Pravilnik o radu Odbora "Nagrade Vladimir Nazor"

NN 46/1992 (24.7.1992.), Pravilnik o radu Odbora "Nagrade Vladimir Nazor"

MINISTARSTVO PROSVJETE, KULTURE I ŠPORTA

Na temelju članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/78, 29/85, 48/85, 41/90. i 53A/91) i članka 7. stavka 1. Zakona o "Nagradi Vladimir Nazor" ("Narodne novine", br. 27/91), ministar prosvjete, kulture i športa donosi

PRAVILNIK

o radu Odbora "Nagrade Vladimir Nazor"

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuje se način rada Odbora "Nagrade Vladimir Nazor" (u daljnjem tekstu: Odbor) i komisija, te uvjeti, kriteriji i način dodjeljivanja "Nagrade Vladimir Nazor" (u daljnjem tekstu: Nagrada).

Članak 2.

Odbor dodjeljuje Nagradu za najbolja umjetnička ostvarenja na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti, te arhitekture i urbanizma u Republici Hrvatskoj.

Članak 3.

Nagrada se dodjeljuje svake godine 19. lipnja, na dan obljetnice smrti Vladimira Nazora.

Članak 4.

Postupak za dodjelu Nagrade pokreče svake godine Odbor raspisivanjem pozivnog natječaja i upućivanjem poziva ustanovama, strukovnim udruženjima i drugim organizacijama i pojedincima zainteresiranim za davanje prijedloga. U natječa)u odnosno pozivu objavljuju se kriteriji za dodjelu Nagrade, utvrđuje postupak predlaganja i rok za dostavu prijedloga.

Članak 5.

Prijedloge za dodjelu Nagrade mogu davati ustanove, poduzeča i druge zainteresirane organizacije i institucije, strukovna udruženja, građani i njihova udruženja, te pojedini kulturni stvaraoci i djelatnici. Prijedlozi za dodjelu Nagrade moraju biti pismeno obrazloženi. Prijedlozi za dodjelu Nagrade upućuju se Odboru u pravilu do 15. travnja svake godine. Odbor i pojedina komisija odbora može samostalno davati prijedloge za dodjelu Nagrade i izvan roka utvrđenog stavkom 3. ovog članka.

Članak 6.

Prijedlog za dodjelu Nagrade mora sadržavati: a) tijek rada i opis umjetničkog ostvarenja kandidata, b) temeljito obrazloženje uz posebnu napomenu ako se kandidat predlaže za Nagradu za životno djelo, c) područje za koje se predlaže Nagrada. Ako pojedini prijedlog za dodjelu Nagrade nije potpun ili ne sadrži dovoljno elemenata za odlučivanje, Odbor odnosno komisija može od predlagača zatražiti dopunu prijedloga.

Članak 7.

Odbor dodjeljuje Nagradu na prijedlog komisija koje osniva za svako područje iz članka 2. ovog pravilnika. Odbor osniva:

1. Komisiju za književnost,

2. Komisiju za glazbu,

3. Komisiju za likovne i primijenjene umjetnosti,

4. Komisiju za filmsku umjetnost,

5. Komisiju za kazališnu umjetnost,

6. Komisiju za arhitekturu i urbanizam.

Članak 8.

Svaka komisija ima predsjednika i šest članova. Predsjednika i članove komisija imenuje Odbor na vrijeme od dvije godine, odnosno do kraja mandata Odbora. Članovi komisija imenuju se iz redova umjetnika, kulturnih i javnih djelatnika. Predsjednike komisija imenuje Odbor iz redova svojih članova. Ako je predsjednik ili član komisije predložen za dodjelu Nagrade ne može sudjelovati u radu komisije u svezi donošenja odluka o Nagradi te godine, i za to vrijeme mandat člana komisife mu miruje. Ako je za dodjelu Nagrade predloženo više od pola članova komisije, imenovat će se nova komisija.

Članak 9.

Komisija razmatra i obrađuje dostavljene prijedloge za Nagradu i daje prijedloge Odboru za nagrade iz svoje nadležnosti. Prijedlog za dodjelu nagrade za životno djelo ima pravo uputiti Odboru svaka komisija.

Članak 10.

Komisije rade i utvrđuju prijedloge za dodjelu Nagrade na sjednicama. Prijedlog za dodjelu Nagrade utvrđuje se večinom glasova svih članova komisije. Član komisije koji se ne složi s prijedlogom komisije može· tražiti da se njegovo izdvojeno mišljenje s obrazloženjem unese u zapisnik sjednice komisije. O radu komisije vodi se zapisnik koji potpisuju predsjednik komisije i zapisničar.

Članak 11.

Prijedlog komisije za dodjelu Nagrade dostavlja se Odboru. Prijedlog komisije mora biti temeljito obrazložen. Uz prijedlog komisije prilaže se i zapisnik o radu komisije.

Članak 12.

Na temelju prijedloga komisija Odbor donosi odluku o dodjeli Nagrade. Odbora i odlučuje na sjednicama. Odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine članova Odbora. Kandidat za dodjelu Nagrade ne može sudjelovati u radu Odbora. Ako je predsjednik ili član Odbora predložen za dodjelu Nagrade ne može sudjelovati u radu Odbora u svezi s donošenjem odluka o Nagradi te godine, i za to vrijeme mandata člana Odbora mu miruje.

Članak 13.

Predsjednik Odbora priprema, saziva i vodi sjednice Odbora. U slučaju odsutnosti predsjednika Odboru predsjedava član Odbora koji se bira neposredno na sjednici Odbora.

Članak 14.

Članovi Odbora odlučuju o dodjeli Nagrade glasovanjem. Odluke Odbora valjane su ako za njih glasuje večina članova Odbora Član Odbora koji se ne suglasi s odlukom Odbora može tražiti da se njegovo izdvojeno mišljenje s obrazloženjem unese u zapisnik Odbora. O radu Odbora vodi se zapisnik.

Članak 15.

Predsjednik Odbora objavljuje imena nagradenih i dodjeljuje Nagradu na svečanoj sjednici koja se održava na dan utvrđen člankom 5. Zakona o "Nagradi Vladimir Nazor".

Članak 16.

Nagrada se dodjeljuje kao godišnja nagrada i kao nagrada za životno djelo. Svake godine može se dodijeliti po jedna nagrada za životno djelo i po jedna godišnja nagrada za svako područje navedeno u članku 2. ovog pravilnika. Nagrada se može dodijeliti samo umjetnicima koji su državljani Republike Hrvatske.

Članak 17.

Godišnja nagrada dodjeljuje se umjetnicima za umjetnička ostvarenja koja su bila objavljena, izložena, prIkazana ili izvedena tijekom protekle godine. Godišnja nagrada može se dodijeliti i grupi umjetnika za zajednička umjetnička ostvarenja u skladu s uvjetima utvrđenim stavkom 1. ovog članka.

Članak 18.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim umjetnicima koji su: - svojim stvaralaštvom obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji je stvaralački put zaokružen, - čija djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske.

Članak 19.

Nagrada se dodjeljuje u obliku povelje, plakete i u novcu. Visinu Nagrade svake godine utvrđuje Odbor

Članak 20.

Odbor može odlučiti da se izda monografija o istaknutim umjetnlcima i stvaraocima nagrađenim nagradom za životno djelo.

Članak 21.

Sredstva za Nagradu i materijalne troškove osiguravaju se iz Foda na način propisan Zakonom. Financijski plan donosi Odbor uz suglasnost ministra prosvjete, kulture i športa do 31. prosinca tekuče godine za slijedeću godinu. Iz sredstava financijskog plana podmiruju se troškovi rada Odbora i komisija, te nagrade odnosno naknade za rad članova Odbora i komisija. Visinu nagrade odnosno naknade za članove Odbora i komisija utvrđuje Odbor. Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je ministar posvjete, kulture i športa.

Članak 22.

Stručne i računovodstvene poslove za Odbor obavlja Ministarstvo prosvjete, kulture i športa.

Članak 23.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 081 8/92-02-01

Urbroj: 532-03-3/2-92-1

Zagreb,17. srpnja 1992.

Ministar prosvjete, kulture i športa

mr. Vesna Girardi-Jurkić, v. r