Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Češkoj i Slovačkoj Federativnoj Republici sa sjedištem u Pragu

NN 78/1992 (20.11.1992.), Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Češkoj i Slovačkoj Federativnoj Republici sa sjedištem u Pragu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 10. stavka 3. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine", broj 53/91), na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Češkoj i Slovačkoj Federativnoj Republici sa sjedištem u Pragu

1. Osniva se Ambasada Republike Hrvatske u Češkoj i Slovačkoj Federativnoj Republici sa sjedištem u Pragu.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj : PA12-32/7-92.

Zagreb, 23. rujna 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.