Uredba o dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

NN 57/1992 (22.9.1992.), Uredba o dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 22. rujna 1992. godine, donijela je

UREDBU

o dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", broj 33/92), iza članka 48. dodaje se članak 48a. koji glasi: "Članak 48a. Djeca, usvojenici i pastorčad osoba poginulih ili umrlih pod okolnostima iz članka 5., 6., 7. i 8. ovoga zakona imaju pravo na besplatne obvezatne udžbenike za potrebe redovnog školovanja u osnovnim, srednjim, višim ili visokim školama odnosno fakultetima. Djeca. usvojenici i pastorčad vojnih i civilnih invalida rata čija je invalidnost nastupila pod okolnostima iz članka 5., 6., 7. i 8. ovoga zakona, pri kupnji obvezatnih udžbenika za potrebe redovnog školovanja u osnovnim, srednjim, višim i visokim školama, odnosno fakultetima, imaju pravo na popust u cijeni udžbenika u visini utvrđenog postotka oštećenja organizma vojnog odnosno civilnog invalida rata, od kojeg izvode pravo. "

Članak 2.

U članku 49. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2.. 3. i 4. koji glase: "Korisnik obiteljske invalidnine iz članka 25. ovoga zakona, za vrijeme dok ostvaruje pravo na obiteljsku invalidninu, ima pravo u unutarnjem prometu na: - dvanaest besplatnih putovanja godišnje željeznicom, autobusom ili brodom, - jedno putovanje godišnje avionom uz povlasticu od 50% redovne cijene vozne karte. Djeca, usvojenici i pastorčad osoba poginulih ili umrlih pod okolnostima iz članka 5., 6.. 7. I 8. ovoga zakona imaju pravo na besplatne mjesečne karte za prijevoz potreba: za pohađanje škole do navršene 15. godine života, odnosno ukoliko se nalaze na redovnom školovanju, do kraja trajanja redovnog školovanja propisanog zakonom odnosno statutom obrazovne ustanove. Djeca, usvojenici i pastorčad vojnih i civilnih invalida čija je invalidnost nastupila pod okolnostima iz članka 5., 6., 7. i 8. ovoga zakona imaju pravo na popust u cijeni mjesečne vozne karte, u visini postotka oštećenja organizma utvrđenog prema članku 15. ovoga zakona, za prijevoz potreban za pohađanje škole do navršene 15. godine života, odnosno ukoliko se nalaze na redovnom školovanju, do kraja trajanja redovnog školovanja propisanog zakonom odnosno statutom obrazovne ustanove."

Članak 3.

U članku 50. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: "Vojni i civilni invalidi čija je invalidnost nastupila pod okolnostima iz članka 5., 6., 7. i 8. ovoga zakona imaju pravo na povlaštenu vožnju u unutarnjem prometu ovisno o grupi invalidnosti iz članka 15. ovoga zakona i to: - za dvanaest putovanja godišnje željeznicom, autobusom ili brodom, uz povlasticu, od redovne cijene vozne karte, u visini utvrđenog postotka oštećenja organizma, - za jedno putovanje godišnje avionom uz povlasticu, od redovne cijene vozne karte, u visini utvrđenog postotka oštećenja organizma."

Članak 4.

Djeca, usvojenici, odnosno pastorci koji i po drugim propisima imaju pravo na besplatne udžbenike odnosno osiguran besplatan prijevoz za pohađanje školovanja, ne mogu to pravo koristiti po ovom zakonu.

Članak 5.

Poslove vezane za ostvarivanje prava utvrđenih ovom uredbom za ratne, mirnodopske i civilne invalide domovinskog rata te članove njihovih obitelji obavlja Ministarstvo obrane, a za ostale osobe Ministarstvo rada i socijalne skrbi.

Članak 6.

Propise o načinu ostvarivanja i korištenja prava predviđenih ovom uredbom donosi ministar rada i socijalne skrbi uz suglasnost s ministrom obrane.

Članak 7.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 562-01/92-01/07

Urbroj : 5030104-92-7

Zagreb, 22. rujna 1992.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r