Zakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe

NN 60/1992 (1.10.1992.), Zakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe

Proglašavam Zakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 25. rujna 1992.

Broj : PA4-72/ 1-92.

Zagreb, 25. rujna 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona uređuju se:

- uvjeti koje u pogledu zdravstvene ispravnosti moraju ispunjavati namirnice i predmeti opće uporabe koji se proizvode ili uvoze radi stavljanja u promet na domaćem tržištu,

- obavljanje zdravstvenog nadzora nad proizvodnjom i prometom namirnica i predmeta opće uoprabe u svrhu osiguranja zdravstvene ispravnosti.

Odredbe ovoga Zakona odnose se i na sirovine za proizvodnju namirnica i predmeta opće uporabe, začine, aditive i tvari koje služe za obogaćivanje namirnica.

Članak 2.

Namirnicama, u smislu ovoga Zakona, smatra se sve što se upotrebljava za hranu ili piće u neprerađenom ili prerađenom obliku.

Namirnicom, u smislu ovoga Zakona, smatra se i voda koja služi za javnu opskrbu pučanstva kao voda za piće, ili kao voda za proizvodnju namirnica i predmeta opće uporabe.

Članak 3.

Predmetima opće uporabe, u smislu ovoga Zakona, smatra se :

1. posuđe, pribor, oprema i uređaji za proizvodnju namirnica i predmeta opće uporabe i ambalaža za namirnice i predmete opće uporabe;

2. dječje igračke;

3. sredstva za osobnu higijenu, njegu i uljepšavanje lica i tijela;

4. sredstva za održavanje čistoće;

5. duhan, duhanske prerađevine i pribor za pušenje;

6. određeni predmeti i sredstva koji pri uporabi dolaze u neposredan dodir sa kožom ili sluznicom.

II. ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE

Članak 4.

Zdravstveno ispravnim namirnicama i predmetima opće uporabe, u smislu ovoga Zakona, smatra se ispravnost glede senzorske i mikrobiološke ispravnosti, dopuštenost količina štetnih tvari, kao i ispravnost sastava od utjecaja na biološku vrijednost i dopuštenost uporabe aditiva, a sve utvrđeno ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

Članak 5.

Zdravstveno neispravnim smatraju se namirnice odnosno predmeti opće uporabe:

1. ako su im sastav ili senzorska svojstva zbog fizikalnih, kemijskih, mikrobioloških ili drugih procesa izmijenjeni u tolikoj mjeri da nisu prikladni za prehranu ili drugu namjenu;

2. ako sadrže patogene mikroorganizme ili patogene pazazite;

3. ako sadrže bakterijske toksine, mikrotoksine, histamin i njemu slične tvari iznad količina utvrđenih propisima;

4. ako sadrže prirodne toksine ili druge prirodne toksične tvari u količinama štetnim za zdravlje;

5. ako sadrže pesticide, metale, nemetale, ostatke veterinarskih lijekova i druge otrovne tvari u količinama štetnim za zdravlje;

6. ako sadrže aditive koji nisu dopušteni za proizvodnju namirnica ili predmeta opće uporabe ili ako sadrže nedopuštene količine aditiva koje su utvrđene posebnim propisima;

7. ako sadrže radionuklide iznad propisane granice ili su ozračeni iznad granice utvrđene propisima;

8. ako su mehanički onečišćene primjesama koje mogu biti štetne za zdravlje ljudi ili izazivaju odbojnost;

9. ako potiču od uginulih životinja ili od životinja oboljelih od bolesti koje štetno utječu na zdravlje ljudi;

10. ako sadrže i druge mikroorganizme, parazite ili tvari u količinama štetnim za zdravlje ljudi.

Članak 6.

Zdravstveno neispravnim smatraju se i namirnice, odnosno predmeti opće uporabe kojima je istekao rok uporabe označen na njihovoj, deklaraciji ili nemaju podatke o roku uporabe.

Namirnice, odnosno predmeti opće uporabe koji se smatraju zdravstveno neispravnim zato što im je istekao rok uporabe ili nemaju podatke o roku uporabe mogu se nakon odobrenja nadležnog organa iz članka 26. ovoga Zakona upotrijebiti za proizvodnju namirnica, odnosno predmeta opće uporabe, ako se laboratorijskim ispitivanjem utvrdi da nisu štetne za zdravlje.

Članak 7.

Zdravstveno neispravnim glede sastava smatraju se namirnice koje ne sadrže hranjive sastojke u količinama određenim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, a kojima je zbog toga smanjena biološka vrijednost.

Članak 8.

Namirnice i predmeti opće uporabe u originalnom pakiranju u čijoj su proizvodnji upotrijebljeni aditivi moraju u deklaraciji proizvoda sadržavati oznaku o grupi upotrijebljenih aditiva.

Kada to provedbenim propisima utvrđeno namirnice i predmeti opće uporabe moraju sadržavati i podatke o nazivu i količinama upotrijebljenih aditiva.

Članak 9.

Namirnicama se mogu dodavati vitamini, mineralne tvari, aminokiseline i druge dopuštene tvari radi njihovog obogaćivanja.

Namirnice moraju u deklaraciji imati podatke o vrsti i količini dodanih tvari.

Članak 10.

Namirnicama namijenjenim za prehranu osoba kod kojih je potrebno postići određeno djelovanje kontroliranom uporabom namirnica, mogu se u procesu proizvodnje promijeniti sastav ili fizikalna, kemijska, biološka iii druga svojstva u odnosu na istovrsne namirnice prirodnog sastava, a u skladu s provedbenim propisom.

Namirnice iz stavka 1. ovoga članka moraju na deklaraciji, pored propisanog, imati i oznaku "dijetni proizvod".

Članak 11.

Za proizvodnju pojedinih vrsta predmeta opće uporabe mogu se upotrebljavati samo tvari čija je uporaba za tu svrhu dopuštena propisima o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opće uporabe i u propisanim količinama.

Članak 12.

Zabranjeno je pripisivanje i reklamiranje ljekovitog svojstva namirnica i predmeta opće uporabe.

Zabranjeno je reklamirati namirnice ili predmete opće uporabe slikama, crtežima, znakovima, izrazima ili tekstovima i na bilo koji drugi način koji bi potrošače mogli dovesti u zabludu u pogledu stvarnog sastava, svojstava, namjene ili djelovanja tih namirnica i predmeta opće uporabe.

Članak 13.

Zabranjeno je reklamiranje alkoholnih pića, duhana i duhanskih prerađevina putem tiska, sredstava javnog priopćavanja, svih oblika reklame na javnim mjestima, objektima i sredstvima saobraćaja preko knjiga, časopisa, kalendara i odjevnih predmeta i preko naljepnica, plakata i letaka ako su te naljepnice, plakati i leci odvojeni od ambalaže alkoholnih pića, odnosno duhana i duhanskih prerađevina.

Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na stručne knjige, časopise i druge stručne publikacije u kojima se objavljuju obavještenja o svojstvima alkoholnih pića, duhana odnosno duhanskih prerađevina ako su te stručne publikacije namijenjene isključivo proizvođačima ili prodavačima tih proizvoda.

Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na obavještavanje potrošača o svojstvima proizvoda alkoholnih pića, duhana, odnosno duhanskih prerađevina i to u objektima u kojima se ti proizvodi prodaju.

Članak 14.

Proizvođači duhana i duhanskih prerađevina dužni su na originalnom pakiranju tih proizvoda staviti oznaku "Pušenje je štetno za zdravlje", i podatke o količini katrana i nikotina.

Visina slova oznake iz stavka 1. ovoga članka mora biti najmanje 3 mm.

III. ZDRAVSTVENI NADZOR NAD NAMIRNICAMA I PREDMETIMA OPĆE UPORABE

Članak 15.

Namirnice i predmeti opće uporabe koji se stavljaju u promet na domaćem tržištu podliježu zdravstvenom nadzoru.

Zdravstveni nadzor, u smislu ovoga Zakona, obuhvaća:

- proizvodnju i promet namirnica, predmeta opće uporabe i sirovina namijenjenih za njihovu proizvodnju;

- objekte i prostorije u kojima se proizvode, čuvaju i stavljaju u promet namirnice i predmeti opće uporabe i sirovine za njihovu proizvodnju;

- postrojenja, uređaje, namještaj i pribor koji služi za proizvodnju ili promet namirnica i predmeta opće uporabe;

- prijevozna sredstva za namirnice i predmete opće uporabe;

- osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji i prometu dolaze u neposredan dodir s namirnicama i predmetima opće uporabe.

Članak 16.

Pod proizvodnjom namirnica i predmeta opće uporabe, u smislu ovoga Zakona, smatra se njihova priprema, obrada i prerada.

Pod prometom namirnica i predmeta opće uporabe, u smislu ovoga Zakona, smatra se opremanje, prijevoz, skladištenje, prodaja kao i drugi način stavljanja u promet namirnica i predmeta opće uporabe.

Članak 17.

Prostorije u kojima se namirnice i predmeti opće uporabe proizvode i stavljaju u promet moraju:

1. omogućavati održavanje mikroklimatskih uvjeta;

2. prostorno i funkcionalno zadovoljavati zahtjeve tehnološkog procesa i zaštite namirnica od zagađivanja;

3. biti zaštićene od utjecaja okoline koji bi mogli štetno djelovati na zdravstvenu ispravnost;

4. biti sagrađene od materijala i na način koji omogučava lako održavanje čistoće;

5. biti dovoljno osvijetljene;

6. biti snabdjevene potrebnim sanitarnim prostorijama, uređajima i sredstvima za održavanje opće i osobne higijene;

7. ispunjavati druge propisane uvjete.

Prostorije, osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka moraju udovoljavati i uvjetima propisanim provedbenim propisom koji donosi ministar zdravstva, a za namirnice životinjskog podrijetla moraju udovoljavati uvjetima propisanim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti i propisima donijetim na temelju njega.

Članak 18.

Postrojenja, namještaj, pribor i uređaji u prostorijama u kojima se proizvode ili stavljaju u promet namirnice i predmeti opće uporabe moraju biti izrađeni od materijala koji ne može štetno utjecati na zdravstvenu ispravnost i izrađeni na način koji omogućuje lako održavanje njihove čistoće

Članak 19.

Proizvodnja i promet namirnica i predmeta opće uporabe ne smije se obavljati u prostorijama:

1. u kojima se stanuje;

2. koje su u neposrednoj blizini objekata, prostorija, postrojenja ili uređaja koji svojom uporabom mogu nepovoljno utjecati na zdravstvenu ispravnost;

3. koje nemaju osiguranu zdravstveno ispravnu vodu i dispoziciju otpadnih tvari;

4. koje nisu spojene na vodovod i kanalizaciju, ako ovi postoje na mjestu gdje se objekt nalazi;

5. u kojima se ne mogu zaštititi od štetnog utjecaja okoline;

6. u kojima se drži roba koja može uzrokovati zdravstvenu neispravnost.

Članak 20.

Priprema i prodaja namirnica izvan prostorija i javnih mjesta određenih za prodaju namirnica može se obavljati samo pod uvjetima koji osiguravaju zdravstvenu ispravnost i koji su posebno propisani.

Pod pripremom i prodajom namirnica izvan prostorija, u smislu ovoga Zakona, smatra se:

1. priprema i prodaja na tržnicama i sajmovima koji nisu stalno prodajno mjesto;

2. priprema i prodaja na priredbama, izletištima, proslavama i slično;

3. putujuća prodaja industrijski pakiranih zamrznutih namirnica;

4. prodaja nepakiranog sladoleda i bezalkoholnih pića;

5. ambulantno usluživanje jela i pića.

Članak 21.

Mikrobiološka čistoća površine postrojenja, namještaja, pribora, opreme, uređaja, prijevoznih sredstava kao i ruke osoba koje u toku proizvodnje i prometa dolaze u dodir s namirnicama i predmetima opće uporabe mora bitl u skladu s kriterijima propisa.

Članak 22.

Prijevoz namirnica mora se obavljati na način koji osigurava njihovu zdravstvenu ispravnost. Posebna prijevozna sredstva i posebna ambalaža namijenjena za prijevoz ili prijenos određenih namirnica, ne smiju se upotrebljavati u druge svrhe.

Članak 23.

Osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu dolaze u neposredan dodir s namirnicama i sredstvima za održavanje osobne higijene, njegu i uljepšavanje lica i tijela moraju nositi posebnu radnu odjeću, a gdje to uvjeti rada zahtijevaju i posebnu radnu obuću.

Radna odjeća i obuća namijenjena zdravstvenoj zaštiti u proizvodnji i prometu.namirnica i sredstvima iz stavka 1. ovoga članka ne smije se upotrebljavati izvan radnih mjesta.

Radnu odjeću i obuču dužna je nabaviti i održavati o svom trošku pravna odnosno fizička osoba koja proizvodi, odnosno koja obavlja promet proizvoda.

Ministar zdravstva donosi provedbeni propis o posebnoj radnoj odjeći i obući.

Članak 24.

Pravne i fizičke osobe koje proizvode ili stavljaju u promet namirnice i predmete opće uporabe dužne su:

1. obaviti ispitivanje zdravstvene ispravnosti sirovina za proizvodnju namirnica i predmeta opće uporabe;

2. obaviti laboratorijsko ispitivanje proizvoda prije stavljanja u promet;

3. ispitivati mikrobiološku čistoću radnih površina i ruku osoba koje u toku proizvodnje i prometa dolaze u dodir s namirnicama i predmetima opće uporabe;

4. voditi evidenciju o obavljenim ispitivanjima.

Ministar zdravstva donosi provedbeni propis o opsegu, načinu i uvjetima ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe, a kada se radi o namirnicama životinjskog podrijetla uz suglasnost ministra poljoprivrede i šumarstva.

Članak 25.

Laboratorijsko ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe mogu obavljati:·

1. laboratoriji proizvođača na način propisan člankom 24., stavkom 2. ovoga Zakona;

2. laboratoriji ovlašteni za analize;

3. laboratoriji ovlašteni za analize i superanalize. Laboratorijska ispitivanja iz stavka 1. točka 2. i 3. ovoga članka mogu obavljati zdravstvene i druge pravne osobe.

Laboratoriji iz stavka 1. ovoga članka moraju ispunjavati propisane uvjete u pogledu stručnih djelatnika, prostorija i opreme.

Ministar zdravstva utvrđuje koje zdravstvene i druge pravne osobe udovoljavaju uvjetima iz stavka 3. ovoga članka.

Ovlaštenje za to koje zdravstvene i druge pravne osobe mogu obavljati laboratorijska ispitivanja iz stavka 1., točke 2. i 3. ovoga članka, objavljuje se u "Narodnim novinama".

Članak 26.

Zdravstveni nadzor nad proizvodnjom i prometom namirnica i predmeta opće uporabe obavlja organ uprave nadležan za poslove sanitarne inspekcije, a nad proizvodnjom namirnica životinjskog podrijetla i organ uprave nadležan za poslove veterinarske inspekcije.

Članak 27.

Nadležni organi iz članka 26. ovoga Zakona, radi provjere zdravstvene ispravnosti imaju pravo uzimati uzorke u proizvodnji i prometu i dati ih na laboratorijsko ispitivanje u ovlaštene laboratorije, uredno zapečaćene i propisno označene.

Pod istim uvjetima, i u isto vrijeme, uzimaju se uzorci za analizu i superanalizu.

Pravne i fizičke osobe koje proizvode, uvoze ili stavljaju u promet namirnice i predmete opće uporabe dužne su nadležnim organima iz članka 26. ovoga Zakona staviti besplatno na raspolaganje potrebne količine namirnica i predmeta opće uporabe kao uzorak za laboratorijsko ispitivanje.

O uzimenju uzoraka namirnica i predmeta opće uporabe sastavlja se zapisnik.

Uzimanje uzoraka vode koja služi za javnu opskrbu pučanstva kao voda za piće ili kao voda za proizvodnju namirnica, radi davanja ocjene o zdravstvenoj ispravnosti, odredit će se propisima donijetim na temelju ovoga zakona.

Ministar zdravstva na prijedlog Zavoda za zaštitu zdravlja Republike Hrvatske donosi minimalni godišnji program uzimanja uzoraka namirnica i predmeta opće uporabe, a za namirnice životinjskog podrijetla uz suglasnost ministra poljoprivrede i šumarstva, radi sistematskoga laboratorijskog ispitivanja.

Ministar zdravstva propisuje način uzimanja uzoraka i metode za obavljanje analize i superanalize.

Članak 28.

Nadležni organi iz članka 26. ovoga Zakona dužni su uzeti uzorak za analizu odmah dostaviti ovlaštenom laboratoriju.

Uzorak namijenjen za superanalizu mora se, pod odgovarajućim uvjetima, čuvati do završetka analize.

Ovlašteni laboratorij, kojem je uzorak dostavljen, dužan je odmah započeti analizu uzorka, a nakon završetka analize sačiniti analitičko izvješće i odmah ga dostaviti organu koji mu je dostavio uzorak.

Analitičko izvješće mora sadržavati datum dostave, datum početka i završetka analize, nalaz i mišljenje da li je uzorak ispravan ili neispravan, a ako je neispravan i zbog čega je neispravan.

Nadležni organ iz stavka 1. ovoga članka dužan je o rezultatu analize obavijestiti imatelja od koga je uzet uzorak.

Članak 29.

Rezultat analize uzoraka može se pobijati zahtjevom da se obavi superanaliza uzorka uzetog u isto vrijeme, i na isti način, ispitan istom metodom.

Zahtjev se podnosi u roku tri dana od dana priopćenja rezultata analize.

Uzorak lakopokvarljive namirnice, istovremeno se šalje na analizu i superanalizu.

Ako rezultat superanalize nije u skladu s, rezultatom analize, mjerodavan je rezultat superanalize uzorka.

Ovlašteni laboratorij ne može obavljati analizu i superanalizu istog uzorka.

Odredbe članka 28. ovoga Zakona važe i za superanalizu.

Članak 30.

Troškove ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe snosi pravna, odnosno fizička osoba koja ih proizvodi ili stavlja u promet, ako se uzorci namirnica ili predmeta opće uporabe neispravni.

Troškove ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe snosi nadležni organ iz članka 26. ovoga zakona koji je dostavio uzorak radi ispitivanja, ako su uzorci namirnica i predmeta opće uporabe ispravni.

Troškovi ispitivanja mikrobiološke čistoće podmiruju se na isti način kao i troškovi ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

Rezultat superanalize mjerodavan je i za troškove analize.

Članak 31.

Pravne i fizičke osobe koje proizvode, stavljaju u promet ili uvoze namirnice i predmete opće uporabe, dužni su nadležnim organima iz članka 26. ovoga Zakona omogućiti obavljanje zdravstvenog nadzora, uvid u dokumentaciju, uzimanje uzoraka i nesmetan rad te dati podatke o sastavu, neophodne za njihovu identifikaciju i namjenu.

IV. ZDRAVSTVENI NADZOR NAD UVOZOM NAMIRNICA I PREDMETIMA OPĆE UPORABE

Članak 32.

Zdravstveni nadzor nad namirnicama i predmetima opće uporabe koji se uvoze obavlja se na granici i drugim mjestima koje utvrđuje ministar zdravstva.

Zdravstveni nadzor iz stavka 1. ovoga članka obavlja granični sanitarni inspektor, a zdravstveni nadzor nad namirnicama životinjskog podrijetla i granični veterinarski inspektor.

Članak 33.

Uvoznik namirnica, odnosno predmeta opće uporabe, dužan je, prije carinjenja, podnijeti graničnom sanitarnom, odnosno veterinarskom inspektoru zahtjev za pregled pošiljke koju uvozi radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti, u mjestu u kojem se obavlja zdravstveni nadzor.

Organi carinske službe ne mogu obavljati carinjenje namirnica i predmeta opće uporabe dok od inspektora iz stavka 1. ovoga članka ne dobiju rješenje da pošiljka iz tog stavka, u pogledu zdravstvene ispravnosti, odgovara uvjetima koji su za takve namirnice, odnosno predmete opće uporabe, propisani u Republici Hrvatskoj.

Organi carinske službe dužni su, u okviru svojih prava i dužnosti, omogućiti nadležnom graničnom sanitarnom, odnosno veterinarskom inspektoru uvid u dokumentaciju i nesmetano obavljanje zdravstvenog nadzora nad pošiljkama namirnica i predmeta opće uporabe koji se nalaze pod carinskim nadzorom i pružiti pomoć u provođenju naređenih mjera.

Članak 34.

Izuzetno od odredbe članka 33. stavka 2. ovoga Zakona, organi carinske službe mogu, na zahtjev uvoznika, ocariniti pošiljku i bez dokaza o njenoj zdravstvenoj ispravnosti ako je pošiljka podvrgnuta zdravstvenom nadzoru, na temelju suglasnosti graničnoga sanitarnog, odnosno veterinarskog inspektora koja se dostavlja i organu nadležnom za obavljanje zdravstvenog nadzora u mjestu isporuke, odnosno skladištenja.

Suglasnost iz stavka 1. ovoga članka sadrži i podatke o mjestu i uvjetima skladištenja, načinu prijevoza i obvezama skladištara i korisnika te druge uvjete važne za očuvanje zdravstvene ispravnosti pošiljke.

Uvoznik ne smije stavljati u promet niti prerađivati pošiljku iz stavka 1. ovoga članka do donošenja rješenja da je pošiljka zdravstveno ispravna. Ako se laboratorijskim ispitivanjima utvrdi da pošiljka iz stavka 1. ovoga članka, u pogledu zdravstvene ispravnosti, ne udovoljava propisanim uvjetima, uvoznik će o svom trošku postupiti u skladu s rješenjem donijetim na temelju ovlaštenja iz članka 38. ovoga Zakona.

Članak 35.

Troškove nadzora i utvrđivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe, koji se uvoze, snosi uvoznik.

Ministar zdravstva propisuje visinu i način plaćanja naknade za pokrivanje troškova nadzora iz stavka 1. ovoga članka, a za namirnice životinjskog podrijetla uz suglasnost ministra poljoprivrede i šumarstva.

Članak 36.

Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na namirnice i predmete opće uporabe koji se uvoze u slobodne i carinske zone ili u konsignacijska skladišta u Republici Hrvatskoj.

Članak 37.

Odredbe ovoga Zakona, koje se odnose na zdravstveni nadzor nad uvozom namirnica i predmeta opće uporabe i na organ nadležan za obavljanje zdravstvenog nadzora, primjenjuju se i na namirnice i predmete opće uporabe, koji su bili izvezeni, ako se takve namirnice i predmeti opće uporabe vraćaju izvozniku.

V. OVLASTI NADLEŽNIH ORGANA

Članak 38.

U obavljanju nadzora nadležni organi iz članka 26. i 32. ovoga Zakona imaju pravo i dužnost poduzimati slijedeće mjere:

1. privremeno zabraniti proizvodnju i promet namirnica i predmeta opće uporabe, za koje se posumnja da nisu zdravstveno ispravni, dok se laboratorijskim ispitivanjem ne utvrdi njihova zdravstvena ispravnost;

2. zabraniti promet i uporabu zdravstveno neispravnih namirnica i predmeta opće uporabe za ljudsku prehranu;

3. narediti oduzimanje i uništenje zdravstveno neispravnih namirnica i predmeta opće uporabe ili, ako je to svrsishodno izvršiti denaturaciju i preradu u tehničke svrhe;

4. zabraniti uvoz zdravstveno neispravnih namirnica i predmeta opće uporabe i narediti njihovo vraćanje pošiljatelju;

5. narediti uništenje zdravstveno neispravnih namirnica i predmeta opće uporabe koji se uvoze, ako se pošiljka ne može vratiti pošiljatelju ili postupiti kao u točki 3. ovoga članka;

6. narediti otklanjanje nedostatka u proizvodnji i prometu namirnica i predmeta opće uporabe;

7. zabraniti uporabu objekta, prostorija, postrojenja i uređaja za proizvodnju ili promet namirnica i predmeta opće uporabe koji ne odgovaraju propisanim zdravstvenim uvjetima, dok se ne ispune propisani uvjeti.

Mjere iz stavka 1. ovoga članka naređuju se rješenjem donijetim u upravnom postupku. Žalba protiv ovoga rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

Članak 39.

Nadležni organi iz članka 26. ovoga Zakona mogu, prilikom obavljanja nadzora, izdati i usmeno rješenje za izvršenje određenih mjera osiguranja:

1. kada opasnost za zdravlje ili život ljudi zahtijeva da se određena mjera osiguranja poduzme odmah, bez odlaganja;

2. kada postoji opasnost od prikrivanja, zamjene ili uništenja stvari ili dokaza ako se mjera osiguranja ne poduzme odmah;

3. kada se radi o namirnicama koje pravne i fizičke osobe stavljaju u promet izvan prostorija i javnih mjesta određenih za prodaju namirnica.

Nadležni organi iz stavka 1. ovoga članka mogu narediti izvršenje usmenog rješenja odmah. Usmeno rješenje mora se unijeti u zapisnik o izvršenom pregledu.

Nadležni organi iz stavka 1. ovoga članka dužni su izdati pismeni otpravak rješenja.

Članak 40.

Namirnice i predmeti opće uporabe, čije je stavljanje u promet zabranjeno, u pravilu se ne oduzimaju, već se ostavljaju na čuvanje onome kod koga su zatečeni, uz popis koji se prilaže zapisniku o uzimanju uzorka. Iznimno, ako postoji opasnost od ostave na čuvanju onome kod koga su zatečeni nadležni organ iz članka 26. ovoga Zakona izdat će naređenje o privremenom oduzimanju namirnica ili predmeta opće uporabe radi osiguranja. Troškove prijevoza i čuvanja snosi pravna, odnosno fizička osoba od koje su predmeti oduzeti.

Ako postoji opasnost da se lakopokvarljive namirnice pokvare prije nego ispitivanje uzoraka bude završeno, nadležni organi iz članka 26. ovoga Zakona mogu odobriti njihovu uporabu i preradu za druge svrhe, i prije dobivanja konačnog rezultata ispitivanja uzoraka.

Članak 41.

Ako se ispitivanjem uzoraka ustanovi da su namirnice ili predmeti opće uporabe zdravstveno neispravni, nadležni organi iz članka 26. ovoga Zakona potvrdit će svojim rješenjem naređenje iz članka 40. ovoga Zakona i zabraniti svako raspolaganje tim proizvodima za potrebe građana.

Nadležni organi iz članka 26. ovoga Zakona mogu, na prijedlog pravne, odnosno fizičke osobe kojima namirnice, odnosno predmeti opće uporabe pripadaju, odobriti da se oni upotrijebe ili prerade u druge svrhe. U tom slučaju ovaj organ može takve proizvode prije uporabe ili prerade onesposobiti za ljudsku uporabu dodavanjem odgovarajućih sredstava (denaturiranje i dekarakterizacija) ili može narediti da se oni denaturiranjem, odnosno dekarakterizacijom, onesposobe za ljudsku uporabu.

Nadležni organi iz članka 26. ovoga Zakona naredit će da se neispravne namirnice ili predmeti opće uporabe pod njegovim nadzorom unište:

1. ako od namirnica, odnosno predmeta opće uporabe, prijeti neposredna opasnost po zdravlje ljudi;

2. ako vlasnik namirnica, odnosno predmeta opće uporabe, ne dostavi u roku koji mu odredi, prijedlog za uporabu ili preradu u druge svrhe.

Korištenje namirnica ili predmeta opće uporabe ili njihova prerada, kao i njihovo onesposobljavanje za ljudsku uporabu, u slučaju kada to ne obavlja sam nadležni organ iz članka 26. ovoga Zakona obavlja se pod njegovim nadzorom. Troškove u svezi s uništenjem namirnica ili predmeta, opće uporabe, njihovom preradom ili njihovim onesposobljavanjem za ljudsku uporabu, snosi onaj kod koga su namirnice, odnosno predmeti opće uporabe zatečeni.

Članak 42.

Ako se za zdravstveno neispravnu namirnicu ili predmet opće uporabe može pretpostaviti da se nalazi u prometu na širem području, Ministarstvo zdravstva - sanitarna inspekcija dužna je o tome obavijestiti nadležne organe iz članka 26. ovoga Zakona na području Republike.

Članak 43.

Ako nadležni organi iz članka 26. ovoga Zakona prilikom obavljanja nadzora posumnjaju da se u proizvodnji koriste po zdravlje štetne ili nedopuštene tvari, odnosno sirovine, imaju pravo obustaviti proizvodnju i narediti ispitivanje svih sumnjivih sirovina i gotovih proizvoda u koje su te sirovine, odnosno tvari ugrađene.

VI. KAZNENE ODREDBE

A. PRIVREDNI PRIJESTUP

Članak 44.

Novčanom kaznom od 100.000 do 450.000 hrvatskih dinara kaznit će se za privredni prijestup pravna osoba koja se bavi proizvodnjom, uvozom ili prometom namirnica ili predmeta opće uporabe:

1. ako proizvodi ili stavi u promet namirnice ili predmete opće uporabe koji su zdravstveno neispravni (članak 5. i 6.);

2. ako u proizvodnji ili prometu namirnica ili predmeta opće uporabe upotrijebi aditive i druge sastojke protivno propisanim uvjetima (članak 8., stavak 2., članak 9., stavak 1. i članak 10. stavak 1.);

3. ako za proizvodnju pojedinih vrsta predmeta opće uporabe upotrijebi tvari čija uporaba ili količina nije dopuštena (članak 11.).

Za radnju iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za privredni prijestup i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja se bavi proizvodnjom, uvozom ili prometom namirnica ili predmeta opće uporabe, novčanom kaznom od 10.000 do 25.000 hrvatskih dinara.

Članak 45.

Novčanom kaznom od 100.000 do 300.000 hrvatskih dinara kaznit će se za privredni prijestup pravna osoba koja se bavi proizvodnjom, uvozom ili prometom namirnica ili predmeta opće uporabe, ili javnim priopćavanjem, odnosno reklamiranjem proizvoda i usluga:

1. ako stavi u promet namirnice koje ne sadrže hranjive sastojke u količinama određenim propisima kojima je uslijed toga smanjena biološka vrijednost (članak 7.);

2. ako propisuje ljekovito svojstvo namirnicama ili predmetima opće uporabe, kao i reklamiranje na drugi način protivno odredbama ovoga Zakona (članak 12.);

3. ako protivno zakonu reklamira alkoholna pića, duhan ili duhanske prerađevine (članak 13.);

4. ako na originalnom pakiranju duhana i duhanskih prerađevina ne stavi oznaku: " Pušenje je štetno za zdravlje" i podatke o količini katrana i nikotina i ako slova nemaju visinu najmanje 3 mm (članak 14.).

Za radnju iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za privredni prijestup i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 hrvatskih dinara.

B. PREKRŠAJI

Članak 46.

Novčanom kaznom od 20.000 do 200.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja se bavi proizvodnjom, uvozom ili prometom namirnica ili predmeta opće uporabe :

1. ako stavi u promet nedeklarirane odnosno netočno ili nepotpuno deklarirane namirnice ili predmete opće uporabe koji prije stavljanja u promet, podliježu obveznom deklariranju (članak,8. stavak 1. članak 9. stavak 2. i članak 10. stavak 2.);

2. ako za proizvodnju ili promet namirnica i predmeta opće uporabe upotrebljava prostorije, postrojenja, namještaj, pribor ili uređaje koji ne odgovaraju propisanim uvjetima ili je njihova mikrobiološka čistoća kao i ruke osoba koje dolaze u dodir s namirnicama i predmetima opće uporabe takva da ugrožavaju njihovu zdravstvenu ispravnost ili ne vrše ispitivanje mikrobiološke čistoće (članak 17., 18. i 21.);

3. ako obavlja proizvodnju ili promet namirnica ili predmeta opće uporabe u prostorijama čija je uporaba za tu svrhu zabranjena ili prodaje namirnice izvan prostorija i javnih mjesta određenih za prodaju (članak 19. i 20.);

4. ako obavlja prijevoz namirnica, na način koji ne osigurava njihovu zdravstvenu ispravnost ili ako posebna prijevozna sredstva i posebna ambalaža namijenjena za prijevoz, odnosno prijenos određenih namirnica upotrijebi u drugu svrhu (članak 22.);

5. ako ne osigura da osobe, koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu dolaze u neposredan dodir s namirnicama ili sredstvima za održavanje osobne higijene, njegu i uljepšavanje lica i tijela, nose posebnu radnu odjeću i obuću ili ne spriječi njihovu upotrebu izvan radnog mjesta, odnosno ako se nabavljena radna odjeća i obuća ne nosi (članak 23.);

6. ako ne obavlja ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica, odnosno predmeta opće uporabe ili ne vodi evidenciju na propisan način (članak 24.);

7. ako organu nadležnom za obavljanje zdravstvenog nadzora ne stavi besplatno na raspolaganje, radi uzimanja uzoraka, potrebne količine namirnica ili predmeta opće uporabe, ili ako ne omogući obavljanje zdravstvenog nadzora, uvid u dokumentaciju, uzimanje uzoraka i nesmetan rad, ili ne da podatke o vrsti, sastavu i čistoći sirovina, kemijskih sredstava i drugih supstancija upotrijebljenih u proizvodnji namirnica, odnosno predmeta opće uporabe, od kojih se uzimaju uzorci (članak 27. stavak 3. i članak 31.);

8. ako graničnom sanitarnom, odnosno veterinarskom inspektoru prije carinjenja ne podnese zahtjev za pregled pošiljke namirnica ili predmeta opće uporabe koje uvozi (članak 33. stavak 1.);

9. ako stavi u promet ili preraduje pošiljku koja se uvozi prije donošenja rješenja na temelju laboratorijskog ispitivanja da je zdravstveno ispravna (članak 34. stavak 3);

10. ako ne postupi po rješenju iz članka 38. i 39. ovoga Zakona;

11. ako ne uništi namirnice, predmete opće uporabe i njihove sirovine čije je uništenje naređeno, ili ako ne onesposobi za ljudsku upotrebu namirnice odnosno predmete opće uporabe čije je onesposobljavanje naređeno (članak 41.).

Za radnju iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja se bavi proizvodnjom, uvozom ili prometom namirnica ili predmeta opće uporabe novčanom kaznom od 5.000 do 25.000 hrvatskih dinara.

Članak 47.

Za radnju iz članka 44., 45. i 46. stavak 1. ovoga Zakona kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja samostalno osobnim radom obavlja djelatnost, poljoprivredni proizvodač koji neposredno učestvuje u prometu namirnica i druge fizičke osobe koje se bave prometom namirnice i predmeta opće uporabe, novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 hrvatskih dinara.

Članak 48.

Novčanom kaznom od 5.000 do 25.000 hrvatskih dinara kaznit će se za prekršaj djelatnik organa carinske službe ako obavi carinjenje namirnica ili predmeta opće uporabe bez rješenja graničnoga sanitarnog, odnosno veterinarskog inspektora da prijavljena pošiljka u pogledu zdravstvene ispravnosti odgovara propisima ili ako graničnom sanitarnom, odnosno veterinarskom inspektoru ne omoguči uvid u dokumentaciju i nesmetano obavljanje zdravstvenog nadzora nad pošiljkama namirnica i predmeta opće uporabe koji se nalaze pod carinskim nadzorom ili ne pruži pomoć u provođenju naređenih mjera zabrane uvoza ili uništenja pošiljki štetnih po zdravlje ljudi (članak 33. stavak 2. i 3.).

Članak 49.

Kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom na licu mjesta od 2.500 hrvatskih dinara, a u ponovljenom slučaju istovrsnog povrata učinitelja prekršaja izvršen nakon pravomoćnosti rješenja odnosno plaćene kazne na licu mjesta, novčanom kaznom od 7.500 hrvatskih dinara, odgovorna osoba u pravnoj osobi koja obavlja proizvodnju ili promet namirnica, fizička osoba, kao i druga osoba zaposlena neposredno u proizvodnji ili prometu namirnica, ako grubim kršenjem osnovnih zahtjeva higijene pri radu s namirnicama, ili u održavanju osobne higijene ili čistoće radne odjeće i obuće, radnih i pomoćnih prostorija, uređaja ili pribora za rad ugrožava higijensku proizvodnju ili promet namirnica.

VII. OVLASTI ZA DONOŠENJE PROVEDBENIH PROPISA

Članak 50.

Ovlašćuje se ministar zdravstva da donese provedbene propise:

1. o zdravstvenoj ispravnosti vode koja služi za javnu opskrbu pučanstva kao voda za piće ili kao voda za proizvodnju namirnica namijenjenih prodaji (članak 4. i članak 27. stavak 5.);

2. o uvjetima u pogledu mikrobiološke ispravnosti kojima moraju odgovarati namirnice u prometu (članak 4. i članak 5. točka 10.);

3. o količinama pesticida, toksina, mikotoksina, metala i histamina i sličnih tvari koje se mogu nalaziti u namirnicama, te o drugim uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe (članak 5. točka 3., 4. i 5.);

4. o aditivima koji se mogu nalaziti u.namirnicama i predmetima opće uporabe (članak 4. i članak 5. točka 6.);

5. o uvjetima uz koje se mogu stavljati u promet namirnice i predmeti opće uporabe konzervirani zračenjem (članak 5. točka 7.);

6. o zdravstvenoj ispravnosti namirnica u pogledu sadržaja hranjivih sastojaka od utjecaja na biološku vrijednost (članak 7.);

7. o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti dijetnih namirnica koje se mogu stavljati u promet (članak 10. stavak 1.);

8. o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe koji se mogu stavljati u promet (članak 11.);

9. o uvjetima koje moraju ispunjavati prostorije za proizvodnju i promet namirnica i predmeta opće uporabe (članak 17. stavak 2.);

10. o uvjetima za pripremu i prodaju namirnica izvan prostorija (članak 20. stavak 1.);

11. o normativima mikrobiološke čistoće i metode njenog određivanja (članak 21.);

12. o radnoj odjeći i obući potrebnoj radi zdravstvene zaštite proizvoda iz članka 23. stavka 4. ovoga Zakona;

13. o opsegu, uvjetima i načinu ispitivanja namirnica i predmeta opće uporabe u toku proizvodnje i načinu vođenja evidencije o izvršenim ispitivanjima proizvoda (članak 24. stavak 2.);

14. o uvjetima u pogledu stručnih djelatnika, prostorija i opreme koje moraju ispunjavati laboratoriji proizvođača (članak 25. stavak 3.);

15. o uvjetima u pogledu stručnih djelatnika, prostorija i opreme koje moraju ispunjavati zdravstvene i druge pravne osobe za obavljanje analiza i superanaliza namirnica, odnosno predmeta opće uporabe (članak 25. stavak 4.);

16. kojim utvrđuje koje zdravstvene i druge pravne osobe ispunjavaju uvjete za analizu i superanalizu namirnica i predmeta opće uporabe (članak 25. stavak 5.);

17. o načinu uzimanja uzoraka, odnosno o metodama za obavljanje analiza i superanaliza namirnica i predmeta opće uporabe (članak 27. stavak 7.);

18. kojim određuje mjesta u kojima se obavlja carinjenje iz članka 32. ovoga Zakona;

19. o visini i načinu plaćanja naknade za pokrivanje troškova iz članka 35. stavak 2. ovoga Zakona.

Ministar zdravstva donosi provedbene propise iz stavka 1. točke 9., 13. i 19. ovoga članka uz suglasnost ministra poljoprivrede i šumarstva kada se radi o namirnicama životinjskog podrijetla.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 51.

Ministar zdravstva donijet će propise iz članka 50. ovoga Zakona u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Do donošenja propisa iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi propisi doneseni na temelju Zakona o zdravstvenoj ispravnosti živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe koji je preuzet na temelju članka 1. točka 5. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti zdravstva koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", br. 53/91) i Zakona o zdravstvenom nadzoru nad živežnim namirnicama i predmetima opće upotrebe ("Narodne novine", br. 41/73. 52/87. i 47/90):

- Pravilnik o uvjetima u pogledu mikrobiološke ispravnosti kojima moraju odgovarati živežne namirnice u prometu ("Službeni list", br. 45/83. i 43/89);

- Pravilnik o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti dijetnih namirnica koje se mogu stavljati u promet ("Službeni list", br. 4/85., 70/86. i 69/91);

- Pravilnik o metodama određivanja udjela nitrata u dječjoj hrani ("Službeni list", br. 2/87);

- Pravilnik. o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Službeni list", br. 33/87. i 23/91);

- Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka i metodama za laboratorijsku analizu vode za piće ("Službeni list", br. 33/87) ;

- Pravilnik o količinama pesticida i drugih otrovnih tvari, hormona, antibiotika i mikotoksina koji se mogu nalaziti u živežnim namirnicama ("Službeni list", br. 59/83);

- Pravilnik o metodama obavljanja mikrobioloških analiza i superanaliza živežnih namirnica ("Službeni list", br. 25/80);

- Pravilnik o metodi analiza i superanaliza za određivanje količine teških metala (olova, bakra, željeza i nikla) u živežnim namirnicama - uljima, mastima i margarinu ("Službeni list", br. 33/84);

- Pravilnik o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće upotrebe koji se mogu stavljati u promet ("Službeni list", br. 26/83., 61/84., 56/86., 50/88. i 18/91);

- Pravilnik o uvjetima uz koje se mogu stavljati u promet živežne namirnice i predmeti opće upotrebe konzervirani zračenjem ("Službeni list", br. 68/84);

- Uputstvo o načinu dostave izvještaja o provedbi Zakona o zdravstvenoj ispravnosti živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe te propisa donesenih na temelju tog zakona ("Službeni list", br. 45/84);

- Uputstvo o načinu uzimanja uzoraka za obavljanje analiza i superanaliza namirnica i predmeta opće upotrebe ("Službeni list", br. 60/78);

- Pravilnik o metodama određivanja pH-vrijednosti i količine toksičnih metala i nemetala u sredstvima za održavanje osobne higijene, njegu i uljepšavanje lica i tijela te o metodama utvrđivanja mikrobiološke ispravnosti tih sredstava ("Službeni list", br. 46/83);

- Rješenje o zdravstvenim i drugim organizacijama udruženog rada koje udovoljavaju uvjetima za obavljanje superanaliza živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe ("Službeni list", br. 25/80., 4/83. i 69/91);

- Pravilnik o uvjetima i načinu ispitivanja živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe u toku njihove proizvodnje i o načinu vođenja evidencija o izvršenim ispitivanjima proizvoda i sirovina u vlastitom laboratoriju proizvođača ("Narodne novine", br. 35/80);

- Pravilnik o uvjetima i načinu ispitivanja živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe i o načinu vođenja evidencije o izvršenim ispitivanjima proizvoda i sirovina u ovlaštenim organizacijama odnosno ustanovama za kontrolu i ispitivanje ("Narodne novine", br. 42/88);

- Pravilnik o načinu ispitivanja živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe koje za tržište proizvode organizacije udruženog rada i samostalni proizvodači ("Narodne novine", br. 42/88);

- Pravilnik o normativima mikrobiološke čistoće i metode njenog određivanja ("Narodne novine", br. 42/88);

- Pravilnik o načinu prodaje živežnih namirnica izvan prostorija("Narodne novine", br. 42/88);

- Pravilnik o načinu stjecanja osnovnog znanja o higijeni namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu živežnih namirnica ("Narodne novine", br. 35/84. i 10/86);

- Rješenje o određivanju zdravstvenih i drugih organizacija udruženog rada u kojima se može obavljati ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće upotrebe ("Narodne novine", br. 5/9., 20/91., 23/91. i 5/91);

- Pravilnik o posebnoj radnoj odjeći i obući osoba koje rade u proizvodnji i prometu živežnih namirnica, sredstava za održavanje osobne higijene, njegu i uljepšavanje lica i tijela ("Narodne novine", br. 27/75. i 7/77).

Članak 52.

Pravne i fizičke osobe dužne su svoje poslovanje uskladiti s odredbom članka 14. ovoga Zakona u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 53.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o zdravstvenom nadzoru nad živežnim namirnicama i predmetima opće upotrebe ("Narodne novine", br. 41/73., 52/87. i 47/90), i točka 5. članka 1. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti zdravstva koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", br. 53/91).

Članak 54.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 541-01 /92-01 /02

Zagreb, 25. rujna 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.