Uredba o "Muzejima Hrvatskog zagorja"

NN 49/1992 (4.8.1992.), Uredba o "Muzejima Hrvatskog zagorja"

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama ureduje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine". broj 39/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 4. kolovoza 1992. godine, donijela je

UREDBU

o "Muzejima Hrvatskog zagorja"

Članak 1.

Ovom se uredbom osniva muzejska ustanova pod nazivom "Muzeji Hrvatskog zagorja" (u daljnjem tekstu: Muzej).

Sjedište Muzeja je u Gornjoj Stubici.

Muzej ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u sudski registar.

Vlasnik Muzeja je Republika Hrvatska.

Članak 2.

Muzej pribavlja, čuva, stručno održava, sreduje, proučava, znanstveno obrađuje, publicira, propagira i prezentira muzejsku gradu iz povijesti i kulture Hrvatskog zagorja, te obavlja i druge poslove muzejsko-galerijske djelatnosti u skladu sa zakonom i drugim propisima o muzejskoj djelatnosti.

Djelatnost Muzeja iz stavka 1. ovog članka od interesa je za Republiku Hrvatsku.

Članak 3.

Pored poslova iz članka 2. ove uredbe, Muzej može izrađivati, izdavati i obavljati promet na malo reprodukcija, kataloga, mapa, prospekata, plakata, vodiča, kalendara, razglednica, suvenira, propagandnih, znastvenih i dokumentarnih filmova i video-traka i drugih publikacija.

Članak 4.

Sredstva za osnivanje i rad Muzeja osiguravaju se sredstvima Javnog poduzeća "Kumrovec", koja su Zakonom o osnivanju Javnog poduzeča "Kumrovec" ("Narodne novine", broj 27/91) postala vlasništvo Republike Hrvatske, a posebice zaštićena spomenička cjelina Staro selo Kumrovec, Rezidencija, Kurija Erdody u Razvoru, Zdenac radosti, Stara osnovna škola s pripadajućim objektima javnini površinama i zemljištima, izuzev Spomen-doma, Športsko-rekreacijskog centra te pripadajućih im objekata, javnih površina i zemljišta, koja su u funkciji ovih dvaju objekata, zatim društvenim sredstvima Muzeja seljaćkih buna u Gornjoj Stubici, Galerije "Antun Augustinčić". Klanjec. te muzeja evolucije i nalazišta pračovjeka sa lokalitetima

"Josipovac" i "Hušnjakovo", Krapina, koji djeluje u sastavu Centra za kulturu, umjetnost i informiranje "Ivica Božić", Krapina izuzev sredstava tog Centra.

Muzejska grada, nekretnine i druga sredstva Muzeja iz stavka 1. ovog članka koja imaju svojstvo spomenika kulture, državno su vlasništvo, dok su ostala sredstva vlasništvo Muzeja

Članak 5.

Stari grad Veliki Tabor u Desiniću, spomenik kulture nulte kategorije, upisan u Registar nepokretnih spomenika kulture Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu pod red. brojem 58. i u Zemljišnom knjižnom odjelu Općinskog suda Pregrada kao kčbr. 351/2, 352 i 353 z.k: ul 630 k.o. Košnica, sada društveno vlasništvo s pravom korištenja upisanim u korist općine Pregrada, državno je vlasništvo i njime također upravlja Muzej.

Način korištenja i upravljanja muzejskom zbirkom Zavičajnog muzeja općine Pregrada smještenom u objekte Starog grada Veliki Tabor uredit će se ugovorom između Muzeja i "Velikog Tabora" - društvene organizacije za zatitu, obnovu i revitalizaciju dvora Veliki Tabor u Desiniću.

Članak 6.

Sredstva za obavljanje djelatnosti Muzeja osiguravaju se u državnom proračunu putem Republičkog fonda za kulturu Ministarstva prosvjete, kulture i športa.

Muzej može stjecati sredstva vlastitom djelatnošću, darovanjem, sponzorstvima i na drugi način u skladu sa zakonom.

Članak 7.

U pitanjima koja nisu uređna ovom uredbom, na rad i ustrojstvo Muzeja primjenjuju se propisi kojima se ureduje položaj i djelatnost muzejskih organizacija.

Na zaposlene u Muzeju primjenjuju se propisi kojima se uređuju radni odnosi zaposlenih u muzejima.

Članak 8.

Muzejom upravIja ravnatelj.

Članak 9.

Ravnatelj predstavlja i zastupa Muzej, organizira i provodi poslovnu politiku Muzeja, odgovoran je za zakonitost rada, te obavlja i druge poslove koje prema zakonu obavlja organ upravljanja i poslovodni organ. kao i poslove predviđene statutom Muzeja.

Ravnatelja Muzeja imenuje i razrješava ministar prosvjete. kulture i športa.

Članak 10.

Muzej ima statut.

Statutom Muzeja uređuje se ustrojstvo i način rada Muzeja, upravljanje, osnivanje, ovlasti i način rada stručnih tijela Muzeja, programiranje rada način osiguravanja sredstava za rad Muzeja i njihovo raspoređivanje. javnost rada, te druga pitanja koja se uređju statutom.

Statut donosi ravnatelj uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 11.

Nadzor nad zakonitošću rada Muzeja obavlja Ministarstvo prosvjete, kulture i športa.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove uredbe:

- prestaje Radna jedinica Staro selo. koja temeljem članka 2. Zakona o osnivanju Javnog poduzeća "Kumrovec" djeluje u sastavu Javnog poduzeća "Kumrovec" i postaje organizacijska jedinića Muzeja. pod nazivom "Muzeji Hrvatskog zagorja - Staro selo", Kumrovec,

- prestaje Muzej seljačkih buna u Gornjoj Stubici, osnovan Rješenjem Skupštine općine Donja Stubica 23. veljače 1973. i postaje organizacijska jedinica Muzeja pod nazivom "Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej seljačkih buna", Gornja Stubica,

- prestaje Galerija "Antun Augustinčić". Klanjec. osnovana odlukom općinske skupštine Klanjec od 26. svibnja 1976. i postaje organizacijska jedinica Muzeja pod nazivom "Muzeji Hrvatskog zagorja - Galerija "Antun Augustinčić", Klanjec,

- Muzej evolucije i nalazište pračovjeka sa lokalitetima "Josipovac" i "Hušnjakovo" u Krapini prestaje djelovati u sklopu Centra za kulturu. umjetnost i informacije "Ivica Božič", Krapina i postaje organizacijska jedinica Muzeja pod nazivom "Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej evolueije i nalazište pračovjeka "Hušnjakovo", Krapina.

Članak 13.

Organizacijske jedinice osnovane člankom 12. ove uredbe imaju voditelje kustose, što ih imenuje i razrješava ravnatelj na način utvrđen statutom.

Prava i obveze voditelja pobliže se utvrđuju statutom i drugim aktima Muzeja.

Članak 14.

Muzej je pravni sljednik Muzeja seljačkih buna Gornja Stubica, Galerije "Antun Augustinčić", Klanjec, Javnog poduzeća "Kumrovec" u odnosu na Radnu jedinicu Staro selo, Centra za kulturu, umjetnost i informacije "Ivica Božić", Krapina u odnosu na Muzej evolucije i nalazište pračovjeka sa lokalitetima "Josipovac" i "Hušnjakovo", te danom stupanja na snagu ove uredbe preuzima njihova sredstva prema članku 4. ove uredbe, ta prava i obveze, kao i zaposlene.

Članak 15.

Zaposlene koji su stupanjem na snagu ove uredbe zatečeni u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u Radnoj jedinici Staro Selo Javnog poduzeća "Kumrovec" u Kumrovcu, Muzej seljačkih buna u Gornjoj Stubici, Galeriji "Antun Augustinčić". Klanjec. Muzeju evolucije i nalazištu pračovjeka sa lokalitetima "Josipovac" i "Hušnjakovo" u Krapini, u sklopu Centra za kulturu, umjetnost i informiranje "Ivica Božić", preuzima Muzej.

Zaposlenima iz stavka 1. ovog članka koji ne budu raspoređeni na poslove i zadatke u Muzejskoj ustanovi, prestaje radni odnos u skladu sa zakonom i s aktima o unutarnjem ustrojstvu i radu Muzeja.

Članak 16.

Muzej će donijeti statut u roku od 30 dana, a druge opće akte u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Do donošenja statuta i drugih općih akata prema stavku 1. ovog članka, u Muzeju će se odgovarajuće primjenjivati statut i opći akti Muzeja seljačkih buna, Gornja Stubica.

Članak 17.

Ravnatelj Muzeja, prema članku 9. ove uredbe. imenovat će se u roku od 30 dana nakon njezina stupanja na snagu.

Do imenovanja ravnatelja, poslove rukovodenja i upravljanja Muzejom obavljat će direktor Muzeja seljačkih buna Gornja Stubica.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje vtežiti Zakon o Javnom poduzeću "Kumrovec" ("Narodne novine", broj 27/91 ).

Javno poduzeće "Kumrovec", osnovano tim Zakonom, nastavlja s radom kao turističko-ugostiteljsko poduzeće u vlasništvu Republike Hrvatske, te je dužno uskladiti svoje poslovanje i organizaciju s odredbama ove uredbe i Zakona o poduzećima ("Službeni list", broj 77/88, 40/89, 46/90 i 61/90 i "Narodne novine", broj 53/91) u roku od 60 dana od dana donošenja ove uredbe.

Sredstva za osnivanje i početak rada poduzeća iz stavka 2. ovog članka, čine sredstva ranijeg Javnog poduzeća "Kumrovec" koja su člankom 4. ovog zakona izuzeta iz imovine Muzeja.

Članak 19.

Do organiziranja poduzeća prema odredbama stavaka 2. i 3. članka 18. ove uredbe. zadaće poslovodnog organa obavlja direktor Javnog poduzeća "Kumrovec", imenovan prema članku 8. Zakona o osnivanju Javnog poduzeća "Kumrovec". a zadaće upravnog odbora članovi Upravnog odbora. imenovanog prema članku 4. Zakona o osnivanju Javnog poduzeća "Kumrovec", koji nisu iz redova stručnih radnika Radne jedinice Staro selo.

Do donošenja novih akata u skladu s odredbama članka 18. stavak 2. ove uredbe primjenjuju se akti Javnog poduzeća "Kumrovec" koji nisu u suprotnosti s ovom uredbom.

Članak 20.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 612-05/92-01/01

Urbroj: 5030104-92-2

Zagreb. 4. kolovoza 1992.

Potpredsjednik

dr. Milan Ramljak, v. r.