Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu

NN 46/1992 (24.7.1992.), Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti Uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temeIju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 39/92) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održsnoj 23. srpnja 1992. donijela je

UREDBU

o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti na radu ("Narodne novine", br. 19/83,17/86 i 47/89) u članku 76. stavak 1. riječi "300.000 do 30,000.000 dinara" zamjenjuje se riječima "50.000 do 300.000 hrvatskih dinara".

U stavku 2. riječi "300.000 do 3.000.000 dinara" zamjenjuje se riječima "15.000 do 30.000 hrvatskih dinara".

Članak 2.

U članku 77. stavak 1. riječi "2,500.000 do 25,000.000 dinara" zamjenjuje se riječima "50.000 do 250.000 hrvatskih dinara".

U stavku 2. riječ "300.000 do 3,000.000 dinara" zamjenjuje se riječima "15.000 do 30.000 hrvatskih dinara".

Članak 3.

U članku 78. stavak 1. riječi "2,000.000 do 20.000.000 dinara" ;zamjenjuju se riječima "50.000 do 250.000 hrvatskih dinara".

U stavku 2. riječi "300.000 do 3,000.000 dinara" zamjenjuju se riječima 15.000 do 30.000 hrvatskih dinara".

Članak 4.

U članku 79. stavak 1. riječi "300.000 do 1,500.000 dinara" zamjenjuju se riječima "30.000 do 150.000 hrvatskih dinara".

U stavku 2. riječi "150.000 do 300.000 dinara" zamjenjuju se riječima "10.000 do 20.000 hrvatskih dinara".

U stavku 3. riječi " 150.000 do 300.000 dinara" zamjenjuju se riječima "10.000 do 20.000 hrvatskih dinara".

U stavku 4. riječi "150.000 do 300.000 dinara" zamjenjuju se riječima "10.000 do 20.000 hrvatskih dinara".

Članak 5.

U članku 80. stavak I. riječi "300.000 do 1,200.000 dinara" zamjenjuju se riječima "30.000 do 120.000 hrvatskih dinara".

U stavku 2. riječi "150.000 do 300.000 dinara" zamjenjuju se riječima "10.000 do 20.000 hrvatskih dinara".

Članak 6.

U članku 81. stavak 1. riječi "300.000 do 1,000.000 dinara" , zamjenjuju se riječima "30.000 do 100.000 hrvatskih dinara".

U stavku 2. riječi "100.000 do 300.000 dinara" zamjenjuju se riječima "10.000 do 20.000 hrvatskih dinara".

U stavku 3. riječi "300.000 do 500.000 dinara" zamjenjuju se riječima "10.000 do 20.000 hrvatskih dinara".

Članak 7.

U članku 82. stavak 1. riječi: "300.000 do 800.000 dinara" zamjenjuju se riječima "30.000 do 80.000 hrvatskih dinara"

. U stavku 2. riječi "100.000 do 250.000 dinara" zamjenjuju se riječima "10.000 do 20.000 hrvatskih dinara".

U stavku 3. riječi "200.000 do 300.000 dinara" zamjenjuju se riječima "10.000 do 20.000 hrvatskih dinara".

Članak 8.

U članku 83. stavak 1. riječi "20.000 dinara" zamjenjuju se riječima "3.000 hrvatskih dinara".

U stavku 2. riječi "50.000 dinara" zamjenjuju se riječima "10.000 hrvatskih dinara".

Članak 9.

U članku 84. riječi "50.000 dinara" zamjenjuju se riječima "1.000 hrvatskih dinara".

Članak 10.

Ova uredba stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 115-01/92-01/01

Urbroj: 5030116-92-2

Zagreb, 23. srpnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.