Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže

NN 72/1992 (30.10.1992.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 11. stavak 2., članka 12. stavak 6. i 8., članka 20. stavak 5. i članka 55c. Zakona o prodaji stanova na kojima posloji stanarsko pravo ("Narodne novine", broj 43/92 pročišćeni tekst i 69/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici odrenoj 30. listopada 1992. godine, donijela je

UREDBU

o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže

Članak 1.

U Uredbi o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže ("Narodne novine", broj 35/92) članak 2. mijenja se i glasi:

"Za utvrđivanje cijene stana koriste se podaci o građevinskoj vrijednosti etalonskog objekta koje objavljuje ministar graditeljstva i zaštite okoliša, indeksi promjene vrijednosti HRD prema DEM po srednjem deviznom tečaju Narodne banke Hrvatske, te elementi iz zapisnika o bodovanju stana (članak 11. Pravilniks o načinu utvrđivanja vrijednosti i kvalitete stana, te načinu i postupku utvrđivarija visine stanarine - "Narodne novine", broj 20/87 i 49/90, u daljnjem tekstu: zapisnik) i to:

1. godina izgradnje - točka 8. općeg dijela zapisnika;

2. pojedinačni redni brojevi elemenata kojima je bodovan stan - točke 1. do 50. zapisnika - dio Bodovi, samo oni elementi kojima je bodovan stan;

3. korisna površina stana - točka 21. "Ukupna površina u m2" proračuna korisne površine stana;

4. položaj stana."

Članak 2.

U članku 3. stavak 1. iza točke 6. dodaje se nova točka 7.

koja glasi:

"7. popustu žrtvama rata" Stavak 3. mijenja se i glasi: "Izraz za proračun cijene stana je

Cs = (Cg + Pp - V) x p x 0.49 x Žr

Cs - cijena stana

Cg - gradevinska vrijednost stana i pripadajući dio vrijednosti zajedničkih dijelova i uređaja zgrade

Pp - položajna pogodnost stana

V - visina uloženih vlastitih sredstava stanara u stan

p - koeficijenl popusta kupca

0.49 - umnožak koeficijenta općeg popusta (iznosi 0.7 za sve stanove) i korektivnog faktora položajne pogodnosti (iznosi 0.7 za sve stanove)

Žr - koeficijent popusta žrtvama rata."

Članak 3.

U članku 5. stavak 1. alineja 3. i 4. mijenjaju se i glase:

"I - indeks vrijednosti HRD prema DEM po srednjem deviznom tečaju Narodne banke Hrvatske na dan sklapanja ugovora

Ie - indeks vrijednosti HRD prema DEM kojeg objavljuje ministar graditeljstva i zaštite okoliša na temelju srednjeg deviznog tečaja Narodne banke Hrvatske, za dan kada se utvrđuje građevinska vrijednost etalonskog objekta."

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

"Indeks vrijednosti HRD prema DEM po srednjem deviznorn tečaju Narodne banke Hrvatske na dan sklapanja ugovora (I) obvezno se unosi u ugovor i taj indeks osnovica je za sve revalorizacije neisplačenih obroka."

Članak 5.

U članku 10. stavak 7. mijenja se i glasi:

"Sredstva S, U i E koja su uložena do dana sklapanja ugovora, revaloriziraju se na dan sklapanja ugovora primjeaom indeksa promjene vrijednosti HRD prema DEM po srednjem deviznom tečaju Narodne banke Hrvatske."

Stavak 8. briše se.

Članak 6.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Za utvrđivanje cijene garaže koriste se podaci o građevinskoj vrijednosti etalonskog objekta kojeg objavljuje ministar graditeljstva i zaštite okoliša, indeksi promjene vrijednosti HRD prema DEM po srednjem deviznom tečaju Narodne banke Hrvatske, te elementi iz akta o korištenju garaže ili zapisnika o bodovanju stana i to:

1. godina izgradnje garaže;

2. površina garaže;

3. materijal i konstrukcija garaže."

Članak 7.

Članak 13. mijenja se i glasi:

"Osobni popusti kupca izračunavaju se prema izrazu:

p - koeficijent popusta kupca

Gs - godine navršenog radnog staža kupca

n - koeficijent načina kupnje

- kod kupnje obročnom otplatom s prvim obrokom od 3% cijena stana

- 30 kod kupnje jednokretnom isplatom.

Ukoliko kupac kod obročne otplate prvi obrok plati u iznosu više od 3%, priznaje mu se koeficijent načina kupnje (n) koji se izračunava prema izrazu:

Up - povečana uplata prvog obroka u HRD

Cs1 - cijena stana kod obročne otplate s prvim obrokom od 3% (n = 15)

Cs2 - cijena stana kod jednokratnog plaćanja (n=30)

pd - 10 kod kupnje za troje ili više malodobne djece koja

su članovi obiteljskog domačinstva.

Ukoliko kupcu koji kupuje stan uz obročnu otplatu s prvim obrokom višim od 3% cijene stana, osobni popust izračunat s koeficijentom načina kupnje n = 15 iznosi više od 35% (p " 0.65), osobni popust se izračunava prema izrazu:

- gdje je "n" koeficijent načina kupnje izračunat prema izrazu za "n" kod plaćanja prvog obroka u iznosu vlšem od 3% cijene stana. "

Članak 8.

Iza članka 13. dodaju se novi članci 13a. i 13b. koji glase :

"Članak 13a:

Ukoliko kupac u tijeku obročne otplate uplati ukupni preostali iznos ugovorene cijene stana, priznaje mu se popust srazmjeran veličini i vremenu te uplate u odnosu na ugovorenu cijenu i konačan rok otplate, a glede utvrđenog popusta (n) od 15 - 30%.

Ukupni preostali iznos cijene stana koji kupac treba uplatiti kod prekida obročne otplate, izračunava se prema izrazu:

Uk - ukupni preostali iznos cijene stana koji kupae treba uplatiti kad prekida obročnu otplatu

Bpo - broj preostaiih mjesečnih obroka za otplatu

Buo - broj ukupnih mjesečnih obroka

Gt - preostala glavnica u vremenu plaćanja preostalog iznosa cijene stana koja se izračunava primjenom dekurzivne metode

Gpo - glavnica na početku obročne otplate

n - koeftcijent načina kupnje na početku obročne otplate

C - cijena stana bez osobnog popusta kupca (p), a izračunava se prema izrazu:

Cs - ugovorena cijena stana

p - osobni popust kupca kod izračuna cijene stana iz osnovnog ugovora

Kada je predmet kupnje bilo i pripadajuće zemljište, a osobni popust kupca (p) je izračunat prema članku 10. Uredbe o načinu utvrđivanja cijena stana (pročišćeni tekst

- "Narodne novine", br. 9/92), cijena stana "C" izračunava se prema izrazu:

Iv - indeks vrijednosti HRD prema DEM po srednjem deviznom tečaju Narodne banke Hrvatske na dan sklapanja aneksa ugovora o plaćanju ukupnog preostalog iznosa cijene stana

I - indeks vrijednosti HRD prema DEM po srednjem deviznom tečaju Narodne banke Hrvatske na dan sklapanja osnovnog ugovora

Kod izračuna broja obroka ne uzima se u obzir prvi obrok u visini od minimalno 3% ugovorene cijene stana.

Kod uplate ukupnog preostalog iznosa cijene stana u tijeku obročne otplate dodatni popust kod plaćnja u konvertibilnim devizama u gotovini iznosi 10% od uplate.

Članak 13b.

Koeficijent popusta žrtvama rata "Žr" iznosi:

0 - za 100% popusta

0.25 - za 75% popusta

0.50 - za 50% popusta

0.75 - za 25% popusta.

Ako kupac stana ne ostvaruje popust kao žrtva rata koeficijent"Žr" iznosi 1."

Članak 9.

Članak 15. mijenja se i glsi:

"Kod obročne otplate obroci se prilikom njihovog dospijeća revaloriziraju primjenom odnosa izmedu indeksa vrijednosti HRD prema DEM po srednjem deviznom tečaju Narodne banke Hrvatske prvog dana u mjesecu u kojem dospijeva obrok i indeksa vrijednosti HRD preme DEM na dan sklapanja ugovora, ako se on promtjenl za više od 10%.

Izračun za revalorizaciju mjesečnog obroka vrši se prema izrazu :

Or - revalorizirani mjesečni obrok

O - mjesečni obrok za koji se obračunava revalorizacija In - indeks vrijednosti HRD prema DEM po srednjem deviznom tečaju Narodne banke Hrvatske prvog dana u mjesecu u kojem dospijeva obrok

I - indeks vrijednosti HRD prema DEM na dan sklapanja osnovnog ugovora koji je unesen u ugovor."

Članak 10.

Iza članka 16. dodaju se novi članci 16a. i 16b. koji glase:

 

"Članak 16a.

Za kupca stana u slučaju iz članka 55d. Zakona, ukoliko je kupio stan jednokratnom isplatom izračun sredstava koja se vraćaju kupcu vrši se na način da se sa istim ulaznim podacima za izračun cijene stana (etalon, koeficijenti, indeksi itd.) na dan sklapanja osnovnog ugovora, izračuna cijena stana prema izrazima propisanim ovom uredbom, a uz primjenu koeficijenta "Žr" iz članka 13b. ove uredbe, te se razlika u cijeni iz osnovnog ugovora i cijene utvrđene na način opisan u ovom stavku kupcu vraća u iznosu utvrdenom na slijedeći naćin:

- kod jednokratne uplate u HRD iznos razlike u HRD revaloriziran primjenom indeksa vrijednosti HRD prema DEM po srednjem deviznom tečaju Narodne banke Hrvatske od dana sklapanja osnovnog ugovora do dana sklapanja aneksa ugovora o povratu sredstava;

- kod jednokratne uplate u konvertibilnim devizama iznos razlike u DEM između uplaćene devizne cijene izražene u DEM i cijene u DEM za gotovinsko clevizno plaćanje izračunate prema ovom članku.

Za kupca stana u slučaju iz članka 55d. Zakona, ukoliko je kupio stan uz obročnu otplatu, neisplaćeni obroci kupcu se umanjuju na slijedeći način:

- sa istim ulaznim podacima za izračun cijene stana (etalon, koeficijenti, indeksi itd.) na dan sklapanja osnovnog ugovora, izračuna se cijena stana s prvim obrokom iz osnovnog ugovora prema izrazima propisanim ovom uredbom, a uz primjenu koeficijenta "Žr" iz članka 13b. ove uredbe, te se od tako dobivene cijene izračuna glavnica na način da se od cijene stana odbije iznos prvog obroka i iz te glavnice (G = Cs - O1) izračuna se mjesečni obrok (O');

- visina novog mjesećnog obroka kupca (Ožr) izračunava se prema izrazu:

Ožr - novi utvrđeni mjesečni obrok kupca

O - mjesečni obrok iz osnovnog ugovora

Boo - broj plaćenih mjesečnih obroka

Bpo- broj preostalih mjesečnih obroka.

Novi utvrđeni mjesečni obrok (Ožr) prilikom dospijeća slijedećeg obroka, revalorizira se prema članku 15. ove uredbe uz primjenu indeksa promjene vrijednosti HRD prenta DEM iz osnovnog ugovora.

Članak 16b.

Ukoliko su stanar ili članovi njegovog obiteljskog domaćinstva sami popravili stan oštećen u oružanoj agresiji, revalorizirani iznos vlastitih uloženih sredstava se prilikom kupnje stana priznaje kupcu na slijedeći način:

- kod jednokratne isplate se odbija od utvrđene cijene stana bez oštećenja, a najviše do iznosa cijene stana;

- kod obročne otplate se priznaje u iznos prvog obroka.

Ukoliko je kupac popravio stan kreditom koji je dobio na osnovi Uredbe o odobravanju posebnih kredlta za popravak stanova u društvenom ili državnom vlasništvu oštećenih ratnim razaranjima ("Narodne novine", broj 58/91 i 5/92) ili na osnovi Uredbe o odobravanju posebnih kredita za popravak zgrada s više stanova oštećenih ratnim razaranjima ("Narodne novine", broj 61/92) visina preuzetog kredita u HRD mu se priznaje u nerevaloriziranom iznosu".

Članak 11.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 370-01 /91-01 /09

Urbroj: 5030114-92-9

Zagreb, 30. listopada 1992.

Potpredsjednik

Ivan Milas, v. r.