Zakon o dopuni Zakona o trgovini

NN 77/1992 (13.11.1992.), Zakon o dopuni Zakona o trgovini

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o trgovini

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o trgovini, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 4. studenoga 1992.

Broj: PA4-85/ 1-92.

Zagreb, 10. studenoga 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tudman, v. r.


ZAKON

o dopuni Zakona o trgovini

Članak 1.

U Zakonu o trgovini ("Narodne novine", br. 53/91.) u članku 32. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase: "Ne smatra se špekulacijom u smislu stavka 1. i 2. ovoga članka aho se kupac, u kupoprodajnom ugovoru o kupnji stana, stambene zgrade. poslovnog prostora ili poslovne zgrade, sklopljenim sa građevinskim poduzećem, svojom voljom odrekne kamata na unaprijed uplaćena sredstva a prodavatelj mu istim ugovorom garantira konačnu cijenu utvrđenu tim ugovorom." Kupac iz stavka 3. ovoga članka ima pravo na zatezne kamate u skladu sa posebnim zakonom, u slučaju prekoračenja roka utvrđenog ugovorom."

Članak 2.

Odredba članka 32. stavka 3. primjenjuje se i na ugovore sklopljene prije stupanja na snagu ovoga Zakona ukoliko nije pravomoćnom sudskom presudom prodavatelj obvezan na plaćanje kamate na naprijed uplaćena sredstva po ugovoru o kupoprodaji.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 330-01/91-01/04

Zagreb. 4. studenoga 1882.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.