u ostvarivanju biračkog prava iz članka 45. Ustava Republike Hrvatske. Zbog navedenih razloga Sud je žalbu, primjenom članka 57. zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske, odbio kao neosnovanu.

Broj: U-VII-192/1992.

Zagreb, 13. srpnja 1992.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.