Uredba o izmjenama i dopunama Carinskog zakona

NN 61/1992 (2.10.1992.), Uredba o izmjenama i dopunama Carinskog zakona

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 2. listopada 1992. godine, donijela je

UREDBU

o izmjenama i dopunama Carinskog zakona

Članak 1.

U Carinskom zakonu ("Narodne novine", broj 53A/91, 33/92 i 40/92), u članku 27. u stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi :

"3) stranci koji su stekli hrvatsko državljanstvo, odnosno boravak po osnovi odobrenog trajnog nastanjenja ili boravak po osnovi priznatog statusa izbjeglice u Republici Hrvatskoj, osim osoba koje su po propisima bivše SFRJ smatrane jugoslavenskim državljanima, - na predmete svojega domaćinstva i predmete gospodarskog inventara za obavljanje gospodarske ili slične djelatnosti, u vrijednosti koju propiše Vlada Republike Hrvatske, ako ih uvezu ili unesu u roku godinu dana od dana stjecanja hrvatskog državljanstva. odnosno odobravanja trajnog nastanjenja ili stjecanja statusa izbjeglice u Republici Hrvatskoj.

Ovlašćuje se ministar financija da propiše vrstu i količinu predmeta koji se mogu uvesti ili unijeti uz oslobađenje od plaćanja carine prema stavku 1. ove točke. Gospodarskim inventarom, u smislu ove točke, smatraju se samo oni predmeti koji su doseljenoj osobi neophodni za obavljanje jedne djelatnosti i bez kojih se ta djelatnost ne bi mogla obavljati ako se, prema propisima, može baviti tom djelatnošću u Republici Hrvatskoj. Prijevozna sredstva u smislu ove točke smatraju se gospodarskim inventarom ako se korisnik povlastice bavi prijevozničkom djelatnošću kao jedinom djelatnošću. Rok iz stavka 1. ove točke može ovlaštena carinarnica na zahtijev korisnika povlastice produžiti, ako to zahtijevaju posebne okolnosti pod kojima se obavlja doseljenje." U točki 4. stavak 1. mijenja se i glasi: "4) hrvatski državljani - članovi posada brodova, te hrvatski državljani i stranci koji su po propisima bivše SFRJ smatrani jugoslavenskim državljanima, a na dan 8. listopada 1991. godine imali su prebivalište u Republici Hrvatskoj (članak 79. Zakona o kretanju i boravku stranaca), koji su po bilo kojem osnovu bili na radu u inozemstvu najmanje dvije godine neprekidno ili najmanje 24 mjeseca u posljednjih četiri godine ili boravili u inozemstvu najmanje sedam godina - na predmete svojega domaćinstva i na predmete gospodarskog inventara za obavljanje gospodarske ili slične djelatnosti u Hrvatskoj, koje uvezu ili unesu iz inozemstva u roku jedne godine od dana povratka u Hrvatsku, u vrijednosti koju propiše Vlada Republike Hrvatske." Iza stavka 1. dodaju se dva nova stavka, koji glase: "Ovlašćuje se ministar financija da propiše vrstu i količinu predmeta koji se mogu uvesti ili unijeti uz oslobađanje od plaćanja carine prema stavku 1. ove točke. Rok iz stavka 1. ove točke može ovlaštena carinarnica na zahtjev korisnika povlastice produžiti, ako to zahtijevaju posebne okolnosti pod kojima se obavlja povratak." Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

Članak 2.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u.Narodnim novinama..

Klasa: 413-01/92-01/03

Urbroj: 503011B-92-8

Zagreb, 2. listopada 1992.

Predsjednik

Hrvoje Šartnić, v. r.