Ispravak Pravilnika o prikupljanju podataka, načinu evidentiranja i utvrđivanja rezervi mineralnih sirovina te o izradi bilance tih rezervi

NN 60/1992 (1.10.1992.), Ispravak Pravilnika o prikupljanju podataka, načinu evidentiranja i utvrđivanja rezervi mineralnih sirovina te o izradi bilance tih rezervi

ISPRAVCI

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Pravilniku o prikupljanju podataka, načinu evidentiranja i utvrđivanja rezervi mineralnih sirovina te o izradi bilance tih rezervi, koji je objavljen u "Narodnim novinama", broj 48 od 1. kolovoza 1992. godine, te se daje

ISPRAVAK

Pravilnika o prikupljanju podataka, načinu evidentiranja i utvrđivanja rezervi mineralnih sirovina te o izradi bilance tih rezervi

U članku 16. točki 2. riječi "te fizikalna i kemijska svojstva kolektora" brišu se.

U članku 79. tablici 2 petom redu umjesto riječi "KP treba stajati riječ "KPL".

U članku 82. tablici 3:

- u prvom redu brojevi" 250 250 500 500 1000 1000" brišu se;

- u drugom redu iza riječi" podskupina" dodaju se brojevi" 250 250 500 500 1000 1000";

- u petom redu brojevi "150 200 250 400 400 600" brišu se;

- u šestom redu iza riječi "podskupina" dodaju se brojevi "150 200 250 400 400 600"·

U članku 94. tablici 4:

- u drugom redu odozdo broj "80" briše se;

- u drugom redu odozdo u koloni C(-kategorija pravcem pruž. dodaje se broj "80".

U članku 100. točki 2. umjesto broja "VI" treba stajati broj "IV".

U članku 119. točki 3. umjesto riječi "CaCo(" treba stajati riječ "CaCO("(.

U članku 120 umjesto riječi "članka 7" trebaju stajati riječi "članka 72".

U članku 138.:

- u točki 3. umjesto riječi "4.900 oč/ca" trebaju staja riječi "4.900 oč/cm";

- u točki 5. alineji 1. umjesto riječi "RTO" treba stajati riječ "RTG" ;

- u točki 5. alineji 5. i 12. umjesto riječi "10 m" treba stajati riječ "lom".

U članku 142. umjesto riječi "mitološkim" treba stajati riječ "litološkim".

U članku 154. stavku 2. umjesto riječi "geometrijski" treba stajati riječ "geotermijski".

U članku 170. točki 5. umjesto riječi "geometrijsku" treba stajati riječ "geotermijsku".

U članku 171. umjesto riječi "tabližni" treba stajati riječ "tablični".

U članku 179.:

- u stavku 1. umjesto riječi "kojA" treba stajati riječ "koja" ;

- u stavku 2. umjesto riječi "I eksploataciju" trebaju stajati riječi "i eksploataciju".

Klasa:310-01/92-03/04

Urbroj : 526-01-92-06

Zagreb, 25. rujna 1992.

Ministar industrije, brodogradnje i energetike

dr. Franjo Kajfež, dipl. ing., v. r.